بررسی هویت زن درنهج البلاغه ودلالت های تربیتی آن

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

2 دانشگاه شاهد

چکیده

1- درپزوهش حاضر باروش تحلیل اسنادی رویکردهای هویت زن درنهج البلاغه ودلالت های تربیتی این رویکرد ها موردبررسی قرارگرفته است . جامعه آماری نامه ها وخطبه های موجوددر نهج البلاغه به عنوان منابع دست اول ومقالا ت وپژوهش های انجام شده به عنوان منابع دست دوم، است .نمونه برداری به صورت هدفمند انجام شده وبراین اساس از منابع فوق الذکر استفاده شده است و بااستفاده ازروش تحلیل اسنادی ، "شخصیت وهویت زن ودلالت های تربیتی آن " در نهج البلاغه مورد توجه قرار گرفته است . ، ابزار مورد استفاده فیش برداری بوده ویافته های پژوهش مورد تحلیل قرارگرفته است .عمده ترین یافته ها عبارتند از چهار رویکرد درنهج البلاغه دربرخورد با زن وجوددارد .که عبارتند از :1-رویکرد اول شروربودن زن2- رویکرد دوم :ناقص بودن زنان رویکرد 3- یکسانی زن ومرد درهمه عرصه ها فمینیسم4- رویکرد چهارم : یکسانی زن ،درشرافت وکمالات باوجودتفاوت درنقش ها وویژگی هادرپایان ازبین دیدگاههای گوناگون مطرح شده ، یکسانی زن ومرد درشرافت وکمالات -باوجودتفاوت درنقش ها وویژگی ها - انتخاب شده ودلالت های تربیتی آن بررسی می شود .

کلیدواژه‌ها