تحلیل ساختار عاملی سیاهه "راهبردهای یادگیری و مطالعه" در دانشجویان

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر تحلیل ساختار عاملی سیاهه راهبردهای یادگیری و مطالعه وین‌اشتاین و پالمر (2002) بوده است. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی بوده اند که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای 600 نفر انتخاب و به سیاهه 80 سوالی راهبردهای یادگیری و مطالعه، پاسخ داده اند. داده‌ها با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی بررسی شدند. نتایج نشان داد؛ تحلیل عاملی اکتشافی مبین مدل اندازه‌گیری پنج عاملی شامل؛ هدفمندی تحصیلی، خودتنظیمی تحصیلی، توجه و تمرکز، پردازش اطلاعات و خودآزمایی است. قرارگیری گویه‌های جدید در پنج عامل از الگوی عاملی جدیدی خبر می دهد. لازم است پژوهشگران به بافت فرهنگی مرتبط با راهبردهای یادگیری و مطالعه و ابزار سنجش آن و نیز رواسازی ابزارهای مناسب با فرهنگ که در جوامع مختلف برای سنجش این راهبردها، تدارک دیده شده اند، توجه نمایند.

کلیدواژه‌ها


1. طالب‌زادگان، میترا. (1378). بررسی عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان موفق، شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان خوزستان. 2. شعبانی، حسن. (1380). اصول آموزش. دانشگاه تهران، تهران. 3. Kourken, M. (2011). The information effect: constructive memory, testimony and epistemic luck. Journal of Synthese. 10:1 - 19. 4. Ojo, A., & Wale, O. J. ( 2011). Causal Attributions and Affective Reactions to Academic Failure among Undergraduates in the Nigerian Premier University of Education. European Journal of Scientific Research. 52 (3): 406 - 412. 5. گلی‌دیزج، اسفندیار. (1384). بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری و خلاقیت در بین دانش‌آموزان دوم متوسطه شهرستان مینودشت، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی. تهران. 6. موسی‌پور، نعمت‌اله، (1392). تدریس دانشگاهی: کدام روش؟ کدام الگو؟ دو فصلنامه پژوهش‌های آموزش و یادگیری، 20 (3): 49-78. 7. Murray, B. (1998). Getting smart about learning is her lesson, Claire Ellen Weinstein's notion of strategic learning has enjoyed growing acceptance in higher education. American Psychological Association (APA) online, 29(4). 8. Hasanzadeh, R., & Shahmohamadi, F. (2011). Study of emotional intelligence and learning strategies. Journal of social and behavioral sciences, 29: 1824 - 1829. 9. Brown, G. (2004). How students learn. A supplement to the Routledge Falmer key guides for effective teaching. Retrieved from www.routledgeeducation.com. 10. Weinstein, Y., McDermott, K.B., & Roediger, H. L. (2010). A Comparison of Study Strategies for Passages: Rereading, Answering Questions, and Generating Questions. Journal of Experimental Psychology, 16(3): 308 - 316. 11. Palsane, M. N. & Sharma, S. (1997). Study habits inventory. National psychological corporation 4/230. Kacheri Ghat, Agra. 282009 (U.P.). India. 12. بحرانی، محمود. (1372). بررسی رابطه انگیزش تحصیلی و عادات مطالعه گروهی از دانش‌آموزان متوسطه شیراز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان-شناسی تربیتی، دانشگاه شیراز. 13. Honey, P. & Mumford, A. (1992). The Manual of Learning Styles Maidenhead: Peter Honey Publications. 14. Weinstein, C. E., & Palmer, D.R. (2002). User's manual for those administering the learning and study strategies inventory, second edition, H&H Publishing Company. 15. Cano, F., (2006). An in-depth analysis of the learning and study strategies inventory (LASSI). Educational and Psychological Measurement, 66(6), 1023-1038. 16. هرگنهان، بی. آر اُلسون، میتواچ. (۱۳۸۵). مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری، ترجمه علی اکبر سیف، چاپ دهم، ، نشر دوران. تهران. 17. سیف، علی اکبر. (۱۳۷۵). روان‌شناسی پرورشی، انتشارات آگاه. تهران. 18. Magno, C. (2011). Validating the academic self-regulated learning scale with the motivated strategies for learning questionnaire (MSLQ) and learning and study strategies inventory (LASSI). Journal of educational and psychological assessment, 7(2): 56 - 73. 19. Shih, C., Chiang, D., Lai, S., & Huc, Y. (2009). Applying hybrid data mining techniques to web-based self-assessment system of Study and Learning Strategies Inventory. Journal of expert systems with applications. 36: 5523 - 5532. 20. Abdulraheem, I. S., Musa O. I., & Oladipo, A. R. (2010). Emerging issues in the practice of university learning and teaching: challenges and way forward for improving medical training in Nigeria. International Journal Educational Research, 1(12): 691- 699. 21. Berthold, K., Nuckles, M., & Renkl A. (2007). Do learning protocols support learning strategies and outcomes? The role of cognitive and metacognitive prompts. Journal of Learning and Instruction. 17: 564 - 577. 22. Chen, M. (2009). Influence of grade level on perceptual learning style preferences andlanguage learning strategies of Taiwanese English as a foreign language learners. Journal of Learning and Individual Differences. 19: 304 - 308. 23. Chiu, M., Yin Chow, W., & Mcbride, C. (2007). Universals and specifics in learning strategies: Explaining adolescent mathematics, science, and reading achievement across 34 countries. Journal of Learning and Individual Differences. 17: 344 - 365. 24. فریدونی‌مقدم، مالک.، و چراغیان، بهمن. (1388). عادت‌های مطالعه و ارتباط آن با عملکردتحصیلی در دانشجویان دانشکده پرستاری آبادان. مجله گام‌ های توسعه درآموزش پزشکی. 1: 28-21. 25. Office of educational services, learning assistance center (LAC), division of student affairs & services, (2003). Helping students become more strategic learners: university of cincinnati learning and study strategies inventory (LASSI) user manual. 26. Lavasani, M., Mirhosseini, F., Hejazi, E., & Davoodi, M. (2011).The Effect of Self-regulation Learning Strategies Training on the Academic Motivation and Self-efficacy. Journal of Social and Behavioral Sciences. 29: 627 - 632. 27. Yusuf, M. (2011). The impact of self-efficacy, achievement motivation, and self regulated learning strategies on students’ academic achievement. Journal of Social and Behavioral Sciences. 15: 2623 - 2626. 28. یاسمی‌نژاد، پریسا.، طاهری، مرضیه.، گل‌محمدیان، محسن.، و احدی، حسن. (1392). رابطه خودتنظیمی یا انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش-آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران. دو فصلنامه پژوهش‌های آموزش و یادگیری، 20 (3): 325-338. 29.Shonkoff, J., & Phillips, D. (2000). From neurons to neighborhoods: The science of early childhood development. A report of the National Research Council. Washington, DC: National Academies. 1-12. 30. Zimmerman, B. (1986). Becoming a self-regulated learner: Which are the key sub processes? Contemp Educ Psychol. 11, 307 - 313. 31. Zimmerman, B. J. (1989). A social cognitive view of self-regulated academic learning. J Educ Psychol. 81: 329 - 339. 32. Wolters C. A. (2003). Regulation of motivation: Evaluating an underemphasized aspect of self-regulated learning. Educ Psychologist. 38(4): 189 - 205. 33. Bandura, A. (2005). The primacy of self-regulation in health promotion. Appl Psychol An Int Rev. 54(2): 245-54. 34. Tavakolizadeh, J., & Qavam, S. (2011). Effect of teaching of self-regulated learning strategies on self-efficacy in students. Journal of Social and Behavioral Sciences. 29: 1096 - 1104. 35. Pintrich, P. R. (2004). A conceptual framework for assessing motivation and self regulated learning in college students. Journal of Educational Psychology. 16: 385 - 407.