شناسایی صلاحیت‌های حرفه‌ای مربیان دوره‌ی پیش‌دبستانی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی صلاحیت­های حرفه­ای مربیان پیش­دبستانی از دید مربیان و مدیران دوره پیش­دبستانی با روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام شده است. از بررسی پیشنۀ پژوهش دوازده مؤلفه (حوزه) اصلی و 98 زیر مؤلفه صلاحیت حرفه­ای مربیان پیش­دبستانی استخراج و پرسشنامه تدوین گردیده است. جامعۀ آماری پژوهش مربیان و مدیران دورۀ پیش­دبستانی شهرستان­های میبد و اردکان به تعداد 246 نفر (128 مربی و 118مدیر) بوده اند که از بین آنها 200 نفر(100 مربی و100 مدیر) بر اساس جدول کرجسی و مورگان به روش نمونه­گیری تصادفی ساده، انتخاب شده اند. یافته­ها نشان داد؛ از نظر مربیان وضعیت موجود صلاحیت­های حرفه­ای مربیان در مولفه های حرفه­ای، فکری و فناوری پایین­تر از متوسط و از نظر مدیران در مولفه های فکری، مدیریتی، رشد و توسعه کودک، فناوری و حرفه­ای پایین­تر از متوسط است. هم چنین بین نظرات مربیان و مدیران در رابطه با میزان صلاحیت­های حرفه­ای مربیان در مولفه های؛ آموزشی، هنری، مدیریتی، ارتباطی، اجتماعی، شخصیتی- رفتاری و اخلاقی، تفاوت معنادار وجود دارد. نتایج حاصل از ارزیابی مربیان نشان داد؛ مربیان شرکت کرده در دوره­های کارآموزی در مولفه های آموزشی و حرفه­ای میانگین بالاتر از مربیان شرکت نکرده داشته­اند. مربیان شرکت نکرده در دوره­های کارآموزی در حوزۀ صلاحیت فکری خود را بالاتر از مربیان شرکت کرده در این دوره­ها، ارزیابی نموده اند. از نظر مدیران، مربیان شرکت کرده در دوره­های کارآموزی از عملکرد و میانگین بالاتری در مولفه های صلاحیت­؛ آموزشی، فناوری و حرفه­ای برخوردارند و در سایر مؤلفه ها تفاوت معناداری بین آنها وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


1. معروفی، یحیی؛ یوسف زاده، محمدرضا؛ قبادی، محترم و افشار، عبدالله. بررسی سطح توانمندی شغلی مربیان پرورشی دوره ابتدایی و راهکارهای توسعه آن، دو فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشهای آموزش و یادگیری (دانشور رفتار) دانشگاه شاهد، پاییز و زمستان 1392، سال بیستم، شماره 3، صص 163- 178. 2. Arslan,E. Erbay,F. & Cagdas, A.(2009). An Investigation of effects of communication with children course on pre-school tescher trainees’emphatic tendencies, Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol:1; PP: 474-477.Available at: www. sciencedirect. com. 3. Ljubetic, M. (2012). New Competences for the Pre-shool Teacher A Successful Response to the Challenges of the 21st Century, World Journal of Education, Vol 2, No 1; February 2012. Available at: www.sciedu.ca/wje 4. Kucukturan, Guler. (2011). ''Qualification scale for early childhood teachers'', Procedia - Social and Behavioral Sciences .Vol 28; PP: 579 – 590 .[Internet]. Avilable from: http:// www.sciencedirect.com /search/ Pdf 5. Ryan, Sharon & Ackerman, Debra J.(2004). Creating a Qualified Preschool Teaching Workforce Part I Getting Qualified: A Report on the Efforts of Preschool Teachers in New Jersey’s Abbott Districts to Improve their Qualifications, National Institute for Early Education Research Rutgers The State University of New Jersey. Avilable from: http://www.nieer.org 6. Zembat, R, & Gursoy, R. C. (2012). Effects of pre-school teachers’ self-esteem on teacher attitudes, Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol 46, pp:2983–2988. Available at: www. sciencedirect. com 7. میرکمالی، سید محمد؛ نارنجی ثانی، فاطمه و اعلامی، فرنوش (1390). بررسی فرهنگ کارآمدی گروهی در مدارس ابتدایی شهر تهران و رابطه آن با عملکرد معلمان این مدارس، دو فصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری (دانشور رفتار) دانشگاه شاهد، بهار و تابستان 1390، سال 18، شماره 1، صص 93- 108. 8. کریمی، فریبا و نیکنامی، مصطفی (1388). بررسی صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان آموزش عمومی و ارائه چارچوب ادراکی مناسب. مجله دانش و پژوهش در علوم تربیتی- برنامه‌ریزی‌درسی، اصفهان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ، شماره 23، صص 22- 1. 9. Barnett, S. W. (2004). Better Teachers, Better Preschools: Student Achievement Linked to Teacher Qualifications, Preschool Policy Matters, 2. New Brunswick, NJ: NIEER. 11. فیروزبخت، فریبا (1386). نیازسنجی آموزشی مربیان دوره پیش از دبستان شهرستان بیرجند از دیدگاه خودشان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران. 12. Townsend, T. (2011) Thinking and acting both locally and globaly: new issues for teacher education. Journal of Education for Teaching. Vol 37:2, pp 121-137. Avilable at: www. dx. doi. org/ 10.1080/02607476.2011.558263 13. Gonczi, A. & Hager, P. (2010) The Competency Model. International Encyclopedia of Education. vol 8, pp 403- 410. 14. Seely Brown, J. (2005) New Learning Environments for the 21st Century. Available at: www. johnseelybrown. Com/ newlearning.pdf, str.1 (taken: 29. 6. 2011). 15. Mathias, U; Lazzari, A; Vandenbroec, M; Peeter, J & Vanlaere, K.(2011). Competence Requirements in Early Childhood Education and Care. Final Report University of East London, Cass School of Education and University of Ghent, Department for Social Welfare Studies, London and Ghent, September 2011 16. ملکی، حسن(1384). صلاحیت‌های حرفه معلمی، تهران: انتشارات مدرسه.، چاپ سوم. 17. Saka ,A. Z. & Saka, A. (2009). Student teachers’ views about effects of school practice on development of their professional skills, World Conference on Educational Sciences, Procedia Social and Behavioral Sciences vol 1 ,pp 1597–1604. Available at: www.sciencedirect.com 18. مفیدی، فرخنده(1380). عملکرد مربی، بازتاب واقعی مراکز پیش از دبستان، مجموعۀ مقالات اولین کنگره علمی کودکان پیش‌دبستان.و همچنین دسترسی درwww.irandoc.ac .ir 19. Maloney, C. & Lennie, B. (2003). Describing standards for early childhood teachers: Moving the debate forward to the National level." Edith Cowan University. Australin Jornal of teacher education. 1. Vol 28, No 2, Nov 2003. Avilable at: www. Ajte. education. ecu.edu.au/ issues/pdf/282/ maloney Pdf. 20. Gordon, J. Halasz, G. Krawczyk, M. Leney, T. Michel, A. Pepper, D. Putkiewicz, E. & Wisniewski, J. (2009). Key Competences in Europe: Opening doors for lifelong learners across the school curriculum and teacher education. Available at: ec. europa.eu/education/ more information/doc/keyreport en.pdf 21. Brink, B. Bullard, J. Cruz Jr, J. Fredericks, S. Johnston ,J. O’Connell Rust, F. & Thomas-Fair, U. (2009). NAEYC Standards for Early Childhood Professional Preparation Programs. A position statement of the National Asssociation for the Education of Young Children. 22. Bellm, D.(2005). Establishing Teacher Competencies in Early Care and Education: A Review of Current Models and Options for California, Institute of Industrial Relations, University of California at Berkeley. Avilable at: www. Eric. Ed. Gov/ ERIC Web Portal/search/Ed 494181. Pdf 23. Chappel, M. & Nye, S. (2007). Nevada’s Core Knowledge Areas and Core Competencies, The Nevada Registry, Avilable at: www. nevadaregistry. org 24. Allan, M. Boyd, Z. Gillikin, K. Glazer, K. Crawford, E. & HighBrooks, T. (2008). Competencies for Early Childhood Professionals, Virginia’s Early Childhood Development Alignment Project, Office of Early Childhood Development Virginia Department of Social Services. 25. Mangione, P. & Garcia, Y.(2011). California Early Childhood Educator Competenci, Developed collaboratively by the Californi Department of Education and First 5 California, Avilable at: www.cde.ca.gov/re/pn/ rc 26. Karacaoglu, O. C. (2008) Determining the Teacher Competencies Required in Turkey in the European ::::union:::: Harmonization Process. World Applied Sciences Journal, vol 4 (1), pp 86-94. 27. دانشور، میترا؛ کیان پور، فاطمه؛ مفیدی، فرخنده و غلامحسینی، احمد (1389). طرح نیازسنجی برنامه‌درسی رشتۀ کارشناسی پیوستۀ تربیت مربی دورۀ پیش‌دبستانی. تهران: گروه هماهنگی تربیت معلم، دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتب درسی 28. Kucukturan, G. (2011). ''Qualification scale for early childhood teachers'', Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol 28, pp 579-590. Avilable at: www.sciencedirect.com /search/ Pdf. 29. باقری، علی (1386). بررسی میزان آشنایی مربیان پیش از دبستان از نیازهای آموزشی کودکان پیش‌دبستانی استان ایلام، ایلام: شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش. 30. رحمتی، مریم (1389). نیازسنجی آموزشی مربیان دوره پیش از دبستان از دیدگاه خودشان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران.: انشگاه شهید بهشتی. 31. کریمی، فریبا (1387). مطالعه صلاحیتهای حرفه ای معلمان آموزش دوره ابتدایی. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، گرمسار: دانشگاه آزاد اسلامی، سال دوم، شماره 4، صص166- 151. 32. مرعشی، علی‌اکبر(1374). بررسی مهارت‌های شغلی معلمان دوره ابتدایی. تهران: مرکز تحقیقات آموزشی، وزارت آموزش و پرورش. 33. یوسفی، سید ابولفضل (1381). بررسی میزان صلاحیت حرفه‌ای دبیران دورۀ متوسطه نظری استان قم. طرح پژوهشی، قم: شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش. 34. دانش پژوه، زهرا؛ فرزاد، ولی‌الله (1385). ارزشیابی مهارت‌های حرفه‌ای معلمان دوره بتدایی. فصلنامه نوآوری آموزشی، سال پنجم، شمارۀ 18. 35. دانشور، میترا؛ کیان پور، فاطمه؛ مفیدی، فرخنده و غلامحسینی، احمد (1389). طرح نیازسنجی برنامه-درسی رشتۀ کارشناسی پیوستۀ تربیت مربی دورۀ پیش-دبستانی، تهران: گروه هماهنگی تربیت معلم، دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتب درسی. 36. دانش پژوه، زهرا (1382). ارزشیابی مهارت‌های حرفه-ای معلمان علوم و ریاضی دوره راهنمایی و ارائه روش‌های ارتقای کیفی آن. فصلنامه نوآوری آموزشی، سال دوم، شماره 6. 37. فاطمی نژاد، سید نجم الدین (1390). بررسی تطبیقی برنامه‌های ارتقاء صلاحیت حرفه‌ای معلمان در ایران و ژاپن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشتۀ آموزش بزرگسالان، تهران: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. 38. شعبانی، زهرا (1383). بررسی تطبیقی برنامه تربیت معلم ایران و چند کشور جهان. فصلنامه تعلیم و تربیت، نشریه پژوهشکده تعلیم و تربیت، شماره 3.