داوران

فهرست داوران نشریه به تفکیک سال انجام داوری:

 

فهرست کل داوران نشریه از ابتدا تاکنون:

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
پروین احمدی برنامه‌ریزی درسی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
یوسف ادیب برنامه‌ریزی درسی عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
غلامرضا یادگارزاده آموزش ریاضی عضو هیات علمی
حمیدرضا آراسته مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی
محمد حسین یارمحمدیان مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
محمد آرمند برنامه‌ریزی درسی هیئت علمی
صمد ایزدی برنامه‌ریزی درسی استاد دانشگاه
سیروس اسدیان برنامه‌ریزی درسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
حسن اسدزاده روان‌شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی
حسین اسکندری فلسفه تعلیم و تربیت هیئت علمی
احمدعلی آصفی تربیت بدنی استادیار
محبوبه البرزی آموزش و پرورش دبستانی و پیش‌دبستان هیأت علمی
محمدرضا امام جمعه برنامه‌ریزی درسی هیئت علمی
نظام الدین امامی فر پژوهش هنر عضو هیئت علمی
یعقوب انتظاری اقتصاد آموزش و پرورش، برنامه‌ریزی درسی
محمد رضا آهنچیان علوم تربیتی عضو هیئت علمی
خسرو باقری فلسفه تعلیم و تربیت استاد دانشگاه
عبدالرضا باقری جامعه‌شناسی
غفار برج‌ساز ادبیات فارسی هیات علمی
رمضان برخورداری فلسفه تعلیم و تربیت
سیدرضا بلاغت تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه سیستان و بلوچستان
موسی پیری برنامه‌ریزی درسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان شرقی
شهاب پروین پور تربیت بدنی
هادی پورشافعی مدیریت عضو هیات علمی
رضا جعفری هرندی برنامه‌ریزی درسی دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران
غلامرضا جندقی آمار حیاتی
محمد جوادی پور برنامه‌ریزی درسی عضو هیئت علمی
لیلا چراغ ملائی روان‌شناسی تربیتی عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا
جواد حاتمی برنامه‌ریزی درسی، علوم تربیتی استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
منصوره حاج حسینی روان‌شناسی تربیتی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
سمیرا حیدری فلسفه تعلیم و تربیت
علیرضا حیدرزادگان برنامه‌ریزی درسی عضو هیات علمی
محمد حسنی فلسفه تعلیم و تربیت استادیار
مسعود حسینچاری روان‌شناسی تربیتی عضو هیئت علمی
نرگس حسن مرادی مدیریت آموزش عالی
علی اکبر خسروی برنامه‌ریزی آموزشی، برنامه‌ریزی درسی عضو هیئت علمی
حسین خنیفر مدیریت آموزشی استاد دانشکده مدیریت وحسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
زهره خوش نشین تکنولوژی آموزشی
محمد دادرس فلسفه تعلیم و تربیت هیات علمی
محسن دیبایی صابر برنامه‌ریزی درسی عضو هیات علمی
منصوره درویش علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران
مرضیه دهقانی برنامه‌ریزی درسی
فرزاد رادمهر آموزش ریاضی استادیار
ابراهیم ریحانی آموزش ریاضی دانشیار گروه ریاضی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.
زهرا رحیمی آموزش ریاضی، برنامه‌ریزی درسی عضو هیات علمی
ابوالفضل رفیع پور آموزش ریاضی دانشگاه شهید باهنر کرمان
اکبر رهنما فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شاهد
رسول روشن چسلی روانشناسی بالینی هیات علمی
محمدحسین زارعی برنامه‌ریزی درسی دانشگاه پیام نور
اصغر زمانی مدیریت آموزش عالی هیات علمی
بی بی عشرت زمانی علوم تربیتی
رضا ساکی مدیریت آموزشی هیات علمی
مهدی سبحانی نژاد برنامه‌ریزی درسی هیات علمی
سید مهدی سجادی فلسفه تعلیم و تربیت هیات علمی
فرهاد سراجی برنامه‌ریزی درسی هیات علمی
احمد سرداری مدیریت بازرگانی
اصغر سلطانی کفرانی برنامه‌ریزی درسی عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
تهمینه شاوردی جامعه‌شناسی عضو هیات علمی
راضیه شیخ الاسلامی روان‌شناسی تربیتی عضو هیئت علمی
علی اکبر شیخی فینی علوم تربیتی عضو هیات علمی
ناصر شیربگی مدیریت آموزشی دانشگاه کردستان
کامران شیروانی آموزش زبان هیئت علمی
بختیار شعبانی ورکی فلسفه تعلیم و تربیت
عباس شکاری علوم تربیتی هیات علمی
مهدی شهبازی تربیت بدنی دانشگاه تهران گروه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی
علیرضا صادقی برنامه‌ریزی درسی
بهرام صالح صدق پور روان‌شناسی تربیتی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
ابراهیم صالحی عمران برنامه‌ریزی آموزش عالی دانشگاه مازندران
حجت صفارحیدری ثابت فلسفه تعلیم و تربیت عضو هیات علمی دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه علوم تربیتی
پروین صمدی برنامه‌ریزی درسی هیأت علمی
معصومه صمدی تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت، روان‌شناسی تربیتی عضو هیات علمی
سعید ضرغامی فلسفه تعلیم و تربیت عضو هیأت علمی
میمنت عابدینی برنامه‌ریزی درسی عضو هیأت علمی
مرضیه عالی فلسفه تعلیم و تربیت
محمد عباسی روان‌شناسی تربیتی دانشگاه لرستان
فریبا عدلی مدیریت آموزشی
نعمت ا... عزیزی برنامه‌ریزی آموزشی عضو هیأت علمی دانشگاه
محمد عطاران برنامه‌ریزی درسی
حمید یعقوبی روانشناسی بالینی
مجید علی عسگری برنامه‌ریزی درسی
مهری علی نژاد محمدآبادی برنامه‌ریزی آموزش از راه دور دانشگاه شهید باهنر
سید حمیدرضا علوی فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهید باهنر کرمان
سید کاظم علوی لنگرودی برنامه‌ریزی درسی استاد یار دانشگاه
جواد عینی پور روان‌شناسی تربیتی دانشگاه علوم انتظامی امین
مسعود غلامعلی لواسانی روان‌شناسی تربیتی هیئت علمی
جلیل فتح آبادی روان‌شناسی تربیتی
مقصود فراستخواه آموزش عالی، برنامه‌ریزی درسی هیئت علمی
محمدعلی فریبرزی عراقی ریاضی کاربردی دانشیار
کیوان فردایی بنام تحقیقات آموزشی کارشناس امور آموزشی
هاشم فردانش تکنولوژی آموزشی، علوم تربیتی دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
محسن فرمهینی فراهانی فلسفه تعلیم و تربیت عضو هیات علمی
محبوبه فناخسرو برنامه‌ریزی درسی استادیار
حسین قاسم پورمقدم برنامه‌ریزی درسی سازمان پژوهش و برنامه ریزی اموزشی
یحیی قائدی فلسفه تعلیم و تربیت هیئت علمی
مجتبی قربانی آموزش ریاضی دانشیار
محمدحسین قربانی تربیت بدنی استادیار
محمد قهرمانی مدیریت آموزشی - آموزش سازمانی - مدیریت دانش معاون پژوهشی دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی
حسین کارشکی روان‌شناسی تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد
مرجان کیان برنامه‌ریزی درسی دانشگاه خوارزمی
سعید کتابی زبان انگلیسی هیات علمی
هادی کرامتی روان‌شناسی تربیتی هیات علمی
نرگس کشتی آرای برنامه‌ریزی درسی عضو هیئت علمی
فهیمه کلاهدوز آموزش ریاضی مدرس
محسن گل پرور روان‌شناسی صنعتی و سازمانی مدرس و محقق دانشگاه
زهرا گویا آموزش ریاضی، برنامه‌ریزی درسی هیأت علمی
مهدی لسانی مدیریت آموزشی عضوهیات علمی
مهدی محمدی برنامه‌ریزی درسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شیراز
رضا محمدی چابکی علوم تربیتی هیئت علمی
فیروز محمودی برنامه‌ریزی درسی دانشگاه تبریز
محمد حسن میرزامحمدی فلسفه تعلیم و تربیت هیئت علمی
افسانه مرزیه روان‌شناسی تربیتی عضو هیات علمی
سید منصور مرعشی فلسفه تعلیم و تربیت عضو هیئت علمی
محمد مزیدی آموزش و پرورش دبستانی و پیش‌دبستان هیئت علمی
عباس معدن دار علوم تربیتی
یحیی معروفی برنامه‌ریزی درسی دانشگاه بوعلی سینا
سوده مقصودی جامعه‌شناسی استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامحسین مکتبی روان‌شناسی تربیتی هیئت علمی
ولی مهدی‌نژاد برنامه‌ریزی آموزشی هیات علمی
نعمت‌الله موسی‌پور برنامه‌ریزی درسی عضو هیات علمی
رقیه موسوی مشاوره خانواده هیئت علمی
سیدکمال الدین موسوی جامعه‌شناسی
حسن نجفی برنامه‌ریزی درسی دانشگاه شاهد
سولماز نورآبادی برنامه‌ریزی درسی هیئت علمی
محمد نوریان برنامه‌ریزی درسی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
حمزه علی نورمحمدی علم اطلاعات و دانش‌شناسی هیات علمی
رضا نوروززاده برنامه‌ریزی درسی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
رضا هویدا مدیریت آموزشی
علیرضا یوزباشی مدیریت آموزشی دانشگاه تهران
مژده وزیری برنامه‌ریزی درسی، مدیریت آموزشی عضو هیأت علمی- رئیس دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
محمدرضا یوسف زاده چوسری برنامه‌ریزی درسی دانشگاه بوعلی سینا
الهه ولایتی تکنولوژی آموزشی فارغ التحصیل