تبیین اخلاق جنسی از منظر فیلسوفان و مربیان مسلمان با تأکید بر دلالت‌های تربیتی آن

نویسندگان

چکیده

در پژوهش حاضر، اخلاق جنسی در سه محور؛ عمده ترین وجوه اخلاق جنسی از منظر فیلسوفان مسلمان (ابن سینا، خواجه نصیر الدین طوسی و علامه طباطبایی)، عمده ترین وجوه اخلاق جنسی از منظر مربیان مسلمان و تعاریف مرتبط با غریزه جنسی مورد بررسی قرار گرفته است. روش انجام پژوهش، تحلیل اسنادی بوده و به منظور گردآوری داده های لازم جهت پاسخ‌گویی به سؤال‌های پژوهش، کلیه اسناد و مدارک موجود و مرتبط با موضوع تبیین اخلاق جنسی از منظر فیلسوفان مسلمان (ابن سینا، خواجه نصیر الدین طوسی و علامه طباطبایی) و مربیان مسلمان (امام محمد غزالی و شهید مطهری) با تأکید بر دلالت های تربیتی آن، با استفاده از فرم گردآوری داده ها جمع آوری و به شیوه کیفی، تجزیه و تحلیل شده‌ است. عمده ترین وجوه اخلاق جنسی از منظر فیلسوفان مسلمان (ابن سینا، خواجه نصیر الدین طوسی و علامه طباطبایی) در سه بخش؛  الف) حکمت های غریزه جنسی، ب) روش ها و پیشنهادات در خصوص غریزه جنسی و ج) مولفه هایی از غریزه جنسی تحلیل شدند هم‌چنین وجوه اخلاق جنسی از منظر مربیان مسلمان (امام محمد غزالی و شهید مطهری) نیز در سه بخش؛ الف) حکمت های غریزه جنسی، ب) روش ها و پیشنهادات در خصوص غریزه جنسی و  ج) مولفه هایی از غریزه جنسی تحلیل شده‌اند و دلالت های تربیتی مأخوذ از تبیین اخلاق جنسی در سؤال‌های اول و دوم پژوهش نیز جهت کاربرد در تعلیم و تربیت شامل؛ روش هایی چون: پیشگیری از انحرافات جنسی، کنترل غریزه جنسی، اهداف تربیت جنسی، محتوای تربیت جنسی، تربیت عاطفی، تربیت اجتماعی و غیره می‌باشند

کلیدواژه‌ها