بررسی تأثیر متقابل مؤلفه‌‌های خود و جامعه در شکل‌گیری هویت جامع معلّم زبان در ایران: یک مطالعه داده‎ بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی آموزش زبان انگلیسی، گروه زبان انگلیسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز، ایران

2 دکتری تخصصی آموزش زبان انگلیسی، گروه زبان انگلیسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

 مقدمه: بقا و موفقیت هر نظام آموزشی به دانش، تخصص، توانایی و مهارت معلّمین به عنوان هسته اصلی یادگیری بستگی دارد. با درنظر گرفتن اهمیت نقش معلّمین  در یادگیری زبان انگلیسی ، پژوهش حاضر با هدف واکاوی نقش مولفه­های شکل­­دهنده هویت جامع معلّم زبان انجام شده است.
روش: اطلاعات موردنیاز برای مطالعه حاضر بصورت کیفی، بر اساس الگوی کدگذاری استروس و کوربین از طریق مصاحبه­های نیمه ساختاریافته منسجم با مشارکت۴۱ معلّم ایرانی شاغل در مدارس، دانشگاه‌ها و موسسات ارومیه، ایران و با سابقه تدریس بین 8تا18سال جمع­آوری شد. داده‌های مستخرج از مصاحبه‌ها سه سوال اساسی راجع به ویژگیهای هویت جامع معلم زبان، عوامل بوجوداورنده،و نقش خود و جامعه در شکل‌گیری هویت معلم را دربرمیگیرند. سپس فرآیند کدگذاری باز، انتخابی و محوری با استفاده از تجزیه و تحلیل مقایسه­ای مداوم انجام شد.
نتایج: مطالعه حاضر تلاش دارد نقش خود و جامعه را بعنوان مولفه‌های زمینه ای هویت جامع معلم زبان مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. با معرفی معلّمی به عنوان  هسته  اصلی هویت جامع معلم زبان، مولفه های زمینه‌ای خود مطلوب و خود اجتماعی که به‌ترتیب نمایانگر مفاهیم عمده خود و جامعه می‌باشند، شناسایی شدند. بر این اساس، مولفه اول با عنوان خود مطلوب به خود معلم اشاره دارد که شامل ویژگیهای فردی و درونی موردنظر شامل تسلط زبانی، سرعت درک، چالاکی حس و وضعیت جسمی می‌باشند. مولفه دیگر، خود اجتماعی معلم شامل  ویژگیهای اجتماعی کسب‌شده  بعنوان معلم زبان است که وجهه معلّم، زندگی عمومی، و شخصیت رسانه­ای را شامل میشوند.
بحث و نتیجه‌گیری: هسته اصلی این نظریه حول مفهوم خود بوده، بیانگر این مطلب است که ویژگیها و مولفه‌های یک فرد، همچنین تعاملات مختلف او در شرایط متفاوت، رابطه مستقیمی با خصوصیات فردی، اجتماعی و حرفه‌ای خود فرد دارد. علاوه بر این، چهارچوب نظری مفهوم هویت جامع معلم زبان از مصاحبه‌هایی استخراج شده است که از طریق آنها هویت در مفهوم ماهیت جامع معلم زبان در ایران مورد تحلیل قرار گرفته اند.  یافته‌ها  نشان می‌دهند که اساس هویت جامع معلم زبان از ماهیت پویای خود فرد ناشی می‌شود که در تعامل با جامعه بعنوان مولفه محیطی، دربرگیرنده همه جنبه‌های اجتماعی، جسمی ، اقتصادی و حرفه‌ای هویت جامع معلم زبان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


 1.  

  1. James W. The principles of psychology. London: Macmillan; 1890.
  2. Bandura A. Self-efficacy: Toward unifying theory of behavioural change. Psychological Review 1997; 84: 191-215.
  3. Moor L. The rise of brands. Oxford: Berg; 2007.
  4. Britzman D P. The terrible problem of knowing thyself: Toward a poststructural account of teacher Journal of Curriculum Theorizing 1992; 9(3): 23-46.
  5. Zarrinabadi N, Mahmoudi-Gahrouei V. English in contemporary Iran. Asian Englishes 2018; 20(1): 81-94.
  6. Riahipour P, Tavakoli M, Eslami Rasekh A. Curriculum Reform and Iranian EFL Teachers' Professional Identity: A Marathon of Change! Journal of English language Teaching and Learning 2020; 12 (26): 435-463.
  7. Coldron J, Smith R. Active location in teachers’ construction of their professional identities. Journal of Curriculum Studies 1999; 31(6): 711–726.
  8. Rahmati T, Sadeghi K, Ghaderi F. English language teachers’ vision and motivation: Possible selves and activity theory perspectives. RELC Journal: A Journal of Language Teaching and Research 2018; 50(3): 457-474.
  9. Day C, Kington A. Identity, well-being and effectiveness: The emotional contexts of teaching. Pedagogy, Culture and Society 2008; 16(1): 7–23.
  10. Eslamdoost S, King KA, Tajeddin Z. Professional Identity Conflict and (Re) Construction among English Teachers in Iran. Journal of Language, Identity & Education 2019; 19(5): 1-15.
  11. Behin B, Esmaeili F, Asadollahi R. An English Teacher’s Professional Identity Development: The Effect of Educational Policies.Journal of Modern Research in English Language Studies 2019; 28 (3): 19-44.

   

  1. Goodson I F. The principled professional. Prospects 2000; 20 (2): 181-188.
  2. Noomura S. English-teaching problems in Thailand and Thai teachers’ professional development needs. Canadian Center of Science and Education 2013; 6(11): 139-147.
  3. Soreide G E. Narrative construction of teacher identity: Positioning and negotiation. Teachers and Teaching: Theory and Practice 2006; 12(5): 527-547.
  4. Goodson I F, Cole A L. Exploring the teacher’s professional knowledge: Constructing identity and community. Teacher Education Quarterly 1994; 21(1): 85-105.
  5. Jenkins R. Social Identity. London: Routledge; 1996.
  6. Weber S, Mitchell C. 'That's Funny, You Don’t Look like a Teacher': interrogating images and identity in popular culture. London: Falmer Press; 1995.
  7. زعفرانی پ،آهنگری ، حدیدی ن. رابطه بین کمال گرایی، اضطراب و دستاورد زبانی زبان‌آموزان ایرانی: با میانجی‌گری انواع خودها. زبان‌پژوهی ۱۳۹۹، سال ۱۳.شماره۳۸:۱۵۸-۱۸۲.
  8. Mercker S, Williams M. (Eds.) Multiple perspectives on the self in SLA. Bristol: Multilingual Matters; 2014.
  9. Higgins E T. Self-discrepancy: A theory relating self and affect. Psychological Review 1987; 94: 319-340.
  10. Helms J V. Science- and me: Subject matter and identity in secondary school science teachers. Journal of Research in Science Teaching 1998; 35(7): 811-834.
  11. Friesen D W, Finney S, Krentz C. Together against all odds: towards understanding the identities of teachers of at risk students. Journal of Teacher Education 1999; 15: 923-932.
  12. Giddings B, Hopewood B, O’Brien G. Environment, economy and society: Fitting them together into sustainable development. Sustainable Development 2002; 10: 187-196.
  13. Alsup J. Teacher identity discourses: Negotiating personal and professional spaces. Mahway: Lawrence Erlbaum Associates; 2006.
  14. Ary D, Jacobs L C, Sorensen C, Walker D A. Introduction to research in education (9th Ed.). Wadsworth: Cengage Learning; 2014.
  15. Jones S, Torres V, Arminio J. Negotiating the complexities of qualitative research: Fundamental elements and issues (2nd Ed.). London: Routledge; 2014.
  16. Strauss A, Corbin J. Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Thousand Oaks, CA: SAGE; 2008.
  17. Shaghaghi M, Vasfi M R. An investigation into the underpinning factors of plagiarism among universities in Iran. LIBRI 2019; 69(3): 201-212.
  18. Kunkwenzu E D, Reddy C. Using grounded theory to understand teacher socialization: A research experience. Education as Change 2008; 12(1): 133-149.
  19. Silverman D. Doing qualitative research (3rd Ed.). London: SAGE; 2009.
  20.  نوری ع ، مهر محمدی م. الگویی برای بهره گیری از روش نظریه برخواسته از داده ها در پژوهش های تربیتی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران ۱۳۹۰، سال 23 :35-8.
  21.  محمدی چابکی ر. تبیین جایگاه زبان در تقویت مبانی، تصریح اهداف و توسعه­ی وسایل تربیت . پژوهش های آموزش و یادگیری، دانشگاه شاهد ۱۳۹۴، سال بیست و دوم ، شماره۷:۲۲۰-۱۹۹.
  22.  عبدالملکی ص، ملکی ح، فرجادمند ل. مؤلفه­های اثرگذار بر تدریس اثربخش معلّمان )مطالعه مورد:معلّمان پایه پنجم دوره ابتدایی شهر تهران(. پژوهش های آموزش و یادگیری ، دانشگاه شاهد 1398، سال۲۹، دوره ۱۶، شماره۱، :۱۳۵-۱۲۳.
  23.  دیبایی صابر م، عباسی ع،فتحی واجارگاه ک، صفایی موحد س. تبیین مؤلفه­های شایستگی حرفهای معلّمان وتحلیل جایگاه آن در اسناد بالادستی آموزش و پرورش ایران. پژوهش های آموزش و یادگیری، دانشگاه شاهد۱۳۹۳، سال ۲۴، دوره ۱۳، شماره ۲:۱۲۵-۱۰۹.
  24.  شریفیان ف، نصر ا، عابدی ل. تبیین نشانگرهای تدریس اثربخش در دانشگاهها و موسسات آموزش­عالی و میزان تحقق آن در دانشگاه اصفهان. فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی ۱۳۸۴، دوره ۱۱ ، شماره ۴-۳ :۵۴-۲۵.
  25.  شاملو س. مکاتب و نظریه­های روانشناسی شخصیت. تهران:انتشارات رشد؛1374.
  26. خلخالی ع، سلیمانپور ج، فردی م. ارایه مدلی جهت استقرار مدیریت کلاس درس سالم. فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن ۱۳۸۹،سال اول، شماره۲:۷۱-۶۰.
  27. Jan-nesar M Q, Khodabakhshzade H, Motallebzadeh K, Khajavy G H. Measuring EFL Teachers’ Assessment Identity: Development and Validation of a Questionnaire. Journal of Language and Translation 2021; 11 (1): 29-46.
  28. ملازهی ا، سبحانی­نژاد م. اعتبارسنجی و رتبه­بندی مؤلفه­های دانشی و مهارتی مورد نیاز معلّمان به منظور کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات. پژوهش های آموزش و یادگیری ، دانشگاه شاهد ۱۳۹۳، سال بیست و یکم، شماره ۵: ۱۳۷-۱۱۳.
  29. اسداللهی ف ، مهرمحمدی،م. واکاوی تأثیر روایت­نگاری تأملی بر توسعه حرفه­ای دانشجو معلّمان دانشگاه فرهنگیان:پدیدارشناختی تجارب زیسته. نشریه علمی پژوهش‌های آموزش و یادگیری ۱۳۹۸، دوره ۱۶ ، شماره ۲، پیاپی ۳۰:.۱۰۲-۸۷.
  30. رضایی ح.فناوری اطلاعات و نقش جدید معلّم. رشد تکنولوژی آموزشی ۱۳۸۶،شماره۳ : ۳۳-۳۱.
  31. یادگارزاده غ، کوروش پ، بهرامی آ. فناوری اطلاعات و ارتباطات ابزاری برای رشد. توسعه ظرفیت ها در آموزش وپرورش ۱۳۸۶،شماره۱:۳۵-۳۲.
  32. Huang M, Jasczolt K M. Expressing the self: Cultural diversity and cognitive universals, Oxford: Oxford University Press; 2018.
  33. Erikson E H. Identity: Youth and crisis. New York: Norton; 1968.
  34. Hogg M A, Terry D J, White C M. A tale of two theories: A critical comparison of identity theory with social identity theory. Social Psychology Quarterly 1995; 58(4): 255-269.
  35. Gao F. Language is culture on intercultural communication. Journal of Language and Linguistics 2006; 5(1): 58-67.