رابطه سبک‌های تفکر با عزت نفس در دانش‌آموزان دختر دبیرستانی و پیش‌دانشگاهی

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک‌های تفکر با عزت نفس دانش‌آموزان دختر دبیرستانی و پیش‌دانشگاهی بود. جهت اجرای پژوهش، 200 نفر از دانش‌آموزان با تکمیل مقیاس سبک‌های تفکر- بعد کارکرد (استرنبرگ و واگنر،1991) و مقیاس عزت نفس (روزنبرگ،1965) در پژوهش شرکت کردند. برای تحلیل آماری داده‌های پژوهش از شاخص‌ها و روش های آماری شامل؛ میانگین، آزمون t، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که در کل 72% واریانس مربوط به عزت نفس به‌وسیله متغیر سبک تفکر و مولفه‌های آن، تبیین می‌شود (72% = (R و ضریب تأثیر سبک تفکر اجرایی (35/2 =β) و نیز ضریب تأثیر سبک تفکر خلاق (14/1 =β) با توجه به آماره t ، نشان می‌دهند که این متغیرها با اطمینان 99/0 می‌توانند؛ تغییرات مربوط به عزت نفس را پیش‌بینی کنند هم چنین ضریب رگرسیون پیش بین نشان داد که سبک تفکر قضایی، نمی تواند واریانس عزت نفس دانش‌آموزان را به طور معنادار تبیین کند (001/0(Sig>. با افزایش عزت نفس، دانش‌آموزان گرایش بیش‌تری به سبک‌های تفکر خلاق و اجرایی و گرایش کم‌تری به سبک تفکر قضایی دارند.

کلیدواژه‌ها