روایت‌پژوهی فرهنگ یادگیری کودکان با نیازهای ویژه در مدرسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شاهد

2 دانشگاه خوارزمی

چکیده

 پژوهش حاضر با استفاده از روایت معلم به بررسی فرهنگ یادگیری کودکان در مدرسه با توجه به نیاز ویژه (ناشنوا و نیم‌شنوا) پرداخته است. پژوهش به شیوه تحلیل روایی صورت گرفت. ابزار گردآوری داده‌ها برگرفته از فرم تهیه شده توسط محقق است که نتایج آن از یادداشت‌های روزانه، شرح‌حال‌نویسی، ضبط تجربیات شخصی معلم کودکان با نیازهای ویژه (ناشنوا و نیم‌شنوا) طی یک سال تحصیلی بدست آمده است. در این تحقیق ابتدا متن به صورت کامل خوانده شده است و در حین خواندن مفاهیم اصلی کدگذاری شده‌اند سپس کدها با توجه به دلالت‌های معنایی که داشته‌اند در مقوله‌های مختلف با توجه به اشتراک معنا قرار داده شده‌اند. آن‌گاه با توجه به قرابت مقوله‌ها مضمون اصلی انتخاب شده‌اند و در مرحله آخر پس از مرور مضمون‌ها چارچوب مفهومی ارائه گردید. یافته‌ها مبیّن آن است که در حوزه درک فرهنگ یادگیری کودکان با نیاز ویژه، مؤلفه‌های؛ یادگیری دانش‌آموز، برقراری ارتباط با وی، توجه به ظرفیت ذهنی یادگیرنده و هماهنگی تدریس با او، نقش بنیادی دارند. بر این اساس به منظور ارتقاء فرهنگ یادگیری کودکان مدارس مذکور، توجه به عواملی چون؛ علاقه و گرایش متقابل دانش‌آموز و معلّم، ارتباط موثر با یادگیرنده دارای نیاز ویژه، رفع یک‌جانبه‌نگری ذهنی و رفتاری از جمله موارد قابل توجه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها