بررسی دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور به رویکرد یادگیری ترکیبی بر حسب متغیرهای فردی و سطح مهارت‌ رایانه‌ای

نویسنده

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مقایسه مهارت‌ رایانه‌ای اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور با دیدگاه آنان درباره یادگیری ترکیبی بوده است. روش تحقیق توصیفی از نوع مقایسه‌ای بوده و داده‌ها با بکارگیری آزمون‌های مناسب آماری تجزیه و تحلیل شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور ایران بوده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 110 نفر برآورد شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها؛ پرسش‌نامه محقق ساخته مشتمل بر مهارت رایانه‌ای طبق پرسش‌نامه لین (2008) و نیز دیدگاه اعضای هیئت علمی در باره رویکرد یادگیری ترکیبی، بوده است. روایی ابزار از طریق روایی محتوایی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ برابر با 93/0 بوده است. نتایج پژوهش نشان داد؛ اعضای هیئت علمی دیدگاه موافقی به رویکرد یادگیری ترکیبی در دانشگاه پیام نور دارند. بین دیدگاه اعضای هیئت علمی نسبت به رویکرد یادگیری ترکیبی بر حسب جنسیت، تفاوت معنادار مشاهده شد ولی دیدگاه اعضای هیئت علمی نسبت به رویکرد یادگیری ترکیبی بر حسب مدرک تحصیلی، سابقه تدریس و مهارت رایانه‌ای، تفاوت معنادار نداشته است. مهارت‌های رایانه‌ای اعضای هیئت علمی در حد متوسط و بالاتر از متوسط قرار دارد. بین میزان مهارت رایانه‌ای اعضای هیئت علی و دیدگاه آنان درباره رویکرد یادگیری ترکیبی، تفاوت معنادار مشاهده نشده است.

کلیدواژه‌ها


1. سراجی، فرهاد (1386)؛ برنامه درسی مبتنی بر وب: گامی به سوی تمرکز زدایی یا تشدید تمرکز در نظام برنامه ریزی درسی؛ فصلنامه مطالعات برنامه درسی، سال اول، شماره 4، صص: 69-84. 2. عطاران، محمد (1383)؛ فن آوری اطلاعات بستر اصلاحات در آموزش و پرورش؛ تهران: موسسه توسعه فن آوری آموزشی مدارس هوشمند. 3. Marsh, C.J. (2009); Key concepts for understanding curriculum teachers library; London, England, taylor & francis routledge. 4. رحیمی دوست، غلام حسین (1386)؛ تجربه پروژه‌های یادگیری الکترونیکی چگونه بوده است؟ چالش‌های پیش روی در پروژه‌های یادگیری الکترونیکی؛ کتابداری و اطلاع رسانی، جلد 10، شماره2، ص237-355. 5. Fook, F. S. & Kong, N. W. & Lan, O. S. & Atan, H. & Idrus, R. (2005); Research in e-learning in a hybrid environment: A case for blended instruction; Malaysian online jornal of instructional technology, Vol. 2, No. 2 , pp: 124-136. 6. Lu, C. H. (2008); Understanding self-direced blended learner s usage behavior of e-learning system; China – Taiwan. National Sun Yat-Sen University. 7. Bhatti, A., Tubaisahat, A., & El-Qawasmeh, E. (2005); Using technology-mediated learning environment to overcome social and cultural limitations in higher education; Issues in Informing Science and Information Technology, 2, 67-76. 8. Marsh, C.J. (2009); Key concepts for understanding curriculum teachers library; London, England, taylor & francis routledge. 9. Buzzetto-More, N. A. & Sweat-Guy, R. (2006); Incorporating the Hybrid Learning Model into Minority Education at a Historically Black University; Journal of Information Technology Education, Volume 5, PP: 153- 164. 10. Garrison, D. R. & Kanuka, H. (2004). blended learning: uncovering its transformative potential in higher education, Internet and higher education, 7 (2) , pp:95-105. 11. Gebara, T. (2010). Comparing a blended learning environment to a distance learning environment for teaching a learning and motivation strategies course, unpublished dissertation, ohio state university. 12. Zaihan azizan, F. (2010). Blended learning in higher education institution in malaysia, proceeding of regional conference on knowledge integration in ICT 2010, Malaysia. 13. Fong, J. And Wang, F. L. (2007). Blended learning, Workshop on Blended Learning 2007, Edinburgh, United Kingdom. 14. Lewin, L. O. & Singh, M. & Bateman, B. L. and Glover, P. B. (2009). Improving education in primary care: development of an online curriculum using the blended learning model. licensee BioMed Central Ltd BMC Medical Education, available from: http://www.biomedcentral.com/1472-6920/9/33 . 15. Wang, F. L., Fong, J. & Kwan, R. C. (2010). Handbook of Research on Hybrid Learning Models: Advanced Tools, Technologies, and Applications, Hershey. New York: Information Science Reference. 16. Hadjerrouit, S. (2007). A blended learning model in java programming: A design-based research approach, Proceedings of the 2007 Computer Science and IT Education Conference. Available at: http://csited.org/2007/5HadjCSITEd.pdf. 17. O’Byrne, B. (2010). Pedagogy Reconsidered in a Multimodal Blended Environment, chapter 18 of: Wang, F. L., Fong, J. & Kwan, R. C. Handbook of Research on Hybrid Learning Models: Advanced Tools, Technologies, and Applications, (pp:299-316), Hershey. New York: Information Science Reference. 18. Garrison, R., & Vaughan, H. (2008). Blended learning in higher education: Framework, principles and guidelines. San Francisco: Jossey-Bass. 19. Bersin, J. (2004). The blended learning book , best practices, proven methodologies, and lesson learned, united state of America: john wiley & sons, Inc. 20. Gebara, T. (2010). Comparing a blended learning environment to a distance learning environment for teaching a learning and motivation strategies course, unpublished dissertation, ohio state university. 21. Graham, C. R. (2006). Blended learning systems. Definitions, current trends and future directions. In C. Bonk & C. Graham (eds), the handbook of blended learning: global perspective, local designs (pp. 3-21). San Francisco: john Wiley and Sons. 22. Klink, M. (2006). The use of interaction methods in a blended learning environment, enschede: university of south Australia. 23. Rossett, A. Douglis, F. Frazee, R.V. (2003). Strategies for Building Blended Learning, Alexanderia, USA: ASTD learning circuits. available in: http://www.astd.org/LC/2003/0703_rossett.htm 24. Thorne, K. (2003). Blended learning how to integrated online and traditional learning, Great Britain and United States: Kogan Page. 25. Jones, V. & Jo, J.H. & Cranitch, G. (2003). Hyweb: a blended e-learning solution for the delivery of tertiary education, Australia, paper presented in IADIS international conference e-society. 26. Teng, Y.T & Bonk, C.J & Kim, K.J .(2009). The trend of blended learning in taiwan : perceptions of HRD participationers and implications for emerging competencies. Human Resource development international, vol.12 , no.1 , pp : 69-84. 27. Fook, F. S., Kong, N. W., Lan, O. S. Atan, H. & Idrus, R. (2005). Research in e-learning in a hybrid environment: A case for blended ins-truction, Malaysian online jornal of instructional technology, Vol. 2, No. 2, pp: 124-136. 28. Munson, C.E. (2010). Assessment of the efficacy of blended learnuing in an introductory pharmacy class, dissertation presented in university of Kansas,by proquest llc. 29. Battye, G. & Carter, H. (2009). Report on review of online and blended learning, Australian: university of Canberra pub. 30. Rossett, A. Douglis, F. Frazee, R.V. (2003). Strategies for Building Blended Learning, Alexanderia, USA: ASTD learning circuits. available in: http://www.astd.org/LC/2003/0703_rossett.htm 31. Bersin, J. (2004). The blended learning book , best practices, proven methodologies, and lesson learned, united state of America: john wiley & sons, Inc. 32. Norberg, A. & Dziuban, C. D. & Moskal, P. D. (2011) A time-based blended learning model, On the Horizon, Vol. 19, No.3, pp.207 – 216. 33. سراجی، فرهاد (1392)؛ شناسایی و دسته‌بندی مهارت‌های مورد نیاز دانشجوی مجازی؛ پژوهش های آموزش و یادگیری(دانشور رفتار)؛ دوره 2، شماره2، صص 75-90. 34. شیربگی، ناصر (1390)؛ بررسی نگرش دانشجویان به تحقیق و ارتباط آن با باورهای خودکارآمدی در انجام تحقیق؛ پژوهش های آموزش و یادگیری(دانشور رفتار)؛ دوره 2 ، شماره1، صص 80-67. 35. میرزامحمدی، محمد حسن (1384)؛ بررسی نیازهای آموزشی مربیان مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران؛ پژوهش های آموزش و یادگیری(دانشور رفتار)؛ دوره 1، شماره 12، صص 49-62. 36. Wu, J. (2006). Faculty attitudes toward distance education across Taiwan higher ducation,india: unpublished dissertation at Indiana State University. 37. Gould, M. (2007). Distance education: A measurement of job satisfaction of full-time business faculty in association of collegiate business schools and programs at accredited colleges of business. unpublished dissertation at Capella University. 38. Lewis, E. (2009). An examination of perception, attitude and levels of job satisfaction of faculty teaching in a distance education environment, Alabama: A unpublished Dissertation Submitted to the Graduate Faculty of Auburn University. 39. Dziuban, C. & Moskal, P. (2001) Evaluating distributed learning in metropolitan universities. Metropolitan Universities, Vol.12, No.1, PP: 41 – 49. 40.Buzzetto-More, N. A. & Sweat-Guy, R. (2006). Incorporating the Hybrid Learning Model into Minority Education at a Historically Black University, Journal of Information Technology Education, Volume 5, PP: 153- 164. 41.Bhatti, A., Tubaisahat, A., & El-Qawasmeh, E. (2005). Using technology-mediated learning environment to overcome social and cultural limitations in higher education. Issues in Informing Science and Information Technology, 2, 67-76. 42.Oh, E., & Park, S. (2009). How are universities involved in blended instruction? Educational Technology & Society, 12 (3), 327– 342. 43.Huang, R. & Ma, D. & Zhang, H. (2008). Towards a design theory of blended learning curriculum. Available in: http://www.cs.cityu.edu.hk/~ichl2008/LNCS-Proceedings/ICHL2008_RonghuaiHuang_13pages.pdf. 44. عجم، علی اکبر .(1392)؛ ارائه الگوی طراحی برنامه درسی دانشگاه پیام نور مبتنی بر رویکرد یادگیری ترکیبی؛ رساله دکتری، مشهد مقدس: دانشگاه فردوسی مشهد. 45.Mishra, S. & Panda, S. (2007). Development and Factor Analysis of an Instrument to measure Faculty Attitude towards e-Learning, Asian Journal of Distance Education, vol 5, no 1, pp 27 – 33. 46.Lin, Q. (2008). Student wiev of hybrid learning: a one year exploratory study, Journal of Computing in Teacher Education, Vol.25, No. 2, pp: 57-66. 47. Norberg, A. & Dziuban, C. D. & Moskal, P. D. (2011) A time-based blended learning model, On the Horizon, Vol. 19, No.3, pp.207 – 216. 48.Lewis, E. (2009). An examination of perception, attitude and levels of job satisfaction of faculty teaching in a distance education environment, Alabama: A unpublished Dissertation Submitted to the Graduate Faculty of Auburn University. 49. Oh, E., & Park, S. (2009). How are universities involved in blended instruction? Educational Technology & Society, 12 (3), 327– 342. 50. Koohang, A. (2004). Stdents perceptions toward the use of the digital library in weekly web based distance learning assignments portion of a hybrid programme. British journal of educational technology, vol. 35, pp: 617-626. 51. Koohang, A. & Behling, R. & Behling, S. (2008). Adding a new dimmention to education: student perceptions toward hybrid/blended course delivery, Issues in Information Systems, VOL IX, No. 1, pp: 1-5. 52. Adas, D. & Shmais, W. A. (2011). Student perceptions towards blended learning environment using the OCC, Humanities, Vol.25, No.6, pp: 1681-1710. 53. Wu, J. (2006). Faculty attitudes toward distance education across Taiwan higher ducation,india: unpublished dissertation at Indiana State University. 54. Stacey, E. & Gerbic, P. (2009). Effective blended learning practices, evidence-based perspectives in ict-facilitated education, New York: information science reference . 55. Ituma, A. (2011), An evaluation of students’ perceptions and engagement with e-learning components in a campus based university, Active Learning in Higher Education, 12 (1), 57-68. 56. Love, N. and Fry, N. (2006), Accounting students’ perceptions of a virtual learning environment: Springboard or safety net? Accounting Education: an international journal, 15(2), 151–166. 57. Pehlivanova, M. and Ducheva, Z. (2010). Developing pedagogical competence students through blended learning, paper presented at: The 5 th International Conference on Virtual Learning ICVL, University of Bucharest and University of Medicine and Pharmacy Târgu-Mureş. 58. Dziuban, C., Hartman, J., & Moskal, P. (2004). Blended learning . EDUCAUSE, Center for Applied Research Research Bulletin. 59. Graham, C. R. (2006). Blended learning systems. Definitions, current trends and future directions. In C. Bonk & C. Graham (eds), the handbook of blended learning: global perspective, local designs (pp. 3-21). San Francisco: john Wiley and Sons. 60. Bersin, J. (2004). The blended learning book , best practices, proven methodologies, and lesson learned, united state of America: john wiley & sons, Inc. 61. Adams, J. M. & Hanesiak, R. & Morgan, G. & Owston, R. & Lupshenyuk, D. & Mills, L. (2009). Blended learning for soft skills development: Testing a Four-Level Framework for Integrating Work and Learning to Maximize Personal Practice and Job Performance, new yourk: Institute for Research on Learning Technologies.