دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 3، اسفند 1383 
بررسی رابطه تحمل ابهام و توانش زبانی

صفحه 29-34

ابوالفضل خادمی؛ آزیتا شمشادی؛ محمدرضا شعیری