راهنمای نگارش مقاله

الف) نحوه تایپ مقاله:

1. تایپ در محیط نرم‌افزار Microsoft Office Word با تنظیم های کامل زبان فارسی، انجام شود.

2. تایپ متن فارسی با رعایت فاصله و نیم‌فاصله باشد (به طور نمونه؛ "می‌شود"، "کتاب‌ها"، "کم‌تر"، "بیش‌تر" و ...).

3. رسم جداول، تایپ اعداد و ارقام" به فارسی بوده و "اعداد اعشاری" نیز به شکل نمونه (47/3) تایپ شود . از " فاصله گذاشتن"به وسیله ،"تب" و یا  "اینتر" در این جا، خودداری شود.

4. از قلم بولد شدهB lotus  با شماره 12 برای تایپ متن فارسی، قلم بولد شده B Yagut با شماره 10 برای چکیده فارسی و نیز قلم Times New Roman با شماره 9 برای متن انگلیسی، استفاده کنید.

5. اشکال، جداول و نمودارها به صورت سیاه و سفید، به کمک نرم افزار word 2003 تایپ و تنظیم، شده باشند.

6. اشکال، جداول، و نمودارها باید به وسیله شماره، مشخص گردند و در متن مقاله‌ نیز با همان شماره، مورد اشاره قرار گیرند.

7. اسامی و اصطلاحات لاتین باید در پایین همان صفحه، پانویس شوند.

8. چنانچه مقاله، مستخرج از طرح پژوهشی مصوب است، در پانویس صفحه نخست، با ذکر مرکز/ موسسه تامین کننده اعتبار طرح پژوهشی، مراتب زیرنویس شود.

ب) ترتیب عناوین و ساختار مقاله:

1. عنوان (با فونت بولد شده B Traffic با شماره 20).

2. نویسنده و یا فهرست مشخصات نویسندگان به شکل نمونه زیر (رعایت موارد ذیل، جهت درج مشخصات نویسنده/گان، در چکیده فارسی و انگلیسی، ضروری است به علاوه توصیه می شود؛ آخرین شماره چاپ شده مجله را برای تنظیم مقاله خود، ملاحظه کنید)؛

- نام و نام ‌خانوادگی نویسنده/ نویسندگان (در چکیده فارسی با قلم بولد شده B Zar با شماره 11).

- شماره گذاری روی اسامی نویسنده/گان و زیر نویس مشخصات آنان به ترتیب با رعایت؛ 1) سطح ‌تحصیلی/ مرتبه علمی، 2) گروه‌ آموزشی، 3) نام دانشگاه (در چکیده فارسی با قلم معمولی  B Lotus با شماره 11).

- ستاره گذاری و تعیین نویسنده مسئول (در صورت تعدد نویسندگان) به همراه آدرس پست الکترونیک، نشانی کامل پستی و تلفن تماس وی (در چکیده فارسی با قلم معمولی  B Zar با شماره 9).

3. چکیده فارسی(200 تا 300 کلمه) (شامل مقدمه، روش، نتایج، بحث و نتیجه گیری) به همراه کلید واژه‌ها (حداکثر هفت کلمه).

4. چکیده انگلیسی (شامل مقدمه، روش، نتایج، بحث و نتیجه گیری) به همراه کلید واژه‌ها (حداکثر هفت کلمه). 

5. مقدمه.

6. فرضیه/ سوال های پژوهش.

7. روش پژوهش، جامعه آماری، برآورد نمونه و روش نمونه گیری، ابزار/های پژوهش، شیوه تحلیل داده‌ها.

8. یافته ها.

9. بحث و نتیجه گیری.

10. منابع.

ج) شیوه ارجاع دهی در متن و فهرست منابع مقاله

استناددهی (ارجاع‌دهی) هم در متن و هم در فهرست منابع مقاله باید براساس سبک استناددهی ونکوور (Vancouver Style) باشد.

استناددهی در متن مقاله را از ابتدای مقاله و از شماره 1 شروع و تنها با ذکر شماره منبع مورد استفاده در داخل کروشه [ ]،  انجام داده و تا آخرین منبع استفاده شده، ادامه دهید (از گذاشتن پرانتز در متن مقاله و ذکر؛ فامیل مولف، سال و صفحه در آن، خودداری کنید). چنانچه استفاده از منبعی، تکرار شده است، شماره همان منبع مورد استفاده را مجددا در متن ً، اشاره کنید.

در فهرست منابع پایانی، منابع مورد استفاده را به ترتیب شماره آن در متن مقاله، پشت سر هم قرار دهید. نحوه ذکر مشخصات کتابشناختی منابع مورد استفاده باید به سبک ونکوور باشد.

 

ه) شرایط داوری و پذیرش مقاله:

1.مقاله ارسالی نباید در نشریه داخلی و خارجی دیگر و یا همایش، به چاپ رسیده باشد به علاوه مقاله همزمان برای سایر نشریه ها نیز، ارسال نشده باشد.

2. مقاله باید حاصل پژوهش نویسنده/ نویسندگان باشد.

3. داوری اولیه برای مقاله های دریافتی انجام و سپس در صورت احراز شرایط عمومی اولیه فوق الذکر، جهت داوری برای سه داور، ارسال می گردد. چنانچه مقاله مورد تایید حداقل دو نفر از آنان، قرار نگرفت، عدم اولویت به نویسنده ابلاغ می‌گردد. اگر حداقل دو نفر از داوران، اصلاح مقاله را پیشنهاد دهند، مراتب نظر داوران، به اطلاع نویسنده خواهد رسید تا مقاله اصلاحی دارای بخش های رنگی شده را به همراه نامه شرح نحوه اصلاحات، در سایت مجله درج نمایند.

4. مقاله اصلاحی نگارنده/گان، جهت داور نهایی ارسال می شود و در صورت دریافت تایید نهایی از سوی وی به علاوه تامین همه شروط نگارشی و تنظیمی فوق الذکر، در اولویت چاپ قرار می‌گیرد.

5. هویت نویسنده/گان و داوران برای یکدیگر، نامشخص است.

6. مقاله های پژوهشی حوزه فرهنگ ایثار و شهادت چنانچه در راستای حیطه موضوعی نشریه باشند، در اولویت قرار می گیرند.

7. تکمیل و ارسال تصویر اسکن شده فرم تعهدنامه نویسندگان مقاله به همراه فایل‌های مقاله ضروری است. مقالاتی که فرم مذکور را نداشته باشند، بررسی نخواهند شد. این فرم باید توسط همه نویسندگان و نویسنده مسئول مقاله به صورت دستی امضا شود. (دانلود فرم تعهدنامه نویسندگان)

8. تکمیل و ارسال تصویر اسکن شده فرم تعارض منافع توسط نویسنده مسئول مقاله به نمایندگی از جانب کلیه نویسندگان مقاله ضروری است. مقالاتی که فرم مذکور را نداشته باشند، بررسی نخواهند شد. (دانلود فرم تعارض منافع)

9. مقالات ارسالی که مطابق راهنمای نگارش مقاله در این نشریه تنظیم نشده باشند، بررسی نخواهند شد.