آموزه‌هایی برای بهبود عنصر گفتگو در فرایند یاددهی - یادگیری از معبر مقایسه دیالکتیک سقراطی و کنش ارتباطی هابرماس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شاهد

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، آموزه‌هایی برای بهبود عنصر گفتگو در فرایند یاددهی- یادگیری از معبر مقایسه دیالکتیک سقراطی و کنش ارتباطی هابرماس با استفاده از روش جرج اف بردی است. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است مهم‌ترین عناصر دیالکتیک سقراطی شامل استدلال و کنجکاوی، چالش در دیدگاه‌ها و مواضع فکری، پرورش ارزش‌ها (فضیلت و سعادت و...)، درگیری یادگیرنده با چالش‌ها و مهم‌ترین عناصر کنش ارتباطی هابرماس مشتمل بر بازاندیشی فردی و انعطاف‌پذیری، تفاهم و توافق در گفتگو، کنش متقابل میان معلم و دانش‌آموز، توجه به تفسیرهای متفاوت دانش آموزان، ایجاد بینش و نگرش در مربیان، پرورش مهارت‌های ارتباطی مهارت‌های عاطفی و احساسی، توانایی رمزگشایی، خود نظارتی و رفتارهای غیرزبانی (مهارت‌های میان فردی)، کاهش جزم‌اندیشی و سرکوب گری است. بر مبنای نتایج پژوهش، اگرچه ظاهراً به نظر می‌رسد اندیشه کنش ارتباطی هابرماس با روش دیالکتیک سقراطی برای بهبود عنصر گفت‌وگو در فرایند یاددهی- یادگیری تا حدودی مشابهت‌هایی دارد اما تمایزهای اساسی نیز بین این دو اندیشه وجود دارد که در پژوهش حاضر موردبررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها