بررسی امکان طراحی و تدوین برنامه درسی دوزبانه (فارسی و لری) در آموزش ابتدایی استان لرستان از نظر معلمان و مدیران

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی امکان طراحی و تدوین برنامه درسی دوزبانه (فارسی و لری) در آموزش ابتدایی استان لرستان از نظر معلمان و مدیران بود. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بود به‌علاوه جامعه آماری نیز شامل کلیه مدیران و معلمان آموزش ابتدایی در سه شهرستان؛ خرم‌آباد، نورآباد و کوهدشت لرستان در سال تحصیلی 1390-1389 بود. نمونه‌گیری با روش تصادفی ساده انجام‌شد. حجم نمونه با استفاده از روش کوکران 250 نفر برآوردگردید. ابزار گرداوری داده‌ها پرسش‌نامه اعتباربخشی‌شده موسوی‌زاده و همکاران (1389) بود که پس از اصلاح و ادغام گویه‌ها به 52 گویه رسید. روایی صوری و محتوایی پرسش‌نامه پس از بررسی و رفع اشکال‌ها توسط اساتید و متخصصان، مورد تأیید قرارگرفت. پایایی پرسش‌نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ94/0 محاسبه‌شد که نشان‌دهنده پایایی بالای ابزار است. جهت تحلیل داده‌ها از آزمون‌های مناسب آماری در سطوح توصیفی و استنباطی ( آزمون‌های ناپارامتری ، برازندگی-مربع کای- آزمون من ویتنی و آزمون کروسکال والیس) استفاده‌شد. نتایج نشان‌دادند مدیران و معلمان مدارس ابتدایی با فرصت و ضرورت برنامه‌ درسی دوزبانه موافق بودند و نگرش معلمان و مدیران درباره برنامه‌ درسی دوزبانه را خوب ارزیابی‌کرده‌اند البته به تهدیدهای در این خصوص معتقدند و آمادگی نیروی انسانی را در حد نامطلوب می‌دانند همچنین امکانات نیروی انسانی را در حد به‌نسبت مطلوب ارزیابی‌می‌کنند که کفایت لازم را ندارد.

کلیدواژه‌ها