کلیدواژه‌ها = روش تدریس
تبیین مبانی فلسفی روش تدریس سقراطی: راهبردی در بهبود فرایند یاددهی - یادگیری مدارس

دوره 15، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 87-100

10.22070/tlr.2020.2531

رضا محمدی چابکی؛ مهدی سبحانی‌نژاد؛ نجمه احمدآبادی آرانی؛ زهره عسگری


بررسی مقایسه ای مولفه های فرهنگ کار در کتاب های درسی دوره ابتدایی و روش تدریس مربیان

دوره 8، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 173-194

ابراهیم صالحی عمران؛ حسین چهارباشلو؛ سهیلا هاشمی