دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 12، شهریور 1388 
ارزیابی تدریس دبیران متوسطه براساس عوامل دهگانه فلندرز

صفحه 23-40

فیروز محمودی؛ اسکندر فتحی‌آذر؛ رجب اسفندیاری