کلیدواژه‌ها = تدریس اثربخش
شایستگی‌های هیبریدی معلّمان: راهکاری برای اثربخشی تدریس در دوران پساکرونا

دوره 20، شماره 1، آذر 1402، صفحه 132-143

10.22070/tlr.2023.18076.1472

مهدی محمدی؛ مجید کوثری؛ رضا ناصری جهرمی؛ سولماز خادمی؛ صدیقه شادی؛ حدیث مذهبیان