کارآیی بیرونی شاخه فنی و حرفه‌ای آموزش متوسطه شهرستان شهرکرد بر مبنای دو شاخص اشتغال و ادامه تحصیل فارغ‌التحصیلان

نویسندگان

چکیده

نیروی انسانی کارآزموده یکی از عوامل تعیین کننده رشد و توسعۀ کشورها به حساب می آید. آموزش متوسطۀ فنی و حرفه‌ای از بخش‌های مؤثر در تربیت نیروی انسانی ماهر و نیمه ماهر است. بررسی کارآیی بیرونی این آموزش‌ها برای تمامی سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان آموزشی حائزاهمیت است، از این‌رو، تحقیق حاضر به بررسی کارآیی بیرونی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای شهرستان شهرکرد طی سال‌های 1375تا80 پرداخته است و شاخص‌های مورد بررسی تحقیق، نرخ اشتغال فارغ‌التحصیلان بر حسب نوع و محل اشتغال و نرخ پذیرفته شدن در مراکز آموزش عالی بر حسب مقاطع و مراکز تحصیلی بوده است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و جامعۀ آماری آن تمامی فارغ‌التحصیلان چهار دوره آموزش متوسطه فنی و حرفه‌ای شهرستان شهرکرد به تعداد 2346 نفر(ورودی سال‌های تحصیلی76-1375؛ 77-1376؛ 78-1377 و 79-1378) بوده است؛ نمونۀ تحقیق بر مبنای فرمول برآورد حجم نمونه، 400 نفر برآورد شده و با استفاده از نمونه‌گیری متناسب با حجم هر طبقه، به صورت تصادفی انتخاب شده‌اند. برای شناسایی فارغ‌التحصیلان و دستیابی به آنان و کسب اطلاعات، از پرونده‌های تحصیلی استفاده شده است. ابزار گردآوری داده‌های پژوهش، یک فرم مصاحبه با فارغ‌التحصیلان (برمبنای پرسشنامه بسته پاسخ) بوده است که روایی محتوایی آن توسط چند تن از اعضای هیئت علمی دانشگاه مورد تأیید قرار گرفته است و پایایی آن با آلفای کرانباخ، 78/0 به دست آمده است. برای تحلیل اطلاعات حاصله از آزمون و تعیین شدت وابستگی احتمالی بین متغیرها، از ضریب فای و کرامر استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان داده که نرخ پذیرفته شدن فارغ‌التحصیلان نمونۀ آماری در مراکز آموزش عالی 8/55 درصد و نرخ اشتغال فارغ‌التحصیلان 8/24 درصد بوده است. آزمون نشان داد که اشتغال فارغ‌التحصیلان مستقل از فارغ‌التحصیل شدن آنان از آموزش متوسطۀ فنی وحرفه ای شهرستان نبوده است، اما میزان پذیرفته شدن آنها به مراکز آموزش عالی، مستقل از فارغ‌التحصیل شدن آنان از آموزش متوسطۀ فنی و حرفه‌ای شهرستان بوده است. با توجه به پایین بودن نرخ اشتغال فارغ‌التحصیلان و عدم تناسب رشته تحصیلی شاغلان با اشتغال آنان، پیشنهاد می‌شود که سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان آموزشی این گونه آموزش‌ها، با مطالعه و تحقیق کافی در مورد نیازهای خاص و تغییرات بازار کار استان، به طراحی و اجرای این آموزش‌ها بپردازند و با توجه به آنها تغییرات لازم و متناسب را در رشته‌های مختلف شاخه متوسطه فنی و حرفه‌ای به وجود آورند تا امکان جذب و اشتغال مرتبط فارغ‌التحصیلان فراهم شود.

کلیدواژه‌ها