بررسی و تحلیل دیدگاه انسان شناختی هایدگر درباره فناوری و دلالت های آن در تعلیم و تربیت

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل دیدگاه انسان شناختی هایدگر در خصوص فناوری و استنتاج دلالت های آن در تعلیم و تربیت انجام گرفته است. روش مورد استفاده در این پژوهش، "روش تحلیل مفهومی" بوده است. بر اساس هدف و روش تحقیق، سه سوال پژوهشی به این شرح، صورت بندی شده است : الف ) نگاه انسان شناختی هایدگر به فناوری چگونه است ب ) دیدگاه های موافق و مخالف درباره نگاه انسان شناختی هایدگر به فناوری کدام اند ج ) دلالت های تربیتی دیدگاه انسان شناختی هایدگر به فناوری چه می‌باشند ؟. یافته های حاصل از پاسخ به سئوال اول نشان می دهد که :از نظر هایدگر، فناوری از دازاین انسان خارج شده و فرهنگ خاص خود را بر وی حاکم کرده است. هایدگر راه برون رفت از این مشکل را روی آوردن به هنر می داند. یافته های حاصل از پاسخ به سئوال دوم نشان می دهد که : برخی فیلسوفان مانند لیوتار و مارکوزه نسبت به دیدگاه تقدیرگرای هایدگر به فناوری موافق هستند و برخی دیگر مانند برگمن، دریفوس، یاسپرس، هابرماس و فینبرگ، با این دیدگاه هایدگر موافق نبوده و آن را تعدیل کرده اند. آنان با کاربرد فناوری در زندگی، با لحاظ شرایطی، موافق هستند. یافته های حاصل از پاسخ به سئوال سوم نشان می دهد که : اگر چه کاربردهای فناوری در تعلیم و تربیت امروز رو به گسترش است لیکن، لازم است در استفاده از این پدیده، اصالت و فردیت شاگردان و معلمان حفظ شود، گستره فناوری در معنای واقعی آن ( که شامل هنر هم می شود) مورد نظر قرار گیرد، زبان فناوری گفتمان غالب در تعلیم و تربیت نگردد و شاگردان و معلمان در سیطره فناوری قرار نگیرند.

کلیدواژه‌ها


1. نظری، حمید رضا( 1373 )" اندیشه های مارتین هایدگر "، مجله کیهان اندیشه، شماره 57، صص 29-39. 2. ایدی، دن ( 1389 ) " هنر و تکنولوژی : فلسفه پدیدارشناختی هایدگر در باب تکنولوژی "، فلسفه تکنولوژی، جمعی از نویسندگان، انتخاب و ترجمه، شاپور اعتماد، تهران: نشر مرکز. 3. نقیب زاده، میرعبدالحسین(1387). نگاهی به نگرش های فلسفی سده بیستم، تهران: کتابخانه طهوری. 4. Heidegger, M (1977), the Question concerning Technology, And other Essays, translated, by: W, Levitt (New York, Garland publication). 5. جمعی از نویسندگان(1389)، فلسفه تکنولوژی، انتخاب و ترجمه، شاپور اعتماد، تهران: نشر مرکز. 6. بارت ویلیام (1964) اگزیستانیسالیسم چیست؟، ترجمۀ، منصور مشکین پوش، (1362)، تهران: انتشارات آگاه. 7. باقری، خسرو، سجادیه، نرگس، و توسلی، طیبه، رویکردها و روش های تحقیق در فلسفه تعلیم و تربیت، تهران : انتشارات پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری 8. میرزامحمدی، محمد حسن، زیباکلام مفرد، فاطمه، و صحبت لو، علی ( 1391 )، نظریه ازادی و اموزش و پرورش ازاد، تهران : انتشارات دانشگاه شاهد. 9. شورت، ادموند سی ( 1387 )، روش شناسی مطالعات برنامه درسی، ترجمه محمود مهر محمدی و همکاران، تهران : انتشارات سمت. 10. Heidegger, M (1999), contributions to philosophy, translated by: p, Emad and K.Maly, Bloomington and Indianapolis, Indiana University press. 11. امیری تهرانی، سیدمحمدرضا (1390 )، تجارت الکترونیک از دیدگاه فلسفه تکنولوژی،دو فصلنامه ی فلسفه علم، سال اول شماره دوم، پاییز و زمستان. 12. Borgman, A (1999), Holding on the reality: the nature of information at the millennium, Chicago: the university of Chicago press. 13. ضرغامی، سعید(1388)، فلسفه فناوری اطلاعات و تعلیم و تربیت، تهران : انتشارات مبنای خرد. 14. Lyotard, J, F (2004), “the postmodern condition “in the Postmodernism reader. Functional text, ed.by.Michael Dorlet, London & New York, Rout ledge. 15. ضرغامی، سعید و بازقندی پروین (1391)، " هستی شناسی فناوری اطلاعات : بازخوانی چرایی بهره گیری از فناوری اطلاعات در تربیت "، پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دانشگاه فردوسی مشهد، سال 2، شماره 2، پاییز و زمستان، صص 99-120. 16. Kouppanou. A (2011), “Learning through technology “Bajo palabra. Revista de Filosofia, I I, Eposa, N. 6. P.P. 117-120. 17. Brook. A (2009) “The potentiality of authenticity in becoming a teacher “, in the Exploring Education through Phenomenology, United Kingdom Wiley-Black well.p.p. 53 – 65. 18. باقری، خسرو ( 1381 ) " فلسفه فناوری و اموزش فناوری "، مجله روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، سال سی و دوم، شماره 1، بهار و تابستان، صص 75 – 98. 19. میرزا محمدی ، محمد حسن، علیین ، حمید، حسنی، غفور (1387 ) " بررسی مقایسه ای اهداف تعلیم و تربیت از دیدگاه ایدئالیسم وپراگماتیسم "، دو ماهنامه دانشور رفتار، دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد، سال پانزدهم، دوره جدید، شهریور، صص 45-52. 20. میرزا محمدی ، محمد حسن، رهنما، اکبر، افشار، عبدا...، و قبادی، محترم ( 1389 ) " تبیین دلالت‌های معرفت شناختی رویکرد سازنده‌گرایی در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی"، دو ماهنامه دانشور رفتار، دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد، سال هفدهم، دوره جدید، شماره 45، اسفند، صص 127-140.