کلیدواژه‌ها = سازنده‌گرایی
تبیین ماهیت برنامه درسی روئیدنی و استنتاج دلالت‌های آن در برنامه درسی

دوره 17، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 117-135

10.22070/tlr.2022.14259.1088

نرگس جدا؛ مرجان کیان؛ علی حسینی خواه؛ مهدی سبحانی نژاد


طراحی یادگیری مبتنی ‌بر وب با تأکید بر معرفت‌شناسی سازنده‌گرایی

دوره 11، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 129-147

محمد رضا سرمدی؛ سلام ویسی تبار