اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی به شیوه گروهی بر میزان خودمتمایز‌سازی پسران نوجوان دبیرستانی

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی به شیوه گروهی بر میزان خودمتمایزسازی پسران نوجوان دبیرستانی شهر تهران بود. جامعه آماری مورد مطالعه، نوجوانان پسر دبیرستان‌های منطقه سه تهران بود که با استفاده از روش تصادفی، تعداد 30 دانش‌آموز انتخاب‌شدند و در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 دانش‌آموز) قرار‌گرفتند. گروه آزمایش به‌مدت سه ماه، تحت سیزده جلسه آموزش مهارت‌های ارتباطی به‌صورت گروهی قرار‌گرفتند. درنهایت از هر دو گروه پس‌آزمون به‌عمل‌آمد. ابزار این پژوهش، پرسش‌نامه خودمتمایز‌سازی (DSI) بود. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس و t وابسته نشان‌داد که آموزش مهارت‌های ارتباطی به‌صورت گروهی، باعث افزایش خود متمایز‌سازی در نوجوانان شده‌است.

کلیدواژه‌ها