کلیدواژه‌ها = تفکر انتقادی
تاثیر آموزش ترکیبی بر مولفه های تفکر انتقادی دانش‌آموزان دختر پایه ی ششم ابتدایی

دوره 18، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 115-129

10.22070/tlr.2023.16631.1312

معصومه عسگری مجره؛ مریم بناهان قمی؛ پروین احمدی


بررسی رابطه‌ تفکر انتقادی با تولید علم در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه شاهد

دوره 10، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 257-288

اکبر رهنما؛ محمدحسن میرزامحمدی؛ فرامرز بیجنوند