بررسی مقایسه ای مولفه های فرهنگ کار در کتاب های درسی دوره ابتدایی و روش تدریس مربیان

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان توجه به مولفه های فرهنگ کار در کتاب های درسی دوره ابتدایی ایران و هم‌چنین ارتباط روش‌های تدریس معلمان با پرورش مولفه های فرهنگ کار در دانش آموزان، انجام شده است. پژوهش به دو شیوه کمی( تحلیل محتوا) و کیفی ( مصاحبه) انجام شده است. جامعه تحقیق شامل؛ کلیه کتاب های درسی دوره ابتدایی و 25 نفرازمعلمان این دوره می باشند که به صورت هدفمند انتخاب و داده ها با استفاده از تحلیل محتوی و مصاحبه نیمه ساختاری، جمع آوری شده است. در تحلیل داده های کتب درسی، از روش تحلیل محتوای آنتروپی شانون جهت به دست آوردن، ضریب اهمیت هریک از مولفه های فرهنگ کار و مقایسه ضرایب آن‌ها استفاده شده هم‌چنین برای تحلیل داده های مصاحبه از تجزیه و تحلیل استقرایی، استفاده شده است. نتایج تحلیل محتوای سی و یک جلد کتاب درسی، نشان داد؛ توجه متعادل و جامعی به همه عناصر و مولفه های فرهنگ کار نشده به طوری که در بین کتاب‌های درسی، کتاب فارسی (بخوانیم)  با 215 صفحه بیشترین فراوانی و کتاب قرآن با 43  صفحه از کم‌ترین فراوانی، برخوردار بوده است. از3467 صفحه، 667 صفحه از صفحات درسی دوره ابتدایی به مولفه های فرهنگ کار اشاره داشته هم‌چنین روش‌های تدریس به کار گرفته در فرایند یاددهی - یادگیری به گونه ای نبوده که مولفه های فرهنگ کار را در دانش آموزان  تقویت وپرورش دهد.

کلیدواژه‌ها