بررسی مؤلفه‌های آموزش صلح یونسکو در اسناد و مدارک جمهوری اسلامی ایران (85-1383): سند چشم‌انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران، اهداف کلی آموزش و پرورش ایران، اهداف دوره متوسطه

نویسنده

دانشگاه پیام نور شاهرود

چکیده

صلح یکی از اصول و ارزش‌های زندگی است. صلح لحظه‌های صادقانه و صمیمی هر انسان است که می‌تواند در زندگی خود و در زندگی اجتماعی آن را تجربه کند. صلح، پیش شرط عمده‌ی تداوم حیات زندگی انسانی، نسل‌ها و ملیت‌ها است؛ به عبارتی بقاء نوع بشر به‌عنوان یک کل، اکنون به حفظ صلح و ایجاد صلح وابسته است و ضروری است که آموزش، هم شرایط و لوازم بروز جنگ و خشونت را افشا کند و هم راه‌هایی را که باعث تعدیل این وضعیت و خشونت می‌شود را افشا کند و هم راه‌هایی را که باعث تعدیل این وضعیت و حتی غلبه بر آن می‌شود، مطرح کند.اسناد و مدارک جمهوری اسلامی ایران که شامل سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران (1383)، اهداف کلی آموزش و پرورش جمهوری‌اسلامی‌ایران(1385) و اهداف دوره متوسطه (1385) است در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها به‌ویژه در برنامه‌ریزی‌های آموزش و پرورش اهمیت بسزایی دارد لذا در این پژوهش اسناد و مدارک جمهوری اسلامی ایران از لحاظ پردازش به مؤلفه‌های هفتگانه آموزش صلح یونسکو مورد بررسی قرار گرفته‌اند. مؤلفه‌های مورد مطالعه که از مؤلفه‌های آموزش صلح یونسکو هستند، عبارتند از: حقوق بشر و دموکراسی، تعاون و همبستگی، حفظ فرهنگ‌ها، خود و دیگران، جهان وطنی، حفاظت از محیط زیست و معنویت.روش تحقیق در این پژوهش از نوع کیفی است که به تحلیل محتوای اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران، اهداف کلی آموزش و پرورش جمهوری‌اسلامی ایران و اهداف دوره متوسطه می‌پردازد. آموزش و پرورش تنها نهاد رسمی است که مسئولیت تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان را بر عهده دارد و در نظام آموزشی کشور ما، مطالب تدوین شده در کتاب‌های درسی به عنوان محور اصلی برنامه آموزشی قلمداد می‌شود و باید بر اساس اهداف مندرج در اسناد و مدارک باشد. در سند چشم‌انداز بیست‌ساله نظام جمهوری اسلامی ایران مؤلفه‌های حقوق بشرودموکراسی، تعاون و همبستگی، حفظ فرهنگ‌ها دارای بیشترین فراوانی می‌باشد و به مؤلفه انترناسیونالیسم توجهی نکرده است. در اهداف کلی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران مؤلفه خود و دیگران دارای بیشترین فراوانی و مؤلفه‌های حقوق بشرودموکراسی، تعاون وهمبستگی، انترناسیونالیسم، حفاظت از محیط زیست، معنویت کمترین فراوانی را به خود اختصاص داده‌اند. در اهداف دوره متوسطه بیشترین فراوانی مربوط به مؤلفه خود و دیگران و کمترین فراوانی مربوط به مؤلفه‌های انترناسیونالیسم و حفاظت از محیط زیست می‌باشد.

کلیدواژه‌ها