نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آموزش سواد رسانه‌ای طراحی و اعتبار سنجی الگوی برنامه درسی آموزش سواد رسانه‌ای دوره‌ی ‌ابتدایی [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 61-72]
 • آموزش متقابل اثر بخشی آموزش متقابل و چرخۀ تفکر بر خودکارآمدی تحصیلی و انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 87-99]
 • آموزش و ‌پرورش مدل ساخت‏گرای مشارکت در ورزش دانش آموزی [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 123-141]

ا

 • ابعاد توسعه شناسایی مولفه های نظام توسعه شایستگی معلمان دوره متوسطه از دیدگاه خبرگان [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 61-75]
 • اخلاق الهی تحلیل کیفی کتاب های درسی هدیه های آسمان دوره ابتدایی بر مبنای مؤلفه های اخلاق الهی [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 143-161]
 • ادراک از محیط کلاس بررسی نقش واسطه ای مسئولیت پذیری در رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و ادراک از محیط کلاس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 23-34]
 • ارزشیابی‌عملکرد فراتحلیل ارزیابی انجام شده پیرامون ارزشیابی عملکرد معلمان و ارائه الگوی مناسب برای آن [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 73-85]
 • اشنایی بررسی میزان آشنایی و بکارگیری تدریس معکوس در اعضای هیأت علمی دانشگاه شاهد [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 101-111]
 • اصول یادهی-یادگیری شک دکارت نقد فوکویی بر شک دکارتی و دلالت های تربیتی آن برای مبانی و اصول یاددهی – یادگیری [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 1-12]
 • اعداد و عملیات بررسی انطباق عمل ضرب و تقسیم در کتاب‌های درسی دورۀ ابتدایی با برنامه ‌درسی حوزة یادگیری ریاضی [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 151-163]
 • افت تحصیلی ارائه برنامه توانمندسازی تحصیلی دانش‌آموزان شاهد و ایثارگر دارای افت تحصیلی [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 41-59]
 • الگوی برنامه درسی طراحی و اعتبار سنجی الگوی برنامه درسی آموزش سواد رسانه‌ای دوره‌ی ‌ابتدایی [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 61-72]
 • الگوی روابط خانواده بررسی نقش واسطه ای مسئولیت پذیری در رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و ادراک از محیط کلاس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 23-34]
 • الگوی سواد رسانه‌ای طراحی و اعتبار سنجی الگوی برنامه درسی آموزش سواد رسانه‌ای دوره‌ی ‌ابتدایی [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 61-72]
 • انتقال آموزش پیش‌بینی کاربست فناوری‌های آموزشی در تدریس: آزمون مدل مبتنی بر قصد انتقال آموزش [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 13-20]
 • انگیزش تحصیلی اثر بخشی آموزش متقابل و چرخۀ تفکر بر خودکارآمدی تحصیلی و انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 87-99]
 • انگیزه تأثیر برنامه درسی روئیدنی بر خلاقیت و انگیزه نوآموزان پیش ‏دبستانی [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 113-122]

ب

 • بحران کرونا چرخش از کلاس‌های حضوری به کلاس‌های مجازی: چالش‌ها، فرصت‌ها و نحوه مواجه دانش‌آموزان متوسطه اول با آن [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 165-182]
 • برساخت‏گرایی مدل ساخت‏گرای مشارکت در ورزش دانش آموزی [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 123-141]
 • برنامه‌درسی ریاضی بررسی انطباق عمل ضرب و تقسیم در کتاب‌های درسی دورۀ ابتدایی با برنامه ‌درسی حوزة یادگیری ریاضی [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 151-163]
 • برنامه درسی روئیدنی تأثیر برنامه درسی روئیدنی بر خلاقیت و انگیزه نوآموزان پیش ‏دبستانی [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 113-122]
 • برنامه درسی روئیدنی تبیین ماهیت برنامه درسی روئیدنی و استنتاج دلالت‌های آن در برنامه درسی [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 117-135]
 • برنامه‌ریزی درسی مدل ساخت‏گرای مشارکت در ورزش دانش آموزی [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 123-141]

پ

 • پیش‏دبستانی تأثیر برنامه درسی روئیدنی بر خلاقیت و انگیزه نوآموزان پیش ‏دبستانی [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 113-122]
 • پیشرفت تحصیلی بررسی نقش واسطه ای مسئولیت پذیری در رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و ادراک از محیط کلاس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 23-34]
 • پیشرفت تحصیلی اثربخشی روش یادگیری معکوس برافزایش یادگیری خودراهبر و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه ششم در درس علوم [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 77-90]

ت

 • تجربه زیسته درک تجربه زیسته علل گریز از مدرسه دانش‌آموزان متوسطه دوره اول [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 137-149]
 • تحلیل‌رفتگی آموزشی مدل ساختاری عملکرد تحصیلی بر اساس تحلیل رفتگی آموزشی و درگیری تحصیلی با میانجی گری تفکر انتقادی در دانش آموزان مقطع متوسطه استان آذربایجان شرقی [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 21-39]
 • تحلیل محتوا بررسی انطباق عمل ضرب و تقسیم در کتاب‌های درسی دورۀ ابتدایی با برنامه ‌درسی حوزة یادگیری ریاضی [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 151-163]
 • تحلیل محتوای کیفی جهت‌دار تحلیل کیفی کتاب های درسی هدیه های آسمان دوره ابتدایی بر مبنای مؤلفه های اخلاق الهی [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 143-161]
 • تحلیل مفهوم تبیین ماهیت برنامه درسی روئیدنی و استنتاج دلالت‌های آن در برنامه درسی [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 117-135]
 • تدریس معکوس بررسی میزان آشنایی و بکارگیری تدریس معکوس در اعضای هیأت علمی دانشگاه شاهد [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 101-111]
 • تعهد عاطفی اثر علّی ساختار توانمندساز مدارس و مسئولیت جمعی معلّمان بر خوش‌بینی علمی با واسطه تعهد عاطفی [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 49-60]
 • تفکر انتقادی مدل ساختاری عملکرد تحصیلی بر اساس تحلیل رفتگی آموزشی و درگیری تحصیلی با میانجی گری تفکر انتقادی در دانش آموزان مقطع متوسطه استان آذربایجان شرقی [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 21-39]
 • توانمندسازی تحصیلی ارائه برنامه توانمندسازی تحصیلی دانش‌آموزان شاهد و ایثارگر دارای افت تحصیلی [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 41-59]

چ

 • چالش‌ها و فرصت‌ها چرخش از کلاس‌های حضوری به کلاس‌های مجازی: چالش‌ها، فرصت‌ها و نحوه مواجه دانش‌آموزان متوسطه اول با آن [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 165-182]
 • چرخۀ تفکر اثر بخشی آموزش متقابل و چرخۀ تفکر بر خودکارآمدی تحصیلی و انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 87-99]

خ

 • خبرگان آموزش و پروش شناسایی مولفه های نظام توسعه شایستگی معلمان دوره متوسطه از دیدگاه خبرگان [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 61-75]
 • خلاقیت تأثیر برنامه درسی روئیدنی بر خلاقیت و انگیزه نوآموزان پیش ‏دبستانی [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 113-122]
 • خودکارآمدی تحصیلی اثر بخشی آموزش متقابل و چرخۀ تفکر بر خودکارآمدی تحصیلی و انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 87-99]
 • خودکارامدی تحصیلی آزمون مدل ساختاری نیازهای اساسی روانشناختی و درگیری تحصیلی: نقش میانجی خودکارامدی تحصیلی و هیجان های تحصیلی [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 101-115]
 • خوش‌بینی علمی اثر علّی ساختار توانمندساز مدارس و مسئولیت جمعی معلّمان بر خوش‌بینی علمی با واسطه تعهد عاطفی [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 49-60]

د

 • دیالکتیک آموزه‌هایی برای بهبود عنصر گفتگو در فرایند یاددهی - یادگیری از معبر مقایسه دیالکتیک سقراطی و کنش ارتباطی هابرماس [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 1-11]
 • دانش‌آموزان درک تجربه زیسته علل گریز از مدرسه دانش‌آموزان متوسطه دوره اول [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 137-149]
 • دانش‌آموزان پایه ششم اثربخشی روش یادگیری معکوس برافزایش یادگیری خودراهبر و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه ششم در درس علوم [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 77-90]
 • دانش‌آموزان شاهد و ایثارگر ارائه برنامه توانمندسازی تحصیلی دانش‌آموزان شاهد و ایثارگر دارای افت تحصیلی [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 41-59]
 • دانش‌آموزان متوسطه اول چرخش از کلاس‌های حضوری به کلاس‌های مجازی: چالش‌ها، فرصت‌ها و نحوه مواجه دانش‌آموزان متوسطه اول با آن [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 165-182]
 • دانشگاه بوعلی سینا مطالعه میزان تناسب روش‌های تدریس با رویکرد یادگیری مادام العمر؛ مورد مطالعه: دانشگاه بوعلی سینا همدان [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 13-22]
 • درس علوم اثربخشی روش یادگیری معکوس برافزایش یادگیری خودراهبر و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه ششم در درس علوم [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 77-90]
 • درگیری تحصیلی مدل ساختاری عملکرد تحصیلی بر اساس تحلیل رفتگی آموزشی و درگیری تحصیلی با میانجی گری تفکر انتقادی در دانش آموزان مقطع متوسطه استان آذربایجان شرقی [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 21-39]
 • دوره‌ی ابتدایی طراحی و اعتبار سنجی الگوی برنامه درسی آموزش سواد رسانه‌ای دوره‌ی ‌ابتدایی [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 61-72]
 • دورۀ ابتدایی بررسی انطباق عمل ضرب و تقسیم در کتاب‌های درسی دورۀ ابتدایی با برنامه ‌درسی حوزة یادگیری ریاضی [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 151-163]

ذ

 • ذهن آگاهی تاثیر روش ذهن‌آگاهی مبتنی بر یادگیری اجتماعی-هیجانی بر مولفه‌های شایستگی اجتماعی- هیجانی و عملکرد تحصیلی کودکان [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 91-100]

ر

 • روایت‌پژوهی روایت پژوهی فرهنگ یادگیری کودکان در مدرسه با توجه به نیاز ویژه [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 35-47]
 • روش‌های ارزشیابی فراتحلیل ارزیابی انجام شده پیرامون ارزشیابی عملکرد معلمان و ارائه الگوی مناسب برای آن [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 73-85]
 • روش‌های تدریس مطالعه میزان تناسب روش‌های تدریس با رویکرد یادگیری مادام العمر؛ مورد مطالعه: دانشگاه بوعلی سینا همدان [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 13-22]
 • رویکرد یادگیری مادام العمر مطالعه میزان تناسب روش‌های تدریس با رویکرد یادگیری مادام العمر؛ مورد مطالعه: دانشگاه بوعلی سینا همدان [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 13-22]

س

 • ساختار توانمندساز مدارس اثر علّی ساختار توانمندساز مدارس و مسئولیت جمعی معلّمان بر خوش‌بینی علمی با واسطه تعهد عاطفی [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 49-60]
 • سازنده‌گرایی تبیین ماهیت برنامه درسی روئیدنی و استنتاج دلالت‌های آن در برنامه درسی [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 117-135]
 • سطوح و مؤلفه‌ها تحلیل کیفی کتاب های درسی هدیه های آسمان دوره ابتدایی بر مبنای مؤلفه های اخلاق الهی [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 143-161]
 • سقراط آموزه‌هایی برای بهبود عنصر گفتگو در فرایند یاددهی - یادگیری از معبر مقایسه دیالکتیک سقراطی و کنش ارتباطی هابرماس [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 1-11]
 • سنتز پژوهی فراتحلیل ارزیابی انجام شده پیرامون ارزشیابی عملکرد معلمان و ارائه الگوی مناسب برای آن [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 73-85]

ش

 • شایستگی شناسایی مولفه های نظام توسعه شایستگی معلمان دوره متوسطه از دیدگاه خبرگان [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 61-75]
 • شایستگی های اجتماعی- هیجانی تاثیر روش ذهن‌آگاهی مبتنی بر یادگیری اجتماعی-هیجانی بر مولفه‌های شایستگی اجتماعی- هیجانی و عملکرد تحصیلی کودکان [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 91-100]
 • شک نقد فوکویی بر شک دکارتی و دلالت های تربیتی آن برای مبانی و اصول یاددهی – یادگیری [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 1-12]
 • شک پست‌مدرن فوکو نقد فوکویی بر شک دکارتی و دلالت های تربیتی آن برای مبانی و اصول یاددهی – یادگیری [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 1-12]
 • شک روشی دکارت نقد فوکویی بر شک دکارتی و دلالت های تربیتی آن برای مبانی و اصول یاددهی – یادگیری [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 1-12]

ض

 • ضرب و تقسیم بررسی انطباق عمل ضرب و تقسیم در کتاب‌های درسی دورۀ ابتدایی با برنامه ‌درسی حوزة یادگیری ریاضی [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 151-163]

ع

 • عملکرد تحصیلی تاثیر روش ذهن‌آگاهی مبتنی بر یادگیری اجتماعی-هیجانی بر مولفه‌های شایستگی اجتماعی- هیجانی و عملکرد تحصیلی کودکان [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 91-100]
 • عملکرد تحصیلی مدل ساختاری عملکرد تحصیلی بر اساس تحلیل رفتگی آموزشی و درگیری تحصیلی با میانجی گری تفکر انتقادی در دانش آموزان مقطع متوسطه استان آذربایجان شرقی [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 21-39]
 • عملکرد معلم فراتحلیل ارزیابی انجام شده پیرامون ارزشیابی عملکرد معلمان و ارائه الگوی مناسب برای آن [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 73-85]

ف

 • فرایند یاددهی - یادگیری آموزه‌هایی برای بهبود عنصر گفتگو در فرایند یاددهی - یادگیری از معبر مقایسه دیالکتیک سقراطی و کنش ارتباطی هابرماس [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 1-11]
 • فرهنگ یادگیری روایت پژوهی فرهنگ یادگیری کودکان در مدرسه با توجه به نیاز ویژه [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 35-47]
 • فناوری آموزشی پیش‌بینی کاربست فناوری‌های آموزشی در تدریس: آزمون مدل مبتنی بر قصد انتقال آموزش [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 13-20]

ک

 • کاربرد بررسی میزان آشنایی و بکارگیری تدریس معکوس در اعضای هیأت علمی دانشگاه شاهد [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 101-111]
 • کتاب درسی ریاضی بررسی انطباق عمل ضرب و تقسیم در کتاب‌های درسی دورۀ ابتدایی با برنامه ‌درسی حوزة یادگیری ریاضی [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 151-163]
 • کتب هدیه‌های آسمان دوره ابتدایی تحلیل کیفی کتاب های درسی هدیه های آسمان دوره ابتدایی بر مبنای مؤلفه های اخلاق الهی [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 143-161]
 • کلاس‌های مجازی چرخش از کلاس‌های حضوری به کلاس‌های مجازی: چالش‌ها، فرصت‌ها و نحوه مواجه دانش‌آموزان متوسطه اول با آن [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 165-182]
 • کودک با نیاز ویژه روایت پژوهی فرهنگ یادگیری کودکان در مدرسه با توجه به نیاز ویژه [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 35-47]

گ

 • گریز از مدرسه درک تجربه زیسته علل گریز از مدرسه دانش‌آموزان متوسطه دوره اول [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 137-149]
 • گفتگو آموزه‌هایی برای بهبود عنصر گفتگو در فرایند یاددهی - یادگیری از معبر مقایسه دیالکتیک سقراطی و کنش ارتباطی هابرماس [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 1-11]

م

 • مسئولیت پذیری بررسی نقش واسطه ای مسئولیت پذیری در رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و ادراک از محیط کلاس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 23-34]
 • مسئولیت جمعی اثر علّی ساختار توانمندساز مدارس و مسئولیت جمعی معلّمان بر خوش‌بینی علمی با واسطه تعهد عاطفی [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 49-60]
 • مشارکت مدل ساخت‏گرای مشارکت در ورزش دانش آموزی [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 123-141]
 • معلم پیش‌بینی کاربست فناوری‌های آموزشی در تدریس: آزمون مدل مبتنی بر قصد انتقال آموزش [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 13-20]
 • معلمان اثر علّی ساختار توانمندساز مدارس و مسئولیت جمعی معلّمان بر خوش‌بینی علمی با واسطه تعهد عاطفی [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 49-60]
 • معلمان دوره متوسطه شناسایی مولفه های نظام توسعه شایستگی معلمان دوره متوسطه از دیدگاه خبرگان [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 61-75]
 • مولفه بررسی میزان آشنایی و بکارگیری تدریس معکوس در اعضای هیأت علمی دانشگاه شاهد [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 101-111]

ن

 • نیازهای اساسی روانشناختی آزمون مدل ساختاری نیازهای اساسی روانشناختی و درگیری تحصیلی: نقش میانجی خودکارامدی تحصیلی و هیجان های تحصیلی [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 101-115]
 • ناشنوا روایت پژوهی فرهنگ یادگیری کودکان در مدرسه با توجه به نیاز ویژه [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 35-47]
 • نحوه مواجه چرخش از کلاس‌های حضوری به کلاس‌های مجازی: چالش‌ها، فرصت‌ها و نحوه مواجه دانش‌آموزان متوسطه اول با آن [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 165-182]
 • نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده پیش‌بینی کاربست فناوری‌های آموزشی در تدریس: آزمون مدل مبتنی بر قصد انتقال آموزش [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 13-20]
 • نوخاسته‌گرایی تبیین ماهیت برنامه درسی روئیدنی و استنتاج دلالت‌های آن در برنامه درسی [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 117-135]
 • نو مفهوم‌پردازی شک دکارت نقد فوکویی بر شک دکارتی و دلالت های تربیتی آن برای مبانی و اصول یاددهی – یادگیری [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 1-12]

و

 • ورزش دانش‌آموزی مدل ساخت‏گرای مشارکت در ورزش دانش آموزی [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 123-141]

ه

 • هابرماس آموزه‌هایی برای بهبود عنصر گفتگو در فرایند یاددهی - یادگیری از معبر مقایسه دیالکتیک سقراطی و کنش ارتباطی هابرماس [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 1-11]
 • هیات علمی بررسی میزان آشنایی و بکارگیری تدریس معکوس در اعضای هیأت علمی دانشگاه شاهد [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 101-111]
 • هیجان های تحصیلی و درگیری تحصیلی آزمون مدل ساختاری نیازهای اساسی روانشناختی و درگیری تحصیلی: نقش میانجی خودکارامدی تحصیلی و هیجان های تحصیلی [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 101-115]

ی

 • یادگیری خودراهبر اثربخشی روش یادگیری معکوس برافزایش یادگیری خودراهبر و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه ششم در درس علوم [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 77-90]
 • یادگیری معکوس اثربخشی روش یادگیری معکوس برافزایش یادگیری خودراهبر و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه ششم در درس علوم [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 77-90]