شناسایی مولفه‌های نظام توسعه شایستگی معلمان دوره متوسطه از دیدگاه خبرگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شاهد

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه‌های نظام توسعه شایستگی معلمان دوره متوسطه از دیدگاه خبرگان آموزش و پروش انجام شده است. این پژوهش از لحاظ ماهیت کیفی و از نوع نظریه داده‌بنیاد است. جامعه پژوهش،شامل کلیه خبرگان آموزش و پروش دانشگاه‌های دولتی شهر تهران هستند که به کمک روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد بیست و دو نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. دیدگاه‌های افراد از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته به دست آمده و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از روش کدگذاری اسمیت (19995) استفاده شد. برای بررسی اعتبار پژوهش از روش بازآزمایی اعضا استفاده شد. بدینگونه که از 5 نفر از مصاحبه‌شوندگان تقاضا شد تا نسبت به دریافت محقق از صحبت‌هایشان بازخورد ارائه دهند و نظرات خود را درباره مفاهیم و ابعاد مصاحبه‌ها بیان نمایند. همچنین در راستای کدگذاری داده‌ها از 5 نفر از افراد متخصص استفاده شد. برای افزایش پایایی پژوهش نیز از روش‌هایی مانند اجرای فرایند نظام‌مند ثبت، ضبط و نوشتن داده‌ها در تمامی مصاحبه‌ها، و تحلیل روش‌مند داده‌ها و استخراج منطقی مقولات و مفاهیم انتزاعی کلان‌تر بر مبنای روش کدگذاری استفاده شد. بر اساس یافته‌های پژوهش، نظام توسعه شایستگی معلمان دوره متوسطه از دیدگاه خبرگان آموزش و پروش را می‌توان در چهار بعد دوره‌های اموزشی (شامل روش‌های آموزش رسمی، آموزش غیررسمی، یادگیری عملی و یادگیری الکترونیکی)، بعد روابط توسعه‌ای (شامل مربیگری، منتورینگ، درس‌پژوهی، فعالیت در انجمن‌های و گروه‌ها، مشاهده نحوه فعالیت سایر همکاران، برقراری ارتباط کاری با همکاران سایر مدارس، حضور در شبکه‌های اجتماعی و حضور فعال در جلسات شورای معلمان) بعد فرایندهای بازخوردی (شامل اخذ بازخورد از شاگردان، اخذ بازخورد از مدیران، اخذ بازخورد از همکاران و اخذ بازخورد از والدین) و بعد فعالیت‌های خودتوسعه‌ای (شامل روش‌های اقدام‌پژوهی، خودتاملی، بهینه‌کاوی، مطالعه مجلات علمی و الگوسازی برای خود) اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها