اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر رسول روشن چسلی

دکتری روانشناسی استاد دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

rasolroshanyahoo.com

سردبیر

دکتر مهدی سبحانی‌نژاد

دکتری برنامه‌ریزی درسی دانشیار دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

msnd47gmail.com

کارشناس نشریه

جواد ریاحی اصل

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی کارشناس اداره انتشارات دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

tlrshahed.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر غلامعلی احمدی

دکتری برنامه‌ریزی درسی دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

ahmadygholamaligmail.com

دکتر محمد خیّر

دکتری روانشناسی تربیتی استاد بازنشسته دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

m_khayyeryahoo.com

دکتر رسول روشن چسلی

دکتری روانشناسی استاد دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

rasolroshanyahoo.com

دکتر اکبر رهنما

دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

rahnama_akbar43yahoo.com

دکتر مهدی سبحانی‌نژاد

دکتری برنامه‌ریزی درسی دانشیار دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

msnd47gmail.com

دکتر هاشم فردانش

دکتری روانشناسی و تکنولوژی آموزشی دانشیار بازنشسته دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

hfardaneshmodares.ac.ir

دکتر محسن فرمهینی فراهانی

دکتری تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

farmahinifaryahoo.com

دکتر محمدجواد لیاقت‌دار

دکتری آموزش و پرورش استاد دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

javadedu.ui.ac.ir

دکتر محمدحسن میرزامحمدی

دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

mirzamohammadishahed.ac.ir

دکتر سیدمحمد میرکمالی

دکتری مدیریت آموزشی استاد دانشگاه تهران، تهران، ایران.

mkamaliut.ac.ir

دکتر عزت‌اله نادری

دکتری آموزش عالی و روانشناسی تربیتی استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

eznaderihotmail.com