بررسی اثربخشی برنامه درسی تربیت سیاسی مقطع متوسطه از دیدگاه دبیران و دانش‌آموزان: مطالعه موردی شهر کاشان

نویسندگان

دانشگاه کاشان

چکیده

در این پژوهش، میزان اثربخشی برنامه درسی تربیت سیاسی مقطع متوسطه از دیدگاه دبیران و دانش‌آموزان این مقطع در شهرستان کاشان مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. با توجه به نقش و اهمیت تربیت سیاسی در ابعاد فردی و اجتماعی، این تحقیق کوشیده است تا میزان توفیق و موفقیت برنامه درسی تربیت سیاسی مقطع متوسطه را از دیدگاه دبیران و دانش‌آموزان مشخص سازد. جامعه آماری این پژوهش، دبیران و دانش‌آموزان متوسطه شهرستان کاشان در سال تحصیلی 87-86 بوده که از طریق روش نمونه‌گیری خوشه‌ای، 350 دانش‌آموز و 350 دبیر انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات، از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از شاخص‌های آمار توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد) و برای تحلیل استنباطی داده‌ها از آزمون t استیودنت استفاده شده است. یافته‌های حاصل از این تحقیق مبین آن است که میان دیدگاه‌های دبیران و دانش‌آموزان در مورد میزان اثربخشی برنامه درسی تربیت سیاسی مقطع متوسطه تفاوت معنادار آماری وجود دارد. ضمن آنکه اطلاعات به‌دست آمده نشان داد که این برنامه از نظر دانش‌آموزان کاملاً غیر اثربخش است.

کلیدواژه‌ها