کلیدواژه‌ها = دانشگاه
واکاوی روابط ساختاری میان ادراک دانشجویان از برنامة درسی با رویکرد آن‌ها به یادگیری و مطالعة دروس

دوره 19، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 65-81

10.22070/tlr.2023.16555.1301

زهرا اکبرپور؛ اصغر سلطانی؛ مهرانگیز علی نژاد محمدآبادی


تدریسِ دانشگاهی: کدام روش؟ کدام الگو؟

دوره 10، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 49-78

نعمت‌الله موسی‌پور


معرفی یک روش عینی برای پیش‌بینی اعضای هیأت علمی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1385، صفحه 92-99

نعمت‌الله موسی‌پور