تاثیر مثال آموزشی حل‌شده در محیط چندرسانه‌ای بر یادگیری و یادداری درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چندرسانه‌ای ها در سال های اخیر، پیشرفت فزاینده‌ای در یادگیری ایجاد کرده و به عنوان سبکی از آموزش، پذیرفته شده اند. مراعات اصول در تولید چند رسانه ای، حائز اهمیت بوده و از جمله آن ها، می توان به استفاده از مثال آموزشی اشاره کرد. مثال‌ آموزشی در تدریس به صور مختلف برای تسهیل یادگیری ویادداری، مورد استفاده قرار می‌گیرد. پژوهش حاضر به کمک روش آزمایشی و با استفاده از طرح ؛ پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل، تاثیر مذکور را بررسی نموده است. نمونه‌ آماری به تعداد 30 نفر انتخاب و به‌ طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه، قرار گرفتند. ابزار مورداستفاده، چندرسانه‌ای آموزشی محقق ساخته با پایایی متناسب در دو حوزه؛ یادگیری (پایایی 0.78) و یادداری (پایایی 0.80) بوده است. تحلیل داده‌ها به کمک آزمون های؛ کوواریانس و تی همبسته، انجام شد. یافته‌ها مبین تفاوت معنادار میانگین گروه آموزش دیده با استفاده از چندرسانه‌ای مثال آموزشی در یادگیری(17.20) در مقابل میانگین گروه سنتی (14) بوده است(0.004=P).

کلیدواژه‌ها