تأثیر آموزش فنون مشاوره شناختی بر بهبود عملکرد خانواده در زوجین ناسازگار

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف آموزش فنون مشاوره شناختی به زوجین ناسازگار به منظور بهبود عملکرد خانواده آن ها انجام شد. پژوهش نیمه تجربی از نوع تک آزمودنی و مبتنی بر طرح چند خط پایه‌ای بود. جامعه پژوهش، زوجینی بودند که به مرکز مشاوره فرهنگ سرای جوان (تهران) در سال1388مراجعه کردند. چهار زوج با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، انتخاب شدند و به کمک پرسش نامه سنجش عملکرد خانواده (FAD) زوجین، پیش از آموزش و بعد ازآموزش، هر هفته تا پایان جلسات، ارزیابی شدند. داده های به دست آمده با استفاده ازروش ترسیم نمودار تحلیل شد. نتایج نشان داد که میانگین نمره های زوجین در پیش آزمون در خرده مقیاس‌های حل مساله، ارتباط، نقش ها، همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی و کنترل رفتار، نسبت به پیش آزمون، کاهش یافته است بنابراین آموزش فنون مشاوره شناختی باعث بهبود عملکرد خانواده در زوجین ناسازگار، شده است.

کلیدواژه‌ها