تأثیر آموزش مبتنی بر اینفوگرافیک بر میزان خلاقیت دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

2 دانش ‏آموخته کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: نویسندگان و صاحب نظران متعددی اظهار داشته اند که خلاقیت ابزار ضروری و مورد نیاز برای رویارویی با جهان در حال رشد و متغیر کنونی است؛ بنابراین مربیان آموزشی موظف اند تا ظرفیت‌های خلاقانه دانش‌آموزان را توسعه دهند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر اینفوگرافیک بر میزان خلاقیت دانش‌آموزان دختر پایه نهم متوسطه اول پرداخته است.
روش: این پژوهش به روش شبه تجربی با استفاده از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه صورت گرفت، جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش‌آموزان دختر پایه نهم اول متوسطه شهرستان قدس در سال تحصیلی 98-97 تشکیل داده که از بین آن‌ها 60 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و پس از همتا سازی در گروه گواه و آزمایش قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در پژوهش آزمون خلاقیت مداد و کاغذی تورنس بود، پایایی ابزار اندازه گیری در یک مطالعه مقدماتی با استفاده از آلفای کرونباخ 80/0 به دست آمده است برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش توصیفی(میانگین، انحراف معیار) و در بخش آمار استنباطی از تحلیل کوواریانس یکطرفه استفاده گردید.
نتایج:  نتایج تحلیل کوواریانس یکطرفه نشان داد که میانگین نمرات خلاقیت دانش‌آموزانی که با استفاده از اینفوگرافیک آموزش دیده اند و دانش‌آموزانی که با روش معمول آموزش دیده بودند تفاوت معناداری وجود دارد و استفاده از اینفوگرافیک در تدریس گروه آزمایش منجر به افزایش خلاقیت شده است، همچنین  یافته‌های مطالعه بر روی مؤلفه‌های خلاقیت که به عنوان فرضیه‌های پژوهش هستند، نشان داد آموزش با استفاده از اینفوگرافیک منجر به افزایش مؤلفه‌های سیالی، انعطاف پذیری، بسط و ابتکار شده است.
بحث و نتیجه‌گیری: پژوهش فوق نشان داد آموزش با استفاده از اینفوگرافیک بیشتر از روش‌های سنتی بر خلاقیت و همه ی ابعاد آن تأثیر معناداری دارد و موجب افزایش خلاقیت دانش‌آموزان شده است.

کلیدواژه‌ها


 1. منابع

  1.لامزدین ، ادوارد و لامزدین ، مونیکا. حل خلاق مساله (مهارتهای فکری برای جهان در حال تحول) .ترجمه بهروز ارباب شیرانی و بهروز نصرآزادانی، اصفهان ، انتشارات ارکان دانش. .1386                                      

  2.سبحانی نژاد ، مهدی. زراعتی ، محسن. مرادی ، شعبان. پرورش مهارتهای تفکرخلاق با رویکردهای حل مساله در برنامه درسی دانشجویان ، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت نظامی. 1392شماره5 سال سیزدهم.        

  3.شعبانی، حسن. مهارت‌های آموزشی و پرورشی(روشها و فنون تدریس)، جلد اول، تهران، انتشارات سمت.1392.

  4.احمدی، غلامعلی.عبدالملکی، شوبو. بررسی تأثیر الگوی حل مسأله بر خلاقیت و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان در درس شیمی، مجله مطالعات آموزش و یادگیری.1391 دوره چهارم شماره اول.

  5.وفایی، رضا. بررسی مؤلفه‌های چند فرهنگی در کتب دوره متوسطه ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، شاهد، علوم انسانی.1393.

  6.احمدی، سعید.بررسی تأثیر روش تدریس حل مسأله بر پرورش خلاقیت دانش‌آموزان پسر پایه چهارم ابتدایی شهرستان اسلام آباد غرب در سال تحصیلی 84-83، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی( تربیت معلم).1384.

  7.تورنس ، ئی – پال. استعداد و مهارتهای خلاقیت و راه‌های آزمون و پرورش آنها ، ترجمه حسن قاسم زاده ، چاپ چهارم ، تهران ، نشر دنیای نو.1387.                                                                                   

  8.پورسلیم ، عباس.تاثیر یادگیری مشارکتی در تفکر خلاق دانش‌آموزان پسر چهارم ابتدایی شهرستان کوهدشت در درس علوم تجربی ، فصلنامه تفکر و کودک ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی .بهار و تابستان1393. سال پنجم ، شماره ی اول.

  9.منطقی، مرتضی. شکوفایی خلاقیت جوان، تهران، انتشارات جامعه شناسان.1390.

  10.خانیان، سام. ربیع، محمد.خلاقیت و نوآوری در سازمان آموزش، تهران، انتشارات رسانه تخصصی.1387.

  11.شریفی ، علی اکبر.داوری ، رقیه. مقایسه تاثیر سه روش پرورش خلاقیت در افزایش خلاقیت دانش‌آموزان پایه دوم راهنمایی. مجله ی روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران.1388.

  12.Smiciklas, M. The power of Infographics Using pictures to communicate and connect with your audiences. Usa.2012                                                                    

  13.عظیمی ، شهرام. تبلیغات ماندگار به شیوه اینفوگرافیک. کارشناسی ارشد ،( دانشگاه تهران) ، تهران.1393.

  14.Shanks, J. D., Izumi, B., Sun, C., Martin, A., & Shanks, C. B. Teaching undergraduate students to visualize and communicate public health data with infographics. Frontiers in public healthT, P 315. 2017.                                                      

  15.کایرو، البرتو. گرافیک اطلاع رسان2، ترجمه ی سلیمی و اشرفی، تهران، انتشارات سروش.1394.

  16.کلارک و لاینز. گرافیک برای یادگیری . ترجمه مجید اخگر ، انتشارات سمت.2011.

  17.Yildirim, S. Info Graphics for Educational Purposes: Their Structure, Properties and Reader Approaches. Turkish online Journal of Educational Technology-TOJET, N 15(3).  P 98-110. 2016.                                                                           

  18.Ozdamli, F., Kocakoyun, S., Sahin, T & Akday, S. Statistical Reasoning of Impact of Info Graphics on Education. Procedia Computer Science, N 102. P 370-377, 2016.  

  19. Cifci, T. Effects of Infographics on students Achievement and Attitude towards Geography lessons. Journal of Education and Learning. N5. P 154-166. 2016.         

  20.Harrison, L., Reinecke, K., & Chang, R. Info Graphic Aesthetics: Designing for the first Impression. In Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference on Human Factors in Computing Systems (PP. 1187-1190). ACM. 2015.            

  21.Guzzetti, B Handbook of research on the societal impact of digital media: IGI Global.2015.                                                                                                                        

  1. Pisarenko. The use of infographics in the teaching of foreign languages for specific purposes. Bentham Science Publishers.N 2. P 124-132. 2016.
  2. Pinarno, K. A New Approach to Equip Students with Visual Literacy Skill: Use of Infographics in Education.456-465..European Conference on Information Literacy h  to  Equipping  Students  With  Visual  Literacy  Skill: Using  Infographic  in  Education,P 456-465. 2014.                                                                                                          

  24.Gillies, R M. the Effect  of  Cooperative  Learning  on  Junior  High  School  Student  during  Small  Group. Journal of Learning and Instruction, N 14. P 197-213.2012.                                                                                                                          

  25.Dau Gaspar, O. The Teachers creative Attitudes, an Influence factor of the student’s creative Attitudes. International conference on the future of Education, Florence, Italy, 16-17 June, Zoll. 2011.                                                                                     

  26.Tanjitanont, P. using synectic Technique for Developing creative English Writing proficiency. Ist symposium on Hands – on Research and Development, chiany Mai, Thailand.2011.