مراقبت راهبردی اخلاقی در مدیریت

نویسنده

چکیده

امروزه با شناسایی اهمّیت مجدد دانش موجود در سرمایۀ هوشی سازمان؛ بهزیستی کارکنان در اولویت، قرار گرفته است. این سرمایه در مقایسه با سرمایه‌های سنتی، بسیار متنوع و متحرک است لذا، جذب، استخدام و ابقای کارکنان، به چالش اصلی مدیران، تبدیل شده است. از پرسش‌های مدیران این است که برای اثربخش بودن، چگونه باید رفتار کنند. با توجه به اهمّیت نقش مدیران به عنوان عامل اصلی ایجاد تعهد و مشارکت کارکنان، هدف این مطالعه شناسایی رفتارهای اثربخش مدیران است. سؤال‌های این پژوهش عبارت است از؛ 1.چه رفتارهایی مراقبت مدیریتی را تعریف می‌کنند؟ و 2. چه مدلی برای رفتارهای مراقبتی مدیران می‌توان طراحی کرد؟ در این پژوهش، بر اساس مبانی نظری و تجربی مراقبت، رفتارهای مراقبتی مدیر، شناسایی و مدل زمینه‌ای مراقبت مدیریتی، ارائه شد. این مدل می‌تواند ابزاری برای انتخاب و تربیت مدیران و ارزیابی محیط سازمانی در ایجاد زمینه‌ی توانمندی برای دانش آفرینی و نوآوری، باشد

کلیدواژه‌ها