بررسی نگرش دانشجویان رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی به یادگیری الکترونیکی (مطالعه مورد؛ دانشگاه یزد)

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر در راستای بررسی نگرش دانشجویان رشته علم اطلاعات و دانش­شناسی دانشگاه یزد به آموزش الکترونیکی انجام شده است. روش پژوهش پیمایشی بوده است. تعداد ١00 نفر دانشجو به روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفته اند. داده­ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، گردآوری شده است. تجزیه و تحلیل داده­ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شده است. نتایج نشان داد؛ نگرش دانشجویان مساعد برای آموزش­ الکترونیکی است و این وضعیت می‌تواند با فراهم آوردن تجهیزات لازم توسط دانشگاه و توجه به سایر عوامل مشوق از جمله برگزاری کارگاه های آموزشی، بهبود یابد. از دیدگاه دانشجویان، ابزارهای یادگیری الکترونیکی بیشترین تأثیر را بر روی دروسی که دانشجو را در استفاده از کامپیوتر و اینترنت توانمند می­سازند و نیز دروسی که به شناخت انواع و نمونه­های منابع اطلاعاتی کمک می­کنند، دارند. از دیدگاه دانشجویان ابزارهای یادگیری الکترونیکی کمترین تأثیر را بر دروسی چون فهرست‌نویسی، رده بندی و نمایه سازی دارند که به سازماندهی انواع منابع در کتابخانه­ها مربوط هستند.

کلیدواژه‌ها


1. اکبری بورنگ، محمد، حسین جعفری ثانی، محمدرضا آهنچیان، حسین کارشکی (1391). ارزیابی کیفیت یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌های ایران بر اساس جهت گیری‌های برنامه درسی و تجربه مدرسان. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. شماره 66، صص 75-97. 2. Raschke, C.A. 2002. The digital revolution and the coming of the post modern university. New York: Rutledge. 3. Haughey, M., William, M. 2004. Managing virtual school: The Canadian experience. Development and management of virtual school: Issues and trends Idea group. Publishing USA. 4.کمالیان، امین رضا، امیر فاضل (1388). بررسی پیش نیازها و امکان سنجی اجرای نظام یادگیری الکترونیکی. نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، سال 4، شماره 1، صص13-27. 5.Atreja A, Metta NB. Jain A. (2008). Satisfaction with web based training in an integrated health care delivery network. Do age, education, computer skills and attitudes matter? BMC MedEdu: Vol 8:PP. 48. 6. Rezaeian A., Nejatbakhsh Esfahani A. & Shirazi Pour, M. (2013). Feasibility study of implementing e-learning and knowledge management related to PNU Iran. Reef Resources Assessment and Management Technical Paper: Vol. 37, No. 4, pp. 119- 123. 7.Chu, H. (2010). Library and Information Science Education in the Digital Age. Exploring the digital frontier advances in librarianship. Vol 32: PP. 77-111. 8. کی نژاد، حسین، میترا دانشمند (1390). گزارش موردی: معرفی موتور تولید کتاب الکترونیکی چند رسانه ای تعاملی استاندارد جهت استفاده در فرایند یادگیری الکترونیکی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، دوره 11، شماره 7، صص842-850. 9. بابایی، محمود (1389). مقدمه ای بر یادگیری الکترونیکی. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ، نشر چاپار. 10.کارشکی، حسین (1388). ساختارگرایی اجتماعی و یادگیری الکترونیکی. افق توسعه آموزش پزشکی، دو فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی-دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دوره3، شماره 5. 11.رضایی، محمد هاشم (1387). دیدگاه‌های معرفت شناسی برنامه درسی در نظام آموزش باز و از راه دور. پیک نور (ویژه بیستمین سالگرد دانشگاه پیام نور). سال6 ، شماره 3، صص110-121. 12.یزدانی، فریدون، بهمن زندی (1386). کاربرد ملاک های زیبایی شناختی و فنی در سازماندهی محتوای دوره‌های آموزش از راه دور. پیک نور (ویژه بیستمین سالگرد دانشگاه پیام نور). سال6 ، شماره 3، صص 24-42. 13.Shahbazi, M., Nikkar, M. (2012). Library and Information Science in Distance Education: Advantages and Disadvantages in View of the Students of the Major. International Journal of Library and Information Science. Vol. 4, No.7:PP. 149-166. 14.Chen, C.M. (2011). Exploring innovative e-learning research issues in library and information science (Taipei). Vol. 37, No. 2:PP. 131-146. 15.Tripathi, M., Jeevan, V.K.J. (2010). E-learning library and information science: a pragmatic view for India. DESIDOC Journal of Library & Information Technology. Vol. 30, No.5: PP.83-90. 16.Kumar, R. (2009). Use of e-learning in library and information science education. DESIDOC Journal of Library & Information Technology. Vol. 29, No.1:PP. 37-41. 17.Wang, M.L. (2008). E-learning quality assurance in library and information science education: Challenges to be addressed. Journal of Librarianship and Information Studies. Vol. 65:PP. 42-54. 18. Lihitkar, S.R., Naidu, S.A., Lihitkar,R.S. (2013). E-learning programmes in library and information science: worldwide initiatives and challenges for India. Library Hi Tech News, Vol. 30, No. 9, pp.12 – 20. 19.نیک کار، ملیحه (1386). طرح آموزش سواد اطلاعاتی در محیط آموزش از راه دور. پیک نور (ویژه بیستمین سالگرد دانشگاه پیام نور). سال6 ، شماره 3، صص 43-51. 20.Chang, S., Siao, Y. (2012). The Development of Digital Learning Objects for a "Research Methods" Course in Library and Information Science. Journal of Educational Media and Library Sciences. Vol. 49, No.3: PP. 315-342. 21.امین خندقی، مقصود، معصومه محمد حسین زاده (1390). بررسی نگرش دانشجویان نسبت به یادگیری الکترونیکی. فصلنامه پژوهش در نظام‌های آموزشی.دوره 5، شماره13، صص 137-153. 22.قنبری، عاطفه، فریبا عسگری، ماهدخت طاهری (1390). نظرات اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در مورد یادگیری الکترونیک و عوامل مرتبط با آن. گام‌های توسعه در آموزش پزشکی. دوره 8، شماره 2، صص 159-166. 23.لطیف نژاد رودسری، رباب، حمیده جعفری، بی بی لیلا حسینی، اکرم اسفلانی (1389). بررسی دانش و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به آموزش الکترونیکی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، دوره10، شماره4، صص 364-373. 24. ذوالفقاری، میترا، محمدرضا سرمدی، رضا نگارنده، بهمن زندی و فضل الله احمدی (1388). نگرش اعضای هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران به تدریس از طریق نظام یادگیری الکترونیکی ترکیبی. مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (حیات). دوره 15، شماره 1، صص 31-39. 25.محمدی، داود، محمود حسینی، حسین شبانعلی فمی، مجتبی رجب بیگی، محمد تقی عیسایی (1387). تحلیل نگرش آموزشگران نسبت به یادگیری الکترونیکی در آموزش‌های علمی-کاربردی کشاورزی در ایران. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 39، شماره 1، صص99-109. 26. Martí-Parreño, J. R.-M.-J. (2013). The effect of students´ attitude on acceptance of and satisfaction with a skype-based e-learning system. 7th international technology, education and development conference, (pp. 5608-5617). valencia, spain. 27.Uzunboylu, H. (2007). Teacher attitudes toward online education following an online in-service program. International Journal on E-Learning. Vol. 6, No. 2:PP. 267-277. 28.Liaw, Sh., H. Huang, & G. D. Chen. (2006). Surveying Instructor and Learner Attitudes toward e-Learning. Journal of Computers and Education. Available online at www.sciencedirect.com. 29.Heysung, P. (2004). Factors that Affect Information Technology Adoption by Teachers. [On line] Available at: http://www.umi.com/dissertations/fulcit/3126960 30. خداداد حسینی، حمید، نوری، علی، ذبیحی، محمدرضا ( 1392). پذیرش آموزش الکترونیکی در آموزش عالی: کاربرد نظریه جریان، مدل پذیرش فناوری و کیفیت خدمات الکترونیکی. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. شماره 67، صص. 111-136. 31. Zamzuri, Z.F., Manaf, M., Yunus, Y., Ahmad,A. (2013). Student perception on security requirement of e-learning services. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 90, 923 – 930. 32. Changiz, T, Haghani, F, Nowroozi, N. (2013). Are postgraduate students in distance medical education program ready for e- learning? A survey in Iran. Journal of Education and Health Promotion, Vol.1, NO.2, PP.61-65. 33 یعقوبی، جعفر، ملک محمدی، ایرج، عطاران، محمد، ایروانی، هوشنگ (1387).ویژگی‌های مطلوب دانشجویان و اعضای هیأت علمی در یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی ایران: دیدگاه دانشجویان مجازی. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. جلد 14, شماره 1 (پیاپی 47)، بهار 1387. صص 173-159. 34. Hoskins, R. (2013). The Gender Profile of Library and Information Science (LIS) Academics in South African Universities. Alternation, vol. 20, No.2, pp: 257 – 275. 35. سراجی، فرهاد (1392). شناسایی و دسته بندی مهارت‌های مورد نیاز دانشجوی مجازی. پژوهش‌های آموزش و یادگیری، سال 20، شماره 2، صص. 75-90. 36. Bertia, M. (2009). Measuring students attitude towards e-learning A case study. Proceedings of the 5th standing conference on e-learning and software for development, Bucharest, Romania. 37. Adewole-Odeshi, E. (2014). Attitude of Students Towards E-learning in South-West Nigerian Universities: An Application of Technology Acceptance Model.‌ Library Philosophy and Practice (e-journal), pp: 1035-1055. 38. سعیدی پور، بهمن، معصومی فرد، مرجان، معصومی فرد، میترا (1392). بررسی رابطه منبع کنترل، سبک‌های یادگیری و یادگیری خودتنظیم با موفقیت تحصیلی دانشجویان دوره های آموزشی بر خط. پژوهش‌های آموزش و یادگیری، سال 20، شماره 2، صص. 19-38.