بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت انشانویسی دانش‌آموزان شهرستان ساوه

نویسندگان

چکیده

هدف کلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت انشای دانش‌آموزان و مقایسه آن با روش سنتی بود. جامعه پژوهش، کلیه دانش‌آموزان شاغل به تحصیل پایه دوم راهنمایی تحصیلی شهرستان ساوه در سال تحصیلی 1391-1390 بود که از آن میان 140 نفر به‌عنوان نمونه‌ پژوهشی (هفتاد دختر و هفتاد پسر) انتخاب‌شدند. روش نمونه‌گیری در این تحقیق از نوع تصادفی خوشه‌ای بوده سپس با به‌کارگیری روش شبه‌آزمایشی و با استفاده از طرح تحقیق پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل، اطلاعات لازم جمع‌آوری گردید. روایی آزمون‌ها توسط متخصصان مورد تأیید قرارگرفت و پایایی آن نیز تأییدشد. به‌منظور تجزیه‌و‌تحلیل اطلاعات به‌دست‌آمده، از آمار توصیفی و استنباطی استفاده‌شد. نتایج به‌دست‌آمده نشان‌دادند که روش یادگیری مشارکتی نسبت‌به روش سنتی منجر به کاهش خطا (پیشرفت) در انشای دانش‌آموزان شده‌است. پیشرفت انشای دانش‌آموزان دختر و پسر در روش یادگیری مشارکتی، یکسان بوده‌است.

کلیدواژه‌ها