دیدگاه شهروندان تهرانی درباره معیار های همسر ایده آل

نویسندگان

چکیده

برای بررسی نظرات شهروندان تهرانی درباره معیارهای همسر ایده آل، یک تحقیق مقطعی به روش پیمایش و با استفاده از پرسشنامه در سطح شهر تهران و بر روی 812 نفر انجام گرفت. نتایج حاصله نشان می دهد که معیارهای سن، دینداری، خوش اخلاقی، سلامت جسمانی و روانی، متانت، شاغل بودن، نوع شغل، میزان درآمد، منزلت اجتماعی، نسبت فامیلی، هم مذهب بودن، هم قوم بودن، منزلت اجتماعی خانواده همسر، وضعیت اقتصادی خانواده همسر و دینداری خانواده همسر ازنظر اکثریت پاسخگویان در امر انتخاب همسر اهمیت زیادی دارند. دراین میان، افراد به سلامت جسمانی و روانی، خوش اخلاقی، متانت و دینداری اهمیت بیشتری می دهند. معیارهای زیبایی و میزان تحصیلات ازنظر اکثریت پاسخگویان اهمیت متوسطی دارند و بیشتر آنها معتقدند همشهری بودن هیچ اهمیتی در امر انتخاب همسر ندارد. علاوه براین، جنسیت، نوع فعالیت، وضعیت تأهل و میزان تحصیلات افراد با نظرات آنها درمورد اغلب و یا برخی معیارهای همسر ایده آل رابطه معناداری دارند و نظرات آنها را تحت تأثیر قرار می دهند.

کلیدواژه‌ها