طراحی الگوی ممیزی فرایندهای آموزشی و پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

   هدف اصلی تحقیق حاضر طراحی الگوی ممیزی فرایندهای آموزشی و پژوهشی در دانشگاه بوده است تا بر اساس یافته‌های آن زمینه ها، ابعاد، عناصر و الزاماتی که برای ممیزی فرایندهای آموزشی و پژوهشی ضرورت و کارآئی دارند، تدوین و تبیین شود. تحقیق از نظر هدف کاربردی و روش تحقیق آمیخته اکتشافی بوده است. تدوین الگو در سه مرحله مستقل و در عین حال مرتبط به هم انجام گرفت که به ترتیب شامل مطالعات نظری و تدوین ابعاد و مولفه‌های الگو، تکمیل و تایید کیفی الگو و بالاخره مرحله اعتبارسنجی و نهایی‌سازی الگو بوده است. جامعه آماری در مرحله کیفی شامل دو گروه متخصصین و ذی‌نفعان بودند که از میان آنها نمونه‌گیری بصورت هدفمند انجام شد و در مرحله کمی تحقیق جامعه آماری شامل اعضاء هیات علمی دانشگاه شاهد بوده است که مطابق آمارهای ارائه شده تعداد آنها هنگام انجام تحقیق 300 نفر بوده است. از میان آنها تعداد 168 نفر بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نمونه‌گیری به روش طبقه‌ای انجام گردید. برای جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات از ابزار مصاحبه و پرسشنامه استفاده شد. برای تحلیل داده‌های کیفی از تحلیل مضمونی استفاده شد و برای تحلیل داده‌های کمی از آزمون‌های تحلیل عاملی، t تک گروهی، تحلیل واریانس و مدل معادلات ساختاری، استفاده گردید. یافته‌های تحقیق نشان داد که جهت ممیزی فرایندهای آموزشی و پژوهشی لازم است الزامات ساختاری، سطوح ممیزی، معیارها و شاخص‌های ممیزی، برنامه اجرایی، ممیزی فرایندهای اصلی و بالاخره گزارش‌دهی ممیزی مورد توجه قرار گیرد و اینکه ممیزی فرایندهای آموزشی و پژوهشی جریانی چندبعدی و چندعاملی بوده و از این نظر دارای پیچیدگی و پویایی است و در نهایت نتیجه‌گیری شد که استقرار و اجرای کارآمد ممیزی فرایندهای آموزشی و پژوهشی مستلزم رویکردی رسمی، نظام‌مند و پویاست.

کلیدواژه‌ها