اثربخشی تلفیق راهبردها و پیام‌های کنترل ارادی با طراحی انگیزشیِ آموزش الکترونیکی بر بارِشناختی و ابعاد کنترل ارادی دانشجویان (پژوهش آمیخته)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تلفیق راهبردها و پیام‌های کنترل ارادی با طراحی انگیزشیِ آموزش الکترونیکی و بررسی اثربخشی آن بر بارِشناختی و ابعاد کنترل ارادی دانشجویان، انجام شد. برای نیل به هدف، پژوهش آمیخته از نوع طرح مثلث‌سازی همگرا مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش، دانشجو - معلمان پردیس شهید مدرس دانشگاه فرهنگیان کردستان، بودند. در بخش کمّی ابتدا از طریق نمونه‌گیری در دسترس، تعداد سه کلاس با حجم 85 نفر انتخاب و سپس به طور تصادفی و در یک طرح نیمه‌آزمایشی، یک کلاس به گروه آزمایش و دو کلاس به گروه کنترل، اختصاص یافت. در بخش کیفی با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند، تعداد نه نفر دانشجو - معلم انتخاب و با آنها مصاحبه شد. ابزار گردآوری داده‌ در بخش کمّی، پرسشنامه سنجش بارِشناختی و پرسشنامه سنجش کنترل ارادی و در بخش کیفی، فرم مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بود. تحلیل داده‌های کمّی با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس در نرم‌افزار «اس. پی. اس. اس.» نسخه 21، و تحلیل داده‌های کیفی با استفاده از تحلیل محتوای استقرایی مبتنی بر کُدگذاری باز، انجام شد. یافته‌های پژوهش حاکی از اثربخشی تلفیق راهبردها و پیام‌های کنترل ارادی با طراحی انگیزشی بر روی بارِشناختی و تمامی ابعاد کنترل ارادی، دانشجویان بود.

کلیدواژه‌ها


1- کیخا، اسماء، مرزیه، افسانه، جناآبادی، حسین(1397). رابطه سبک تدریس معلم با انگیزش و درگیری تحصیلی دانش‌آموزان، نشریه پژوهش‌های آموزش و یادگیری، دوره 15، شماره 2، پیاپی 28، صص: 48-37.
2- زندی، طالب، حاتمی، جواد، فردانش، هاشم، طلایی، ابراهیم(1396). ترکیب عوامل انگیزشی و کنترل ارادی در طراحی آموزش الکترونیکی و تأثیر آن بر یادگیری و انگیزش دانشجویان، فصلنامه تدریس پژوهی، سال پنجم، شماره 3، صص 109- 129.
3- Deimann, M., Bastiaens, T. (2010). The role of volition in distance education: An exploration of its capacities, The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 11 (1), 1-16.
4- Elstad, Eyvind (2012). Volitional learning, In Norbert M. Seel (ed.), Encyclopedia of the Sciences of Learning.  Springer.
5- Corno, L. (2004). Introduction to the special issue work habits and work styles: Volition in education. Teachers College Record, 106, 1669–1694.
6- Heckhausen, Jutta (2007): The Motivation-               Volition Divide and Its Resolution in Action-Phase Models of Developmental Regulation, Research in Human Development, 4:3-4, 163-180.
7- Oettingen, G. Schrage, J. Gollwitzer, P. (2016). Volition.  In Corno, L., & Anderman, E. (Eds.) Handbook of educational psychology (2nd       Ed.). Florence, US: Routledge.
8- Achtziger, A. Gollwitzer, P. M. (2017). Motivation and Action. 4th Edition, Cambridge University Press.
9- Keller, J. M. (2008).  First principles of motivation to learn and e3-learning. Journal of Distance Education, 29(2), 175–185.
10- Kuhl, J. (1987). Action control: The maintenance of motivational states. In F. Halisch & J. Kuhl            (Eds.), Motivation, intention and volition (pp. 279–291). Berlin: Springer.
11- Gollwitzer, P.M. (1999). Implementation intentions: Strong effects of simple plans, American Psychologist, 54(7), 493–503.
12- Zimmerman, B. J. (2001). Theories of self-regulated learning and academic achievement: An overview and analysis. In B. J. Zimmerman & D. H. Schunk (Eds.), Self-regulated learning   and academic achievement (pp. 1–37). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
13- مقدم، زینب (1398). بررسی مقایسه‌ای باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیم دانشجویان دوره‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌های دولتی و پیام نور استان همدان، نشریه پژوهش‌های آموزش و یادگیری، دوره 16، شماره 1، پیاپی 29، صص: 110-91.
14- Keller, J. M., Deimann, M., and Liu, Z. (2005). Effects of Integrated Motivational and Volitional Tactics on Study Habits, Attitudes, and Performance. Proceedings of the Annual Meeting of the Association for Educational Communications and Technology. Orlando: Florida
15- Wolters, C. A. (1998). Self-regulation Learning strategies. In M. Wittrock (Ed), Handbook of Educational Psychology, 90, 224- 235.
16- Kim, C., & Pekrun, R. (2014). Emotions and            motivation in learning and performance. J.             M.Spector, M.D. Merrill, J. Elen, & M. J. Bishop (Eds.), Handbook of research on educational communications and technology (pp. 65–75). New York: Springer.
17- Sweller J, Ayres P, Kalyuga S. (2011). Cognitive load Theory. New York: Springer.
18- Kalyuga, S., (2010). Schema Acquisition and Sources of Cognitive Load. In J. Plass, R. Moreno, and R. Brünken (Eds.), Cognitive Load Theory, pp. 48–64. New York: Cambridge.
19- Van Merriënboer, J.  & Ayres, P. (2005). Research on cognitive load theory and its design Implications for e-learning Educational Technology Research and Development, 53(3), 5-13.
20- Kalyuga, Slava (2011). Informing: A Cognitive Load Perspective. Informing Science: the International Journal of an Emerging Transdiscipline, Volume 14.
21- نیک پی، ایرج، فرحبخش، سعید و یوسفوند، لیلا   (1395). تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیم بر جهت گیری هدف در دانش آموزان دختر پایه دوم دوره متوسطه، فصلنامه رویکردهای نوین آموزشی. سال یازدهم، شماره، 2، شماره پیاپی،24، صص 86- 71
22- Watson, M., Mcsorley, M., Foxcroft, C., &        Watson, A. (2004). Exploring the motivation orientation and learning strategies of first year university learners. Tertiary Education and Management, 10, 193–207.
23- Kim, C., & Hodges, C. B. (2012). Effects of an emotion control treatment on academic emotions, motivation and achievement in an online mathematics course. Instructional Science, 40(1), 173–192.
24- Arguedas, Marta, Daradoumis, Thanasis, Xhafa,    Fatos (2016). Analyzing the effects of emotion management on time and self-management in computer-based learning, Computers in Human Behavior, Volume 63, Pages 517-529
25- Kim, C., & Keller, J. M. (2008). Effects of motivational and volitional email messages (MVEM) with personal messages on undergraduate students’ motivation, study habits and achievement, British Journal of Educational Technology, 39(1), 36–51.
26- Kim, C., & Keller, J. M. (2011). Towards technology integration: The impact of motivational and volitional email messages, Educational Technology Research and Development, 59(1), 91–111.
27- Kim, C., & Bennekin, K. N. (2013). Design and implementation of volitional control support in mathematics courses. Educational Technology Research and Development, 61(5), 793–817.
28- Kim, C., & Bennekin, Kimberly. (2016). the effectiveness of volition support (VoS) in promoting students’ effort regulation and performance in an online mathematics course, Instr Sci (44):359–377.
29- Kim, Hoyoung, Chey, Jeanyung, Lee, Sanghun (2017). Effects of multicomponent training of cognitive control on cognitive function and brain activation in older adults, Neuroscience Research, 124 8–15.
30- Keller, J. M. (1987). The Systematic Process of Motivational Design. Performance & Instruction, 26(9), 1-8.
31- Keller, J.M. (2010). Motivational Design for Learning and Performance, the ARCS Model Approach, Springer.
32- Visser, J. & Keller, J. M. (1990). The clinical use of motivaitonal messages: an inquiry into the validity of the ARCS model of motivational design. Instructional Science, 19, 467–500.
33- Chang, M.M., & Lehman, J.  (2002). learning foreign language through an Interactive multimedia program: An experimental study on the effects of the relevance component of the ARCS model. CALICO Journal, 20(1), 81–98.
34- Keller, J.M & Susuki, Katsuaki (2004). Learner motivation and E-learning design: a multinationally validated process, Journal of Educational Media, Vol. 29, No. 3
35- Margueratt, Dennis (2007). Improving learning motivation through enhancing Instructional design, a thesis submitted to the Athabasca University Governing Council in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of distance education.
36- Marshal, James, Wilson, Matthew  (2013). Motivating e-learner: Application of the ARCS Model to e-learning for San Diego Zoo Global Animal Care Professionals, The Journal of Applied Instructional Design, Volume 3, Issue 2.
37- فردانش، هاشم، ابراهیم زاده، عیسی، سرمدی، محمدرضا، رضایی، منصور، عمرانی، صغرا (1391). مقایسه یادگیری و انگیزش آموزش مداوم جامعه پزشکی با استفاده از تلفیق الگوهای طراحی آموزش و انگیزشی، مجله آموزش در علوم    پزشکی، جلد 12، شماره 5، صص 364-376.
38- Molaee, Zohreh & Dortaj, Fariborz  (2015). Improving L2 learning: An ARCS instructional-motivational approach. Social and Behavioral Sciences(171), 1214 – 1222. www.sciencedirect.com.
39- دلاور، علی، کوشکی، شیرین (1391). روش تحقیق آمیخته. تهران، نشر ویرایش
40- صالحی، وحید، مرادی مخلص، حسین، قاسم تبار، عبدالله، قره باغی، حسن(1396). بررسی اثر پیش آموزی بر بارشناختی درونی، یادگیری و بهره وری آموزشی دانشجویان پرستاری. مجله پژوهش در آموزش پزشکی، 9(3).           
41- ابوالفضلی، الهام (1391). نقش سبک رهبری در اراده، باورهای منطقی و مهارت های ارتباطی مدیران مقاطع تحصیلی شهر اردبیل، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور واحد تهران مرکز، دانشکده علوم انسانی
42- Creswell, J.W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research, Boston: Edwards Brothers.
43- Leroy, V., Gre´goire, J., Magen, E., Gross, J. J., & Mikolajczak, M. (2012). Resisting the sirens of temptation while studying: Using reappraisal to increase focus, enthusiasm, and performance. Journal of Learning and Individual Differences, 22(2), 263–268
44- Astleitner, H., & Wiesner, C. (2004). An integrated model of multimedia learning and motivation. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 13(1), 3-21.
45- Gollwitzer, P.M. (2012). Mindset theory of action phases. In P. Van Lange, A. W. Kruglanski, & E. T. Higgins (Eds), Handbook of theories of social psychology. London: Sage Publications.