نویسنده = مهدی سبحانی نژاد
تبیین ماهیت برنامه درسی روئیدنی و استنتاج دلالت‌های آن در برنامه درسی

دوره 17، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 117-135

10.22070/tlr.2022.14259.1088

نرگس جدا؛ مرجان کیان؛ علی حسینی خواه؛ مهدی سبحانی نژاد


روایت پژوهی فرهنگ یادگیری کودکان در مدرسه با توجه به نیاز ویژه

دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 35-47

10.22070/tlr.2021.3206

مهدی سبحانی‌نژاد؛ مجید خاری آرانی؛ رسول برخوردار


ارزیابی وضع موجود و مطلوب برنامه درسی مجازی دانشگاهی از دید دانشجویان

دوره 12، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 89-106

10.22070/2.7.89

مریم ابراهیم پور؛ مهدی سبحانی‌نژاد


سازمان‌دهی میان رشته‌ای برنامه درسی با تأکید بر اثربخش سازی محتوای دروس

دوره 12، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 97-122

10.22070/2.6.97

پروین احمدی؛ مهدی سبحانی‌نژاد؛ مهدی امیری


تحلیل میزان توجه به مولفه‌های شهداء و ایثارگران دفاع مقدس در محتوای کتب درسی دوره ابتدایی

دوره 12، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 211-234

10.22070/2.6.211

ابراهیم صالحی عمران؛ مهدی سبحانی‌نژاد؛ حسین فرهیخته چهارباشلو


آسیب شناسی تربیت دینی در عصر جهانیشدن و راهکارهای تعامل پویا با آن

دوره 8، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 271-292

مهدی سبحانی نژاد؛ عبداله افشار؛ رضا رضایی زارچی