مقایسه رسانه‌های آموزشی مورد استفاده استادان دانشکده‌های علوم پزشکی، فنی و مهندسی و علوم انسانی در فرایند یاددهی- یادگیری از دید دانشجویان

نویسندگان

چکیده

رسانه‌های آموزشی به دلیل قابلیت و امکانات متفاوتی که در اختیار معلم و فراگیر قرارمی‌دهند، از اهمیتی خاص در آموزش‌وپرورش برخوردارند. هدف پژوهش حاضر مقایسه رسانه‌های آموزشی مورد استفاده استادان دانشکده‌های علوم پزشکی، فنی و مهندسی و علوم انسانی از دید دانشجویان بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بود بدین منظور تعداد 224 نفر از دانشجویان با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب‌شدند. ابزار مورد استفاده، پرسش‌نامه محقق‌ساخته «میزان استفاده از رسانه‌ها» بود. آزمون‌های آماری مورد استفاده برای تحلیل داده‌ها شامل میانگین، انحراف معیار، آزمون t هتلینگ، آزمون t زوجی و آزمون پسین (شفه) و آزمون تحلیل واریانس بوده‌اند. نتایج نشان‌دادند بین انواع رسانه‌های مورد استفاده استادان از دید دانشجویان، تفاوت معنادار وجوددارد به‌طوری‌که بالاترین میانگین مربوط به رسانه‌های دیداری (96/2) و پایین‌ترین میانگین مربوط به رسانه‌های جنبشی/ حرکتی (77/1) بود. مقایسه انواع رسانه‌های مورد استفاده استادان برحسب دانشکده نیز نشان‌داد بین رسانه‌های مورد استفاده استادان درزمینه‌های شنیداری، جنبشی/حرکتی، خواندنی/ نوشتنی و دیداری، تفاوت معنادار وجوددارد؛ همچنین نتایج نشان‌دهنده وجود تفاوت‌های جنسیتی درزمینه رسانه‌های دیداری  بود و اثر متقابل جنسیت و دانشکده نیز فقط در مورد رسانه‌های جنبشی/حرکتی، معنادار بود.

کلیدواژه‌ها