اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 433
تعداد پذیرش 24
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 227
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 196

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد مقالات 78
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام -1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 98 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 252 روز
متوسط زمان داوری 27 روز
متوسط زمان پذیرش 376 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 68 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 38 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 410 روز
درصد پذیرش 6 %