بررسی نگرش دبیران، مدیران و کارشناسان‌آموز‌ش متوسطه درباره‌ تأثیر شرایط اقلیمی،‌ آموز‌شی و اجتماعی ـ اقتصادی بر روز شمار تحصیلی مدارس متوسطه نظری

نویسندگان

چکیده

زمان یکی از منابع محدود، تجدید نشدنی و بسیار با ارزشی است که نحوه برنامه‌ریزی‌ و تخصیص بهینه آن از جمله مباحث با اهمیت هر نظام‌آموز‌شی محسوب می‌شود. برنامه‌ریزی‌ ‌و ارائه الگوی زمان‌بندی‌ متناسب برای تحصیل جز از طریق شناسایی، تحلیل و کاربرد عوامل مؤثر بر زمان‌بندی‌ امکان‌پذیر نخواهد بود. به همین منظور، پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این سؤال است که شرایط اقلیمی،‌آموز‌شی و اقتصادی - اجتماعی چه تأثیری بر روز شمار تحصیلی مدارس متوسطه نظری دارد.روش تحقیق توصیفی – تحلیلی بوده و جامعه آماری آن سه گروه دبیران، مدیران و کارشناسان دوره‌آموز‌ش متوسطه شهرهای اصفهان و یزد بوده‌اند. با استفاده از روش نمونه‌گیری‌ تصادفی دومرحله‌ای متناسب با حجم جامعه، 180 دبیر و با روش نمونه‌گیری‌ تصادفی ساده و 35 مدیر از جامعه تحقیق انتخاب گردید. برای جمع‌آوری‌ داده‌های کمّی از نمونه مدیران و دبیران از پرسشنامه استفاده شده است. از مصاحبه نیمه سازمان یافته نیز برای جمع‌آوری‌ داده‌های کیفی از نمونه کارشناسان (16 نفر) استفاده شد. داده‌های کمّی پژوهش با نرم‌افزار SPSS در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و داده‌های کیفی با روش مقوله‌بندی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.یافته‌های حاصل از پژوهش نشان داده که شرایط اقلیمی،‌آموز‌شی، اجتماعی و اقتصادی از جمله مؤلفه‌های اساسی هستند که برای تنظیم زمان‌آموز‌ش و تهیه روز شمار تحصیلی باید مورد توجه تصمیم‌گیران قرار گیرند. شدت و میزان تأثیر هر کدام از شرایط در مناطق مختلف کشور متفاوت است که نیازمند پژوهش‌های گسترده دیگری است‌.

کلیدواژه‌ها