بررسی رابطه تحمل ابهام و توانش زبانی

نویسندگان

چکیده

هدف اساسی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین تحمل ابهام و امتیاز زبان انگلیسی کنکور سراسری و نمرات درس زبان انگلیسی عمومی دانشجویان است‌. بدین‌خاطر 135 آزمودنی از بین دانشجویان دانشگاه شاهد که در نیمسال اول تحصیلی در کلاس‌های زبان انگلیسی عمومی شرکت داشته‌اند، مورد وارسی قرار گرفتند. نتایج به‌دست‌ آمده نشان داده است که بین تحمل ابهام با امتیاز زبان انگلیسی کنکور سراسری و نمرات زبان انگلیسی عمومی آزمودنی‌ها رابطه مثبت و معنا‌داری وجود دارد. همچنین یافته‌های رگرسیون چند متغیر‌ی بیانگر این نکته بوده‌اند که تحمل ابهام و امتیاز زبان انگلیسی کنکور سراسری در یک ترکیب خطی می‌تواند 61 درصد واریانس مربوط به نمرات زبان انگلیسی عمومی آزمودنی‌ها را پیش‌بینی‌ کنند. از سوی دیگر قابل اشاره است که میزان تحمل ابهام در گروه‌های مختلف بر حسب جنسیت، رشته تحصیلی و شاهد و غیرشاهد، تفاوت معناداری نداشته است.

کلیدواژه‌ها