اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 289
تعداد پذیرش 22
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 88
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 66

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد مقالات 21
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 69 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 170 روز
متوسط زمان داوری 33 روز
متوسط زمان پذیرش 291 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 60 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 28 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 380 روز
درصد پذیرش 8 %