بررسی دیدگاه دانشجویان و اساتید دروس معارف اسلامی دانشگاه‌ها نسبت به وضعیت آموزشی در دوران کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی

2 . دانشجوی دکترای مدیریت رفتار سازمانی، دانشکده فارابی، دانشگاه تهران.

چکیده

پژوهش با هدف بررسی دیدگاه دانشجویان و اساتید دروس معارف اسلامی نسبت به وضعیت آموزش عالی در دوران کرونا انجام شده است. پژوهش حاضر با روش پیمایشی مبتنی بر تکنیک توصیفی- تحلیلی انجام شده است. حجم نمونه 354 نفر از اساتید و 384 نفر از دانشجویان با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه­گیری تصادفی به عنوان نمونه از جامعه آماری اساتید و دانشجویان دروس معارف اسلامی در دانشگاه­های سطح کشوری انتخاب شده­اند. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم­افزارSpss22  صورت گرفته است. یافته­های پژوهش مبتنی بر تحلیل داده­ها شامل؛ 1) دیدگاه اساتید و دانشجویان نسبت به روش آموزشی آنلاین مثبت می­باشد و برای آموزش در ترم­های آتی نیز آموزش به شکل مجازی را ترجیح می­دهند. 2) سخت بودن تعامل بین اساتید و دانشجویان عمده مشکل آموزش مجازی در دوران کرونایی بر اساس دیدگاه اساتید می­باشد، همچنین دانشجویان قطعی اینترنت را اصلی­ترین مشکل خویش در دوران کرونایی می­دانند. 3) ارزیابی دانشجویان از دوره­های برگزار شده توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری مثبت می­باشد، البته قابل تأمل است که بر اساس دیدگاه اساتید، دوره­های برگزار شده توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری مثبت ارزیابی نشده است. 4) بین نوع دانشگاه و روش انتخابی برای تدریس توسط اساتید گروه معارف اسلامی ارتباط وجود دارد. باتوجه به اینکه وارد پیک­های جدید کرونایی با آمار مبتلایان بالایی می­شویم، از یافته­های پژوهش می­توان در تعیین راهبردهای کاربردی آموزش دروس معارف اسلامی در ترم­های آتی دوران کرونایی و شرایط مشابه دوران کرونایی در آینده استفاده کنیم.

کلیدواژه‌ها


 1. Zu ZY, Jiang MD, Xu PP, Chen W, Ni QQ, Lu GM, Zhang LJ. Coronavirus disease 2019 (COVID-19): a perspective from China. Radiology. 2020 Aug; 296(2): E15-25.
 2. Lin Q, Zhao S, Gao D, Lou Y, Yang S, Musa SS, Wang MH, Cai Y, Wang W, Yang L, He D. A conceptual model for the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak in Wuhan, China with individual reaction and governmental action. International journal of infectious diseases. 2020 Apr 1; 93:211-6.
 3. Raaper R, Brown C. The Covid-19 pandemic and the dissolution of the university campus: Implications for student support practice. Journal of Professional Capital and Community. 2020 Jun 30.
 4. Coyne C, Ballard JD, Blader IJ. Recommendations for future university pandemic responses: What the first COVID-19 shutdown taught us. PLoS Biology. 2020 Aug 27;18(8):
 5. Wilson E, Donovan CV, Campbell M, Chai T, Pittman K, Seña AC, Pettifor A, Weber DJ, Mallick A, Cope A, Porterfield DS. Multiple COVID-19 clusters on a university campus—North Carolina, August 2020. Morbidity and Mortality Weekly Report. 2020 Oct 2;69(39):1416.
 6. Almaiah MA, Al-Khasawneh A, Althunibat A. Exploring the critical challenges and factors influencing the E-learning system usage during COVID-19 pandemic. Education and Information Technologies. 2020 Nov; 25:5261-80.
 7. Fernandes AJ. Impact of COVID-19: university students’ perspective. International Journal of Nutrition, Pharmacology, Neurological Diseases. 2020 Jul 1;10(3):168.
 8. سراجی. فرهاد. شناسایی و دسته‌بندی مهارت‌های مورد نیاز دانشجوی مجازی. پژوهش‌های آموزش و یادگیری.1392؛ 10(1): 90-75.
 9. اسکندری. فرانک. محمدی پرچستان. راضیه. آموزش عالی و بحران کرونا (مورد مطالعه: دانشگاه ایلام). کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی، علوم اجتماعی. علوم تربیتی و آموزشی. 1392
 10. https://civilica.com/doc/1031471
 11. Almuraqab NA. Shall universities at the UAE continue distance learning after the COVID-19 pandemic? Revealing students’ perspective. Social Science Research Network. 2020 Jun
 12. Sujarwo S, Sukmawati S, Akhiruddin A, Ridwan R, Siradjuddin SS. An analysis of university students’ perspective on online learning in the midst of covid-19 pandemic. Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran. 2020 Jun 23;53(2):125-37.
 13. Bork-Hüffer T, Kulcar V, Brielmair F, Markl A, Immer DM, Juen B, Walter MH, Kaufmann K. University Students’ Perception, Evaluation, and Spaces of Distance Learning during the COVID-19 Pandemic in Austria: What Can We Learn for Post-Pandemic Educational Futures? 2021 Jan;13(14):7595.
 14. Yan J, Guo J, Fan C, Juan J, Yu X, Li J, Feng L, Li C, Chen H, Qiao Y, Lei D. Coronavirus disease 2019 in pregnant women: a report based on 116 cases. American journal of obstetrics and gynecology. 2020 Jul 1;223(1):111-e1.
 15. Saunders M, Lewis P, Thornhill A. Research methods for business students. Pearson education; 2009.
 16. دانایی‌فرد. حسن. الوانی. سید مهدی. آذر. عادل . روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. 1392؛ تهران. صفار.
 1. Barada V, Doolan K, Burić I, Krolo K, Tonković Ž. Student life during the COVID-19 pandemic lockdown: Europe-Wide Insights. University of Zadar. 2020 Sep.
 2. میرعارفین. فاطمه­سادات. نقد و ارزیابی محتوای کتاب درسی معارف اسلامی(دین و زندگی) دوره‌ی پیش‌دانشگاهی از دید صاحب‌نظران و دبیران. پژوهش‌های آموزش و یادگیری. 1389؛ 1(8): 172-149.
 1. Al Jardani KS. E-Learning in Higher Education; Challenges and Opportunities. E-Learning. 2020;14(11).