شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت عملکرد معلمان کلاس‌های چندپایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت عملکرد معلمان کلاس‌های چندپایه، انجام شد. روش پژوهش کیفی  واز نوع پدیدارشناسی بود. جمع‌آوری داده با استفاده از فرم مصاحبه بدون ساختار، انجام شد. مصاحبه‌ تا زمان رسیدن به اشباع اطلاعاتی، ادامه یافت. مصاحبه شوندگان شامل؛ معلمان و کارشناسان آموزش ابتدایی مسلط بر کلاس‌های چندپایه و نیز مدرسان دانشگاه فرهنگیان با سابقه تدریس در کلاس‌های چندپایه استان چهارمحال و بختیاری بودند که مجموعاً 16 نفر را تشکیل دادند. مصاحبه‌ها ضبط و سپس به‌منظور تجزیه‌وتحلیل بر روی کاغذ پیاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل محتوا، انجام شد. نتایج نشان داد؛ عوامل مؤثر بر کیفیت عملکرد معلمان چندپایه به ترتیب اهمیت شامل؛ نهاد تربیت‌معلم (دانشگاه فرهنگیان)، دوره‌ها و آموزش‌های ضمن خدمت (توسعه حرفه‌ای معلمان)، روش‌های تدریس ، نظام ارزشیابی، مواد آموزشی و محتوای درسی کلاس‌های چندپایه می‌باشند.
 

کلیدواژه‌ها


1- فضلی، رخساره (1389). شش نکته‌ی کلیدی برای تدریس در کلاس های چندپایه. مجله رشد آموزش ابتدایی، سال 4، شماره 1، صص 38-36.
2- ارجمند سیاهپوش، اسحق؛ مقدس جعفری، محمدحسین و فربغلانی، محمد (1390). بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه شهر شوش دانیال (ع). فصلنامه جامعه‌شناسی مطالعات جوانان، سال 2، شماره 2، صص 20-7.
3- آقازاد، محرم و فضلی، رخساره (1389). راهنمای آموزش در کلاس های درس چندپایه. تهران: انتشارات آئیژ.
4- مکوسانا، کنان و کاپیسا، ماری جویس (1386). خودآموز تدریس چندپایه، ترجمه محرم آقازاده. تهران: انتشارات آئیژ.
5- حاجی اسحاق، سهیلا (1389). مدارس تک اتاقی. تهران: انتشارات کورش.
6- Little, A. (2004). Learning and teaching in multigrade settings. Background paper prepared for the Education for All Global Monitoring Report 2005, The Quality Imperative. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
7- Brinegar, K. (2010). ‘I feel like I’m safe again:’ A discussion of middle grades organizational structures from the perspective of immigrant youth and their teachers. Research in Middle Level Education, Vol. 33, Issue: 9, pp.1-14.
8- فضلی، رخساره (1382). معلم و کلاس درس: تازه یا کهن (پیشینه کلاس های چندپایه). مجله رشد معلم، شماره 179، صص 52-50.
9- Blum, N. & Diwan, R. (2007). Small, multigrade schools and increasing access to primary education in India: National context and NGO initiatives. Consortium for Research on Educational Access, Transitions & Equity.
10- عزیزی، نعمت الله و پناهی، خلیل حسین (1392). مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه دوم ابتدایی کلاس های چندپایه با دانش‌آموزان مدارس عادی در مهارت های زبان فارسی. پژوهش های آموزش و یادگیری، سال بیستم، شماره 3، صص 194-179.
11- McEwan, P. J. (2008). Evaluating multigrade school reform in Latin America. Comparative Education, Vol. 44, Issue: 4, pp.465-483.
12- مرتضوی زاده، سید حشمت الله (1388). مدیریت کلاس درس چندپایه. مجله رشد تکنولوژی آموزشی، شماره 7، صص 41-38.
13- مرتضوی زاده، سید حشمت الله و میزبان، فهیمه (1395). تدریس هنر در کلاس های چندپایه. رشد آموزش هنر، سال سیزدهم، شماره 3، صص 69-67.
14- Mulryan-Kyne, C. (2007). The preparation of teachers for multigrade teaching. Teaching and Teacher Education: An International Journal of Research and Studies, Vol. 23, Issue: 4, pp.501-514.
15- ده بندی، زینب (1389). مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان تجمیع شده و کلاس های چندپایه ی دوره ابتدایی استان مازندران و ارایه راهکارهای مناسب به مسئولان ذی ربط. گزارش طرح تحقیقی، آموزش و پرورش مازندران.
16- قشمی، محمد (1388). مقیسه ی تاثیر آموزش مبتنی بر کامپیوتر و آموزش سنتی بر میزان یادگیری دانش‌آموزان کلاس های چندپایه در درس ریاضی منطقه ی انگوران زنجان در سال تحصیلی 88-87. پایان نامه کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشگاه اراک.
17- کیایی، فاطمه (1382). درآمدی بر چگونگی کلاس های چندپایه. مجله رشد معلم، شماره 180، صص 28-26.
18- Linehan, S. (2012). The Difference between Multigrade and Monograde Education: A Quantitative Causal–Comparative Study (Doctoral dissertation, Northcentral University).‏
19- بهرامی، عصمت (1390). نیازسنجی آموزشی معلمان مدارس چندپایه ی شهرستان اسدآباد جهت ارائهی راهکار آموزشی مناسب. پایان نامه ارشد آموزش دبستان، دانشگاه علامه طباطبائی.
20-  بشیری حدادان، کلثوم؛ محمودی، فیروز؛ رضاپور، یوسف و ادیب، یوسف (1394). توصیف تجارب و ادراک معلمان و کارشناسان از آموزش در کلاس های چندپایه دوره ابتدایی مناطق روستایی کلیبر. پژوهش های آموزش و یادگیری، سال بیست و دوم، شماره 7، صص 120-107.
21- بهنام هشتچین، علی و ساعدی زرج آباد، افخم (1380). بررسی مشکلات و مسائل کلاس های چندپایه. طرح تحقیق دانشگاه پیام نور مرکز خلخال.
22- قیصر، شریفه (1380). شناخت مسائل و مشکلات معلمان کلاس های چندپایه روستایی در منطقه کرانی از دیدگاه مدیران و معلمان در سال تحصیلی 1380-1379. طرح پژوهشی شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش کردستان.
23- شاهیوندی، هوشیار و سهرابی، علی اعظم (1394). بررسی مشکلات و روش‌های تدریس در کلاس های چندپایه و چگونگی مدیریت کلاس های چندپایه. اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی.
24- اسدی، پری (1380). بررسی مشکلات روش‌های موجود تدریس و کلاس های چندپایه و ارایه روش‌های مناسب تر تدریس در کلاس های چندپایه در شهرستان گلپایگان. گزارش طرح تحقیقی، سازمان آموزش و پرورش اصفهان.
25- Adams, R. (2010). The “Striven” Project. http://www.cmge.co.za/category/5-domains/
26- Blum, N. (2009). Small NGO schools in India: Implications for access and innovation. Compare: A Journal of Comparative and International Education, Vol. 39, Issue: 2, pp.235-248.
27- Aksoy, N. (2008). Multigrade schooling in Turkey: An overview. International Journal of Educational Development, Vol. 28, Issue: 2, pp.218-228.
28- Aikman, S., & HAJ, H. E. (2006). EFA for pastoralists in North Sudan: a mobile multigrade model of schooling. Education for All and multigrade teaching, pp.193-213.‏
29- سلیمی جهرمی، محمد حسین؛ مصلح آبادی،مسعود؛ پله رودی ،نیره؛ حسینی قلعه سری،سید حسن و کمری،مهدی (1395). سالنامه آماری وزارت آموزش و پرورش. تهران: نگارش شرق،چاپ اول.
30- استربرگ، کریستین جی (1385). روشهای تحقیق کیفی در علوم اجتماعی، ترجمه احمد پور احمد و علی شماعی. نشردانشگاه یزد.
31- ادیب، یوسف و مردان اربط، فاطمه (1393). پدیدارشناسی تجربیات و ادراکات کارآفرینان از پدیده کارآفرینی: یک مطالعه کیفی. توسعه کارآفرینی، سال هفتم، شماره 3، صص 447-465.
32- عبدی، حسن (1383). بررسی مشکلات آموزشی کلاس های چندپایه. گزارش طرح تحقیقی، سازمان آموزش و پرورش آذربایجان شرقی.
33- الیاسوند، احمد و جمشیدی، عطالله (1374). بررسی مسائل و مشکلات کلاس های چندپایه روستایی شهرستان دیواندره در سال تحصیلی 1374-1373. طرح پژوهشی شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش کردستان.
34- Hussain, R. & Retallik, J. (2005). Teaching and learning in multi-grade classes. In. Retallik, J, and Farah, I. Transforming schools in Pakistan: towards the learning community.Oxford: Oxford University Press.
35- Ono, Y. (2010). Bridging the Gap between Intended and Implemented Curriculum: Japanese Experience of Education Development
36- Hyry-Beihammer, E. K., & Hascher, T. (2015). Multi-grade teaching practices in Austrian and Finnish primary schools. International Journal of Educational Research, Vol. 74, pp.104-113.‏
37- Kivunja, C. (2014). The Urgent Need to Train Teachers for Multigrade Pedagogy in African Schooling Contexts: Lessons from Uganda and Zambia. International Journal of Higher Education, Vol. 3, Issue: 2, pp. 63.‏
38- Raggl, A. (2012). Altersgemischtes Lernen in kleinen Schulen im ländlichen Raum [Age-mixed Learning in small schools in rural areas]. Schweizerische Zeitschrift fu¨r Bildungswissenschaften [Swiss Journal for Educational Science], Vol. 34, Issue: 2, pp.285–301.