بررسی رابطه ی نگرش به خلاقیت و خلاقیت اجتماعی در کودکان با واسطه گری هسته کنترل

نویسنده

چکیده

نگرش، نقش به سزایی در بروز رفتارهای مختلف دارد. پژوهش حاضر نقش واسطه ای هسته کنترل در خلاقیت اجتماعی کودکان را با توجه به نگرش های خلاقانه آنان، بررسی کرده است. نمونه پژوهش تعداد 105 نفر دانش آموز دختر و پسر کلاس پنجم ابتدایی شهر شیراز بوده اند که به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از میان چهار ناحیه ی آموزش و پرورش شهر شیراز، انتخاب شده اند. خلاقیت اجتماعی بر اساس روش ماچیراد و لوبارت، هسته کنترل از طریق مقیاس هسته کنترل درونی و بیرونی نویکی و استریکلند و نگرش به خلاقیت نیز با پرسشنامه نگرش خلاقانه اسکافر و بریجز، اندازه گیری شد. روایی و پایایی ابزارها نیز بررسی و تامین شده است. نتایج حاکی از آن است که نگرش خلاقانه، پیش بینی کننده منفی و معنادار هسته کنترل و هسته کنترل نیز پیش بینی کننده منفی و معنادار خلاقیت اجتماعی است. نتایج حاصل تأکیدی بر نقش مثبت و معنادار نگرش به خلاقیت برخلاقیت اجتماعی با توجه به نقش واسطه ای، هسته کنترل است.

کلیدواژه‌ها


Manseau, M.C.(2010). Measuring Perceptions of Social Potential: The Development of an Instrument Assessing Children.s Perceived Potential for Improving Social Skills . A dissertation for the degree of Doctor ,University of California, Berkeley. رضویه، اصغر، البرزی،محبوبه (1383). مقایسه رفتارهای خودگردان جامعه پسند در کودکان تیزهوش، عادی ونابینا. مجله روانشناسی 30، سال هشتم، شماره 2. 128-132. Sak, U. (2011). Selective Problem Solving (SPS): A Model for Teaching Creative Problem Solving. Gifted Education International, 27(3), 349-357. Bandura, A. (1997). "Self- efficacy theory: Toward aunifying theory of behavioral change. " Psychological Review, 84, 191- 215. Montuori, A., & Purser, R. E. (1995). Deconstructing the lone genius myth: Toward a contextual view of creativity. Journal of Humanistic Psychology, 35, 69-112. Mouchiroud, C., & Lubart, T. I. (2002). Social creativity: A cross-sectional study of to 11-yearold children. International Journal of Behavioral Development, 26, 60-69. John – Steiner, V. (2000). Creative collaboration. New York. Oxford University Press. Amabile, T. M. (2001). Beyond Talent: John Irving and the Passionate Craft of Creativity. American Psychologist , 56(4), 333- 336. البرزی، محبوبه (1391). بررسی و مقایسه خلاقیت اجتماعی و خلاقیت شناختی در کودکان پیش دبستانی و دبستانی. تحت داوری،فصلنامه خانواده پژوهی. Cleary, T.J.(2009). Monitoring trends and accuracy pf self-efficacy beliefs during interventions: Advantages & potential applications to school based settings. Psychology in the Schools, 46, 154-171. Kinlaw, C.R., & Kurta-Costes, B.(2003). The development of childrens beliefs about intelligence. Development Review, 23, 125-161. حسن زاده، مرضیه(1390)، بررسی رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده، خودکارآمدی اجتماعی وخلاقیت اجتماعی دانش آموزان مدارس راهنمایی شیراز،. پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز. Dodge, K. A., Pettit, G. S., & Baltes, J. E. (1994). Socialization mediators of the relation between socioeconomic status and child conduct problems. Child Development,vol. 65, pp. 649- 665. Markovich, A. (2010). Predictors of shy children's with a social conflicts: Mediators and Moderator. A thesis submitted in partial fulfillment of thr requirements for the degree master of arts. Brock University. Park, A.B.K.S. (2007). Relationship between creative attitudes and locus of control among fifth-grade children. A dissertation for the degree of doctor of philosophy in psychology. San Francisco, California. Runco, M. A., & Richards, R. (1997). Eminent creativity, everyday creativity, and health. Greenwich, CT: Ablex. Bohner, G. & Wank, M. (2002). Attitude and attitude change. Psychological Press, UK. Sawyer, R. K., John-Steiner, V., Moran, S., Sternberg, R. J., Feldman, D. H., Nakamura, J. et al. (2003). Creativity and development. New York: Oxford University Press. King, B. J., & Pope, B. (1999). Creativity as a factor in psychological assessment and healthy psychological functioning. Journal of Personality Assessment, 72, 200-207. Cooke, R. & Sheeran, P.(2004). Moderatin of cognition-intention and cognition- behaviour relations:A meta analysis of properties of variables from the theory of planned behaviour. British Journal of Social Psychology, 43, 159-186. Ajzen, I., & MaddenT. J. (1986). Prediction of goal directed behavior: Attitudes intentions, and perceived behavioral control. Journal of Experimental Social Psychology, 22, 453-474. Hennessey, B.A. (2003). The Social Psychology of Creativity. Scandinavian Journal of Educational Psychology, 47, 253- 271. Pannells, T.C., & Claxton, A.F. (2008). Happiness, Creative Ideation,& Locus of Control. Creativity Research Journal, 20(1), 67-71. Pufal- Struzik, I. (1998). Self-acceptance and behavior control in creatively gifted young people. High Ability Studies, 9, 197-205. Cohen, S., & Oden, S (1974). An examination of creativity and locus of control in children. Journal of Genetic Psychology, 124(2), 179-185. Davis, G. A. (1978). In fulminous pursuit of the creative person. Journal of Creative Behavior, 9, 75-87. البرزی، محبوبه (1386). تبیین واسطه گری باورهای انگیزشی درمدل خلاقیت کودکان با رویکرد به متغیرهای خانوادگی، مدرسه ای و باورهای اسنادی در دانش آموزان مقطع ابتدایی. رساله دکتری، دانشگاه شیراز. Nowicki, S., & Strickland, B. (1973). A locus of control scale for children. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 40(1), 148-155. Ajzen, I., (1991). The theory of planned behaviour. Organizational Behaviour and Human Decision Processes, 50, 179-211. شیربگی، ناصر (1390). بررسی نگرش دانشجویان به تحقیق و ارتباط آن با باورهای خودکارآمدی در انجام تحقیق. دو فصلنامه پژوهش‌های آموزش و یادگیری، سال 18، شماره 1، 67-80. سبحانی نژاد، مهدی، فردائی بنام، کیوان، عابدی، احمد (1390). بررسی تأثیر آموزش بازسازی اسنادی در تغییر نگرش دانش آموزان دختر دوره راهنمایی شهر اصفهان نسبت به درس ریاضی. دو فصلنامه پژوهش‌های آموزش و یادگیری، سال 18، شماره 1، 109-124. Simonton, D.K. (1999). Origins of genius: Darwinian perspectives on creativity. Oxford: Oxford University Press. Deci, E. L., & Ryan, R. M.(2000). The “What” and “Why” of Goal Pursuits: Human Needs and the Self- Determination of Behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227- 286. البرزی، محبوبه (1390). نقش باورهای فرزند پروری و نگرش مادران به تفکر خلاق بر خلاقیت کودکان. فصلنامه مطالعات زنان، شماره 28،7-24. بهروزی، ناصر، پروینیان نسب، محمد، شهنی ییلاق،منیجه (1392). مقایسه دانش آموزان دبیرستانی پسر با سبک‌های یادگیری متفاوت از لحاظ خلاقیت و راهبردهای یادگیری خودگردان. دو فصلنامه پژوهش‌های آموزش و یادگیری، سال 20، شماره 3، 19-34.