بررسی تاثیر روش تدریس همیاری بر خلاقیت دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی در درس علوم تجربی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر در راستای بررسی تاثیر روش تدریس همیاری بر خلاقیت دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی در درس علوم تجربی در شهرستان کبودرآهنگ انجام شده است. روش پژوهش نیمه ­آزمایشی بود. تعداد40 نفر دانش آموز از دو آموزشگاه با روش نمونه‌گیری خوشه­ای یک مرحله­ای انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. آزمودنی ها به مدت شش جلسه 45 دقیقه­ای در طول یک ماه و نیم در معرض برنامه مداخله آموزشی (دروس 6-1 علوم تجربی) قرار گرفته اند. ابزار اندازه­گیری آزمون خلاقیت تورنس قبل و بعد از آموزش در مورد هر دو گروه، استفاده گردیده است. نتایج با استفاده از آمار توصیفی(میانگین، انحراف استاندارد و واریانس) و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس) تجزیه و تحلیل شده است.. نتایج نشان داد؛ روش تدریس همیاری باعث افزایش خلاقیت دانش­آموزان می­گردد و نتایج مؤلفه­های خلاقیت (سیالی، انعطاف پذیری، اصالت) نشان دهنده برتری روش تدریس همیاری نسبت به روش تدریس سنتی در پرورش خلاقیت است ولی در مورد مؤلفه بسط تفاوت چندانی بین دو روش تدریس همیاری و روش تدریس سنتی وجود ندارد و این عدم تفاوت احتمالاً به دلیل شرایط فرهنگی و محیطی دانش­آموزان مورد بررسی می­باشد.

کلیدواژه‌ها


1. سوزان، الیس؛ سوزان، والن (1376). آشنایی با طریق همیاری، ترجمه طاهره رستگار، مجید ملکان، تهران: نشر نی 2. ادیب نیا، اسد (1386). روش‌ها و فنون تدریس علوم تجربی در دوره ابتدایی.[جزوه]. تهران: مؤلف. 3. تافلر، الوین (1378). موج سوم، ترجمه شهین دخت خوارزمی، تهران: انتشارات علمی. 4. قاسمی، علی حسین (1380). جهانی شدن، بایدها و نبایدها، سمینار جهانی شدن و اطلاع رسانی، دانشگاه فردوسی مشهد. 5. کدیور، پروین (1379). روان شناسی تربیتی، تهران: سمت. 6. سیف، علی اکبر (1387). روان شناسی پرورشی نوین، روان شناسی یادگیری و آموزش، تهران: دوران. 7. بودو، آلن (1385). خلاقیت در آموزشگاه، ترجمه علی خان زاده، تهران: سهامی چهر. 7. Elliot, d. (2005). Teaching on target (model, strategies, and methods that work). California: corwin press 8. دوبونو ، ادوارد (1387). خلاقیت کارآمد، ترجمه ملک دخت قاسمی نیک بخش ، نشر اختران. 9. موید نیا، فریبا (1384). بررسی انگیزه نوآوری معلمان و ارتباط ساختار سازمانی مدرسه درمدارس دخترانه شهرستان خوی، پایان نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده، دانشگاه شهید چمران اهواز. 10. کفایت، محمد (1373). بررسی ارتباط شیوه‌ها و نگرشهای فرزند پروری با خلاقیت دانش آموزان سال اول دبیرستانهای اهواز، پایان نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده، دانشگاه شهید چمران اهواز. 11. سیدعباس زاده ، میرمحمد ( 1380). روشهای عملی تحقیق درعلوم انسانی ، انتشارات دانشگاه ارومیه. 12. شعبانی، حسن (1382). روشهای تدریس پیشرفته، تهران: سمت. 13. لامزدین، ادوارد، لامزدین، مونیکا (1386). حل خلاق مسئله (مهارتهای فکری در جهان در حال تحول)، ترجمه بهروز ارباب شیرانی و بهروز نصر آزادانی، اصفهان: ارکان دانش. 14. کونانی، عباس (1390). بررسی تأثیر یادگیری همیاری بر خلاقیت دانش‌آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهرستان کوهدشت در سال‌تحصیلی90-1389، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. 15. سلحشوری، احمد (1383). بررسی روش تدریس بدیعه پردازی بر خلاقیت دانش‌آموزان در درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی در سال‌تحصیلی 83-1382، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. 16. شکوفی نژاد، نغمه (1380). بررسی مقایسه تأثیر دو روش آموزشی (کودک محور و مربی محور) بر خلاقیت کودکان 6 و5 ساله شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا تهران. 17. اصابت طبری، ابراهیم (1379). بررسی مقایسه ای اثرات آموزشی روشهای فعال تدریس بر افزایش خلاقیت دانش آموزان سال چهارم ابتدایی در درس ریاضی، شورای تحقیقات کل آموزش و پرورش استان مازندران 18. مشکلانی، پروانه (1376). بررسی تأثیر بحث گروهی بر خلاقیت دانش آموزان سال سوم راهنمایی ناحیه 3اصفهان در درس علوم اجتماعی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان). 19. Halpern, d .f (n.d) .creating cooperative learning environments .American psychological society. Retrieved december5.2008 from http.//www.psychological science.org/teaching tips0300 20. Gillies, r. m (2003). The effective of cooperative learning on junior high school student during small group learning. Available online at: www.sience direct.com. 21. Shafer, I (2002). Team teaching .university of science and art if oklahama. Web -edition. 22. Kulik, c. l. kulik, j. A., & Bangert-drows, R. L (1990). Effects of cooperative learning among Hispanic students in elementary social studies, the journal of educational research, Vol.3, no.3, p.187-191. 23. کنعانی، شهناز (1378)، مقایسه تأثیر روش تدریس همیاری با آموزش سنتی (سخنرانی) بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر یایه اول متوسطه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران. 24. شیخی فینی، علی اکبر؛ زارعی، اقبال و سمیه سعادت زاده (1392). تأثیر روش تدریس مشارکتی با تأکید بر جرئت آموزی (بیانی) بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس دین و زندگی، پژوهش های آموزش و یادگیری، دانشگاه شاهد، پائیز و زمستان 1392، سال بیستم، دوره جدید، شماره 3. صص 351-360. 25. پیر خائفی، علیرضا (1389). بررسی نقش آموزش خلاقیت در پیش بینی و تبیین سلامت روان به منظور تدوین مدل سلامت روانی بر اساس متغیر های خلاقیت، خودکار آمدی و شیوه کنار آمدن با فشار روانی. رساله دکتری. دانشگاه علامه طباطبایی تهران. 26. عابدی، جما (1372). خلاقیت و یک شیوه نو در اندازه‌ گیری آن. مجله پژوهش‌های روان شناختی، دوره 2 شماره1. 27. جهاندیده، جواد (1390). بررسی تأثیر روش تدریس همیاری و روش تدریس کاوشگری بر خلاقیت دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهرستان کبودراهنگ در سال 1391-1390، پایان نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده، تهران : دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. 28. بهروزی، ناصر؛ پروینیان نسب، محمد و منیجه شهنی ییلاق (1392). مقایسه دانش آموزان دبیرستانی پسر شهرستان دهدشت با سبک های یادگیری متفاوت از لحاظ خلاقیت و راهبردهای یادگیری خودگردان، پژوهش های آموزش و یادگیری، دانشگاه شاهد، پائیز و زمستان 1392، سال بیستم، دوره جدید، شماره 3. صص 19-34.