آسیب‌شناسی برنامه درسی مهارت‌های زندگی در نظام آموزش متوسطه نظری

نویسندگان

چکیده

زمانی دانش‌آموزان دوره متوسطه به‌عنوان عناصر فعال جامعه، می‌توانند وظایف چندگانه خود را به‌طور مؤثر ایفانموده، شرایط خود و جامعه را بهبودبخشند و با موقعیت‌های دشوار زندگی، تغییرات و پیچیدگی‌های جامعه، روبرو شوند و آن را اداره‌نمایند که از برنامه درسی جامع مهارت‌های زندگی که تمام عناصر آن به‌درستی تدوین‌شده‌باشد، بهره‌مند شده‌باشند؛ ازاین‌رو هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی آسیب‌های موجود در عناصر برنامه درسی مهارت‌های زندگی مطابق با مدل علمی فرانسیس کلاین، از دید متخصصان تعلیم و تربیت، معلمان و دانش‌آموزان شاخه نظری دبیرستان‌های عادی- دولتی شهر تهران و ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت آن بوده‌است. روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی، جامعه آماری شامل متخصصان تعلیم و تربیت، معلمان و دانش‌آموزان شاخه نظری دبیرستان‌های عادی- دولتی شهر تهران؛ نمونه آماری شامل 19 نفر متخصص تعلیم و تربیت، 64 نفر معلم و 378 نفر دانش‌آموز و ابزار اندازه‌گیری داده‌ها نیز پرسش‌نامه محقق‌ساخته بوده‌است؛ همچنین شیوه تحلیل داده‌ها در بخش توصیفی؛ فراوانی، درصد و... و در بخش استنباطی؛ آزمون t تک‌نمونه‌ای، تحلیل واریانس رتبه‌ای کروسکال - والیس و U مان- ویتنی بوده‌است. براساس یافته‌های پژوهش، آسیب‌های موجود در عناصر برنامه درسی مهارت‌های زندگی از دید متخصصان تعلیم و تربیت، متوجه اهداف، محتوا و زمان آموزشی؛ از دید معلمان، متوجه فعالیت‌های یادگیری، ارزشیابی و زمان و درنهایت از دید دانش‌آموزان، متوجه مواد آموزشی، فعالیت‌های یادگیری، ارزشیابی، گروه‌بندی، زمان و فضای برنامه آموزش مهارت‌های زندگی بوده‌است.

کلیدواژه‌ها