کلیدواژه‌ها = آموزش عالی
واکاوی روابط ساختاری میان ادراک دانشجویان از برنامة درسی با رویکرد آن‌ها به یادگیری و مطالعة دروس

دوره 19، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 65-81

10.22070/tlr.2023.16555.1301

زهرا اکبرپور؛ اصغر سلطانی؛ مهرانگیز علی نژاد محمدآبادی


بررسی میزان تعامل دانشجویان در محیط یادگیری الکترونیکی (مورد مطالعه؛ مؤسسه آموزش عالی مهر البرز)

دوره 13، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 21-36

10.22070/tlr.2016.13.1.21

زینب‌السادات مصطفوی؛ سید علینقی کمال خرازی؛ فاطمه نارنجی ثانی


بررسی میزان رضایت و نگرش دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش‌محور دانشگاه اصفهان از تحصیل به شیوه مذکور

دوره 13، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 53-65

10.22070/tlr.2016.13.1.53

داود میرزایی‌فر؛ محمدجواد لیاقتدار؛ محسن سوری‌نژاد؛ سکینه اشرفی


بررسی رابطه‌ تفکر انتقادی با تولید علم در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه شاهد

دوره 10، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 257-288

اکبر رهنما؛ محمدحسن میرزامحمدی؛ فرامرز بیجنوند


معرفی یک روش عینی برای پیش‌بینی اعضای هیأت علمی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1385، صفحه 92-99

نعمت‌الله موسی‌پور