بررسی نرخ شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه‌های شهرستان ارومیه و عوامل پیش‌بینی کننده آن

نویسندگان

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی نرخ شیوع اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌های ارومیه و مطالعه رابطه بین اعتیاد به اینترنت با اضطراب و رشته تحصیلی دانشجویان، انجام شد. بدین منظور 330 نفر دانشجو (167پسر و 163 دختر) از دانشگاه‌های شهرستان ارومیه بر اساس نمونه‌گیری خوشه ای چند مرحله ای، به تصادف انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های اعتیاد به اینترنت یانگ و اضطراب نجاریان و همکاران، به طور همزمان پاسخ دادند. جهت تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری، درصد فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، آزمون t، تحلیل رگرسیون چند متغیری، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون شفه، استفاده شد. نتایج نشان داد که؛ میزان شیوع اعتیاد شدید به اینترنت در بین دانشجویان برابر 36/ 16 است و میزان اعتیاد شدید در پسرها (2/85) ، بیش‌تر از دخترها (8/14) و در رشته‌های تحصیلی فنی و علوم پایه (7/90) ، بیش‌تر از رشته‌های تحصیلی هنر و علوم انسانی (3/9) می‌باشد. کاربران معتاد به اینترنت، میزان اضطراب (2/85) بیش‌تری نسبت به غیرکاربران (8/27) داشتند هم چنین تفاوت معناداری بین میزان اضطراب در چهارگروه غیرکاربر، کاربر معمولی ، درمعرض خطر و معتاد به اینترنت، به دست آمد که میزان اضطراب در گروه معتاد به اینترنت، به طور معناداری بیش‌تر از سه گروه دیگر بود. نتیجه حاصل از رگرسیون چند متغیری نشان داد که متغیرهای؛ جنسیت، اضطراب و رشته تحصیلی دانشجویان، می‌توانند اعتیاد به اینترنت را به طور معناداری پیش‌بینی کنند (005/0>p).

کلیدواژه‌ها