داوران

فهرست داوران نشریه به تفکیک سال انجام داوری:

 

فهرست کل داوران نشریه از ابتدا تاکنون:

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
زهرا ابوالحسنی برنامه‌ریزی درسی دانشگاه تهران
پروین احمدی برنامه‌ریزی درسی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
نجمه احمدآبادی آرانی فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه فرهنگیان کاشان
حمید احمدی هدایت عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
غلامرضا یادگارزاده آموزش ریاضی عضو هیات علمی
حمیدرضا آراسته مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی
محمد حسین یارمحمدیان مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
محمد آرمند برنامه‌ریزی درسی هیئت علمی
صمد ایزدی برنامه‌ریزی درسی استاد دانشگاه
سیروس اسدیان برنامه‌ریزی درسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
حسن اسدزاده روان‌شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی
حسین اسکندری فلسفه تعلیم و تربیت هیئت علمی
کوروش اسماعیلی گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران، ایران
احمدعلی آصفی تربیت بدنی استادیار
محبوبه البرزی آموزش و پرورش دبستانی و پیش‌دبستان هیأت علمی
محمدرضا امام جمعه برنامه‌ریزی درسی هیئت علمی
نظام الدین امامی فر پژوهش هنر عضو هیئت علمی
یعقوب انتظاری اقتصاد آموزش و پرورش، برنامه‌ریزی درسی
محمد رضا آهنچیان علوم تربیتی عضو هیئت علمی
خسرو باقری فلسفه تعلیم و تربیت استاد دانشگاه
عبدالرضا باقری جامعه‌شناسی
غفار برج‌ساز ادبیات فارسی هیات علمی
رمضان برخورداری فلسفه تعلیم و تربیت حصارک دانشگاه خوارزمی دبیرخانه
سیدرضا بلاغت تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه سیستان و بلوچستان
ناصر بهروزی روان‌شناسی تربیتی دانشیار گروه روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
محسن بهلولی فسخودی استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
موسی پیری برنامه‌ریزی درسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان شرقی
شهاب پروین پور تربیت بدنی
مریم پورآقا تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه شمس گنبد
هادی پورشافعی مدیریت عضو هیات علمی
جواد پورکریمی علوم تربیتی یوسف آباد
تالیا ترابی برنامه‌ریزی درسی دکتری برنامه ریزی درسی ، گروه علوم تربیتی ،واحد گرگان ،دانشگاه آزاد اسلامی ،گرگان ،ایران
رضا جعفری هرندی برنامه‌ریزی درسی دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران
غلامرضا جندقی آمار حیاتی
محمد جوادی پور برنامه‌ریزی درسی عضو هیئت علمی
لیلا چراغ ملائی روان‌شناسی تربیتی عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا
جواد حاتمی برنامه‌ریزی درسی، علوم تربیتی استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
منصوره حاج حسینی روان‌شناسی تربیتی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
سمیرا حیدری فلسفه تعلیم و تربیت
علیرضا حیدرزادگان برنامه‌ریزی درسی عضو هیات علمی
محمد حسنی فلسفه تعلیم و تربیت استادیار
نرگس حسن مرادی مدیریت آموزش عالی
رحمت اله خسروی برنامه‌ریزی درسی عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان
علی اکبر خسروی برنامه‌ریزی آموزشی، برنامه‌ریزی درسی عضو هیئت علمی
حسین خنیفر مدیریت آموزشی استاد دانشکده مدیریت وحسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
محمد دادرس فلسفه تعلیم و تربیت هیات علمی
مجید دارابی مدیریت آموزشی دانشگاه تهران
محسن دیبایی صابر برنامه‌ریزی درسی عضو هیات علمی
مرضیه دهقانی برنامه‌ریزی درسی دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی گروه روشها و برنامه های اموزشی و درسی دانشگاه تهران،
زهرا رحیمی آموزش ریاضی، برنامه‌ریزی درسی عضو هیات علمی
ابوالفضل رفیع پور آموزش ریاضی دانشگاه شهید باهنر کرمان
اکبر رهنما فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شاهد
رسول روشن چسلی روانشناسی بالینی هیات علمی
محمدحسین زارعی برنامه‌ریزی درسی دانشگاه پیام نور
اصغر زمانی مدیریت آموزش عالی هیات علمی
بی بی عشرت زمانی علوم تربیتی
رضا ساکی مدیریت آموزشی هیات علمی
مهدی سبحانی نژاد برنامه‌ریزی درسی دانشگاه شاهد
سید مهدی سجادی فلسفه تعلیم و تربیت هیات علمی
فرهاد سراجی برنامه‌ریزی درسی هیات علمی
احمد سرداری مدیریت
اصغر سلطانی برنامه‌ریزی درسی دانشیار برنامه درسی، گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.
نیره شاه‌محمدی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
تهمینه شاوردی جامعه‌شناسی عضو هیات علمی
علی اکبر شیخی فینی تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه هرمزگان
ناصر شیربگی مدیریت آموزشی دانشگاه کردستان
فریدون شریفیان عضو هیات علمی
کامران شیروانی آموزش زبان هیئت علمی
مریم شعاری مدیریت آموزشی دانشگاه شاهد، تهران، ایران
بختیار شعبانی ورکی فلسفه تعلیم و تربیت
عباس شکاری علوم تربیتی هیات علمی
مهدی شهبازی تربیت بدنی دانشگاه تهران گروه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی
علیرضا صادقی برنامه‌ریزی درسی
بهرام صالح صدق پور روان‌شناسی تربیتی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
ابراهیم صالحی عمران برنامه‌ریزی آموزش عالی دانشگاه مازندران
حجت صفارحیدری ثابت فلسفه تعلیم و تربیت عضو هیات علمی دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه علوم تربیتی
سعید صفایی موحد دانشگاه تهران
پروین صمدی برنامه‌ریزی درسی هیأت علمی
معصومه صمدی تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت، روان‌شناسی تربیتی عضو هیات علمی
سعید ضرغامی فلسفه تعلیم و تربیت عضو هیأت علمی
سیاوش طالع پسند روان‌شناسی تربیتی گروه علوم تربیتی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان ، سمنان، ایران
میمنت عابدینی برنامه‌ریزی درسی عضو هیأت علمی
مرضیه عالی فلسفه تعلیم و تربیت
فریبا عدلی مدیریت آموزشی
نعمت ا... عزیزی برنامه‌ریزی آموزشی عضو هیأت علمی دانشگاه
محمد عطاران برنامه‌ریزی درسی
حمید یعقوبی روانشناسی بالینی
مجید علی عسگری برنامه‌ریزی درسی
مهری علی نژاد محمدآبادی برنامه‌ریزی آموزش از راه دور دانشگاه شهید باهنر
سید حمیدرضا علوی فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهید باهنر کرمان
سید کاظم علوی لنگرودی برنامه‌ریزی درسی استاد یار دانشگاه
جواد عینی پور روان‌شناسی تربیتی دانشگاه علوم انتظامی امین
مسعود غلامعلی لواسانی روان‌شناسی تربیتی هیئت علمی
مقصود فراستخواه آموزش عالی، برنامه‌ریزی درسی هیئت علمی
محمدعلی فریبرزی عراقی برنامه‌ریزی آموزشی، ریاضی کاربردی دانشیار
هاشم فردانش تکنولوژی آموزشی، علوم تربیتی دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
محسن فرمهینی فراهانی فلسفه تعلیم و تربیت عضو هیات علمی
محبوبه فناخسرو برنامه‌ریزی درسی استادیار
سیامند قادری برنامه‌ریزی درسی دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان غربی
حسین قاسم پورمقدم برنامه‌ریزی درسی سازمان پژوهش و برنامه ریزی اموزشی
یحیی قائدی فلسفه تعلیم و تربیت هیئت علمی
عزت اله قدم پور روان‌شناسی تربیتی دانشیار گروه روان‌شناسی دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
محمدحسین قربانی تربیت بدنی استادیار
محمد قهرمانی مدیریت آموزشی - آموزش سازمانی - مدیریت دانش معاون پژوهشی دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی
حسین کارشکی روان‌شناسی تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد
مرجان کیان برنامه‌ریزی درسی دانشگاه خوارزمی
سعید کتابی زبان انگلیسی هیات علمی
محسن کردلو
نرگس کشتی آرای برنامه‌ریزی درسی عضو هیئت علمی
محسن گل پرور روان‌شناسی صنعتی و سازمانی مدرس و محقق دانشگاه
زهرا گویا آموزش ریاضی، برنامه‌ریزی درسی هیأت علمی
مهدی لسانی مدیریت آموزشی عضوهیات علمی
مهدی محمدی برنامه‌ریزی درسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شیراز
رضا محمدی چابکی علوم تربیتی هیئت علمی
نسرین محمدحسنی برنامه‌ریزی درسی دانشگاه خوارزمی- برنامه ریزی دسی
فیروز محمودی برنامه‌ریزی درسی دانشگاه تبریز
محمد حسن میرزامحمدی فلسفه تعلیم و تربیت هیئت علمی
سید منصور مرعشی فلسفه تعلیم و تربیت عضو هیئت علمی
محمد مزیدی آموزش و پرورش دبستانی و پیش‌دبستان هیئت علمی
عباس معدن دار علوم تربیتی
یحیی معروفی برنامه‌ریزی درسی دانشگاه بوعلی سینا
حمید رضا مقامی تکنولوژی آموزشی عضو هیات علمی گروه تکنولوژی اموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
سوده مقصودی جامعه‌شناسی استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامحسین مکتبی روان‌شناسی تربیتی هیئت علمی
ولی مهدی‌نژاد برنامه‌ریزی آموزشی هیات علمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
نعمت‌الله موسی‌پور برنامه‌ریزی درسی عضو هیات علمی
رقیه موسوی مشاوره خانواده هیئت علمی
سیدکمال الدین موسوی جامعه‌شناسی
حسن نجفی برنامه‌ریزی درسی دانشگاه شاهد
کمال نصرتی هشی فلسفه تعلیم و تربیت استادیار دانشگاه فرهنگیان
سولماز نورآبادی برنامه‌ریزی درسی هیئت علمی
محمد نوریان برنامه‌ریزی درسی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
حمزه علی نورمحمدی علم اطلاعات و دانش‌شناسی هیات علمی
رضا نوروززاده برنامه‌ریزی درسی عضو هیات علمی مرکز نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری
رضا هویدا مدیریت آموزشی
علیرضا یوزباشی مدیریت آموزشی دانشگاه تهران
مژده وزیری برنامه‌ریزی درسی، مدیریت آموزشی عضو هیأت علمی- رئیس دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
محمدرضا یوسف زاده چوسری برنامه‌ریزی درسی دانشگاه بوعلی سینا