بررسی رابطه‌ تفکر انتقادی با تولید علم در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه شاهد

نویسندگان

دانشگاه

چکیده

هدف اساسی پژوهش حاضر، بررسی رابطه‌ تفکر انتقادی با تولید علم اعضای هیئت علمی دانشگاه شاهد بوده‌است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی بود. ابزار گردآوری داده‌ها، شامل آزمون استاندارد تفکر انتقادی واتسون- گلیزر و همچنین پرسش‌نامه‌ محقق‌ساخته‌ تولید علم بود. جامعه پژوهش مورد نظر شامل کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه شاهد بود. پژوهش به روش سرشماری صورت‌گرفته و کل جامعه از طریق دو پرسش‌نامه مورد پژوهش قرار‌گرفتند. با توجه به عدم همکاری تعدادی از اعضای هیئت علمی و همچنین ناقص‌بودن تعدادی از پرسش‌نامه‌های جمع‌آوری‌شده، درنهایت، داده‌های گردآوری‌شده از 197 نفر، مورد تحلیل قرار‌گرفتند. به‌منظور تحلیل داده‌ها از شاخص‌های توصیفی، شامل «میانگین و انحراف استاندارد» و نیز استنباطی، شامل «ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی گروه‌های مستقل، آزمون تحلیل واریانس یک‌راهه بین آزمودنی و آزمون تعقیبی توکی، آزمون تی تک‌نمونه‌ای و رگرسیون چندمتغیره به روش گام‌به‌گام»، استفاده‌شد. یافته‌های پژوهش، بیانگر وجود رابطه مستقیم (مثبت) و معنادار بین میزان تفکر انتقادی اعضای هیئت علمی دانشگاه شاهد با میزان تولید علم ایشان است. میزان مهارت‌های تفکر انتقادی اعضای هیئت علمی دانشگاه شاهد در حد بالا و میزان تولید علم ایشان در حد متوسط بوده‌است. نتایج، بیانگر عدم وجود تفاوت معنادار بین میزان تفکر انتقادی و همچنین میزان تولید علم اعضای هیئت علمی زن و مرد دانشگاه شاهد بوده‌است. 5/19 درصد از واریانس متغیر «تولید علم» از طریق مؤلفه‌ «توانایی بررسی پیش‌فرض‌ها» و 9/21 درصد از واریانس متغیر «تولید علم» از طریق دو مؤلفه‌ «توانایی بررسی پیش‌فرض‌ها» و «توانایی استنتاج» قابل‌تبیین است.

کلیدواژه‌ها